BAŞYÜCELİK HÜKÜMETİ-BAŞYÜCELİK HÜKÜMETİ TEKLİFİMİZ-

BAŞYÜCELİK HÜKÜMETİ-BAŞYÜCELİK HÜKÜMETİ TEKLİFİMİZ-

Büyük Doğu Devlet Nizamı, Başyücelik Hükümetini, Yüceler Kurultayı dışından teşkil eder, sadece hükümet reisinin Yüceler Kurultayından olmasına müsaade eder ki bu aynı zamanda amir hükümdür. Bu hükmün hikmeti, teşri merciinin (kanun yapma meclisinin) icra merciinden (hükümetten) üstte bulunmasını temin etme, üstünlüğünü ise hem nazari dairede hem de ameli/tatbiki dairede muhafaza etme çabasıdır. Hakikaten de teşri mercii icra merciinin üstünde olmalıdır, kanun yapma işi, kanunun tatbik edilmesinden çok daha mühimdir. Demokratik siyasi sistemlerde de teşri mercii icra merciinin üstündedir ama bu sadece kağıt üzerinde böyledir, asla tatbiki sahaya aksetmemiştir. Büyük Doğu’daki bu esasın muhafaza edilmesi şarttır.

*
Yüceler Kurultayı azalarının en fazla on adet olmak üzere her biri hükümet kurabilmelidir. Hükümet kurmak isteyen “Yüce”, teşkil edeceği heyeti (hükümet azalarını) önce Başyüce’ye arzetmeli, onun tasdik etmesi halinde Yüceler Kurultayına arzetmelidir. Yüceler Kurultayının mutlak ekseriyeti ile kabul etmesi halinde sicile kaydedilmelidir. Yüceler Kurultayında hükümet işlerini kaydedecek, takip edecek bir müessese teşkil edilmelidir. Bunlar parti değil, hükümettir. Herhangi bir günün sabahı veya günün herhangi bir saati ülkeyi idare etmeye hazır halde bulunan hükümet…

*
En fazla on adet olan hükümet, dört yılda bir sadece Başvekil olarak değil, tüm hükümet azalarıyla birlikte seçime girmelidir. En çok oyu alan hükümet seçilmiştir, hükümet işlerini yürütecek olan o heyettir.

*
Hükümet reisinin ölümü, istifası, çalışamayacak bir hastalığa duçar olması gibi hallerde, Başyüce, seçime giren hükümet heyetlerinden birini, tercihen de en fazla ikinci oyu alanı yeni hükümet olarak nasp ve tayin edebilir.

Keza hükümet azalarının bir veya bir kısmının ölümü, istifası, çalışamayacak hale gelmesi hallerinde, icracı hükümet reisi, muvakkat veya mütemadi olmak üzere gölge hükümet heyetlerinden vekil nasp ve tayin edebilir.

*
Seçilmiş hükümet heyeti dışındaki heyetler de, hükümet işlerini takip eder, tavsiyede bulunur, görüş bildirir ve rapor hazırlar. Teftiş ve icra salahiyetine sahip olmayan bu heyetlerin hazırlayacağı raporlar, mevcut icranın işleyişini tespit, daha iyi işler hale getirilmesini teklif, yeni tatbikat numunelerini keşif gibi mesuliyetler üstlenir. Gölge hükümet mahiyetinde olan bu heyet azalarının her biri, kendi vekalet teşkilatını takip etmekte, tüm bilgilere ulaşmakta, karar alma süreçlerine müşahit ve müşavir olarak katılmakta serbesttirler ve bu hususlarda tam salahiyet sahibidirler. Hazırlayacakları raporları kendi “başvekil”lerine sunarlar, aynı zamanda Yüceler Kurultayı azası olan başvekil, raporları hem Başyüce’ye hem de Yüceler Kurultayına arzeder.

Gölge hükümetler, aynı zamanda kesintisiz olarak bir hükümet programı hazırlarlar, kesintisiz olarak bu programlarını geliştirirler ve yenilerler. Bu program ve bilgiler halka açıktır ve halkın ücretsiz olarak ulaşacağı şekilde yayınlanır. Gölge hükümetin reisi ve azaları, kendi vekalet teşkilatındaki karar alma veya tatbikat süreçlerinde teklif etmedikleri hiçbir fikri hükümet programı haline getiremezler. Bu manada gölge hükümetler her konudaki fikrini icracı (seçilmiş) hükümete teklif etmiş olmalıdır. Bilgi ve fikir gizlenmez, gizlenmiş olan bilgi ve fikir en azından ahlaki müeyyideye muhatap olur.

*
En fazla on adet olmak üzere ülkede birçok hükümet hazır halde olmalı, kesintisiz çalışmalarına devam etmelidir. Bu hükümetler, halka dönük (parti benzeri) hiçbir teşkilatlanmaya gitmemeli, sadece hükümet azaları kadar sayıyla teşkil edilmeli ve bu dairede varlığını ve çalışmasını devam ettirmelidir.

Birden çok hükümetin hazır halde bulunması, birçok zaviyeden faydalıdır. Bunların her biri siyasi sahada açılmış mecradır, bu mecralar halkın siyasi sahadaki akışını mümkün kılar, halkın mesuliyetini temin eder, halkın diri kalmasına sebep olur.

Ülkenin kadro deposunda birçok hükümet heyetinin hazır halde olması, mesela İslam Birliğini temin cihetindeki faaliyetler için azami imkan oluşturur. Herhangi bir İslam ülkesinde İslam devleti ve hükümeti kurma ihtiyacı hasıl olduğunda, hükümet heyeti olarak veya bazı azalarından teşkil edecek bir heyet ile o ülkeye, müşavir olarak gönderilebilir, kurucu kadro olarak gönderilebilir ila ahir… Bu ihtiyaç aynı zamanda elan mevcut İslam Devletlerine de müşavir olarak gönderme imkanını hazır tutmaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir