FİKİR KADRO HAREKET DERGİSİ 1. YIL MEVZU HARİTASI

FİKİR KADRO HAREKET DERGİSİ YILLIK MEVZU HARİTASI

1.SAYI-LİDER
*Lider nedir?
*Liderliğin vasıfları
*Liderliğin zuhur şartları
*Lider çeşitleri nedir?
*Fikri liderlik
*İçtimai liderlik
*Siyasi liderlik
*Manevi liderlik
*Lider ve mefkure
*Lider ve kuvvet
*Lider ve müeyyide
*Lider ve itaat
*Lider ve itiraz
*Lider ve istişare
*Lider şahsiyet terkibi
*Liderlik şahsiyetinin cem etme mahareti
*Liderlik ve tek adamlık
*Tek adamlığın tehlikeleri
*Liderliğin zarureti
*Tek adamlığın tedbirleri

2.SAYI-LİDER VE KADRO
*Lider ve kadro bütünlüğü
*Lider ve kadro ayrışmasının tehlikeleri
*Liderin kadroya bakışı
*Kadronun lidere bakışı
*Lider ve kadro arasındaki münasebet ağı
*Liderlik ahlakı-kadro ahlakı
*Kadrosuz liderlik, tek adamlıktır
*Kadrosuz liderlik, mistik mahiyet kazanır
*Kadrosuz liderlik, fikri bütünlüğünü sağlayamaz
*Kadrosuz liderlik, tatbikat bütünlüğünü sağlayamaz
*Kadrosuz liderlik, harekete yabancılaşır
*Kadrosuz liderlik, nefs putu haline gelir
*Kadrosuz liderlik, kumanda heyeti olmadan ordu yönetmektir

3.SAYI-LİDER VE TEŞKİLAT
*Lider-kadro-teşkilat bütünlüğü
*Lider-kadro-teşkilat bütünlüğündeki arızalar ve maliyetleri
*Lider-kadro-teşkilat-halk silsilesindeki tatbikat yolu
*Lider-kadro-teşkilat-halk silsilesindeki tatbikat arızaları ve maliyeti
*Halk-teşkilat-kadro-lider silsilesindeki veri akış yolu
*Halk-teşkilat-kadro-lider silsilesindeki veri akış yolundaki arızalar ve maliyetleri
*Liderin, teşkilatı kadrolarla idare etmesi
*Liderin, teşkilatı doğrudan idare etmesi
*Teşkilatın lidere, kadrolar üzerinden ulaşması
*Teşkilatın lidere, doğrudan ulaşma imkanının olması
*Liderin teşkilat üzerindeki hakimiyeti
*Teşkilatın lidere bağlılığının ölçüleri
*Liderin teşkilat üzerindeki murakabe esas ve vasıtaları
*Teşkilatın lideri halka ulaştırması

4.SAYI-LİDER VE HALK
*Halkın lidere ihtiyacı var
*Liderin halka karşı vazife ve mesuliyetleri
*Liderin halkı değiştirme vazifesi
*Liderin halkı geliştirme vazifesi
*Lider olmadığında halk harekete geçmez
*Lider halkın hareket kaynağıdır
*Lider, halkı tek şahsiyet haline getiren insandır
*Lider halkın toplu hareketini mümkün kılar
*Lider halkın itimat kaynağıdır
*Lider halkın itibar kaynağıdır
*Lider halkın gözünde meşruiyet kaynağıdır
*Lider halk nezdinde en tesirli kanaat önderidir
*Lidersiz halk, kaosa sürüklenir
*Halk kendini liderle özdeşleştirir
*Halk liderle mukavemet gücü kazanır
*Halk liderin şahsında cesaret üretir
*Halk liderle hamle ve hareket istidadı kazanır

5.SAYI-KADRO
*Kadro nedir?
*Kadroların vasıfları
*Kadroların mesuliyeti
*Kadroların vazifeleri
*Fikir kadrosu
*Talim ve terbiye kadrosu
*Sevk ve idare kadrosu
*Kadroların fikri talim ve terbiyesi
*Kadroların ilmi talim ve terbiyesi
*Kadroların tatbikat talimi
*Kadroların lidere bakışı
*Kadroların liderliği tahkim etmesi
*Kadroların liderin veri ihtiyacını karşılaması
*Kadroların liderliği halka kabul ettirmesi
*Kadroların lideri çerçeve içinde tutması
*Kadroların lideri tek adamlıktan alıkoyması
*Kadroların lider ve teşkilat arasında köprü olması
*Kadroların lider ile halk arasında köprü olması
*Kadroların teşkilatı sevk ve idare etmesi

6.SAYI-KADRO ÇEŞİTLERİ
*Tefekkür kadrosu
*Kurucu kadro
*Taşıyıcı kadro
*İdari kadro
*İstişare kadrosu
*Mütehassıs kadro
*Muhakkik kadro
*Teknik kadro
*Teftiş kadrosu
*Lider kadrosu
*Liderin tekliği, liderlik kadrosunun çokluğu meselesi
*Liderlik ve genel başkanlık münasebeti
*Genel başkanlık kadrosu
*Genel başkanlık ile üst idari kadro arasındaki münasebet
*Üst idari kadro
*Ara idari kadro
*Alt idari kadro
*Memur kadrosu

7.SAYI-KADRO VE TEŞKİLAT
*Kadro ile teşkilat arasındaki temel münasebet
*Kadro ile teşkilat arasındaki dikey münasebet
*Dikey münasebetin derinlik boyutu
*Derinlik boyutunun hiyerarşik örgüsü
*Kadro ile teşkilat arasındaki yatay münasebet
*Yatay münasebetin genişlik boyutu
*Genişlik boyutunun içtimai örgüsü
*Kadro ile teşkilat arasındaki sadakat münasebeti
*Kadro ile teşkilat arasındaki sadakat ve samimiyet süzgeci
*Sadakat ve samimiyetin ehliyet ve liyakat boyutu
*Kadro ile teşkilat arasındaki ehliyet ve liyakat süzgeci
*Kadro ile teşkilat arasındaki bilgi deveranı
*Bilgi deveranının genel ve özel koridorları
*Kadroların kararlarında isabet mükellefiyeti
*Teşkilatın tatbikatında başarı mükellefiyeti

8.SAYI-KADRO VE İDARE
*Kadroların mücerret (manevi) mesuliyeti
*Kadroların idari mesuliyeti
*Kadroların lidere karşı mesuliyeti
*Kadroların teşkilata karşı mesuliyeti
*Kadroların halka karşı mesuliyeti
*Kadroların idari bünyeye kavuşturulması
*Kadroların hareketliliği, idarenin sübutu
*Kadro insan kalitesi, idare makam silsilesidir
*Kadroların idari hiyerarşiden bağımsız durumu
*İdari hiyerarşi karşısında kadroların durumu
*Kadroların doğru idari mevkide istihdamı
*Kadro zafiyetinde idari hiyerarşi
*Kadro fazlalığında teşkilat ve idarenin durumu
*İstihdam edilemeyen kadroların durumu

9.SAYI-KADRO VE HALK
*Kadrolarla halk arasındaki temel münasebet
*Kadroların halkla teşkilatlı münasebeti
*Kadroların halkla şahsiyet olarak münasebeti
*Kadroların remz şahsiyet olma mükellefiyeti
*Kadroların halktan tecrit sahaları
*Kadroların halkın içinde yaşama sahaları
*Kadroların içtimai havza ve koruma kalkanı
*Kadroların halkı doğrudan tanımaları
*Kadroların halkı teşkilat yoluyla tanımaları
*Kadroların şahsiyet olarak halka nüfuz ve tesiri
*Kadroların teşkilatlı olarak halka nüfuz ve tesiri

10.SAYI-TEŞKİLAT
*Teşkilat nedir?
*Teşkilat örgüsü nedir?
*Fikir ve teşkilat
*Teşkilat fikri
*Tabii teşkilatlılık hali nedir?
*Tabii teşkilatlılık hali üzerine kurulan teşkilat
*Suni teşkilat inşası
*Teşkilat çeşitleri
*Muhtevasına göre teşkilat çeşitleri
*Büyüklüklerine göre teşkilat çeşitleri
*Maksatlarına göre teşkilat çeşitleri
*Faaliyet sahalarına göre teşkilat çeşitleri

11.SAYI-TEŞKİLAT VE MENSUBİYET
*Mensubiyet nedir?
*Mensubiyet dereceleri nedir?
*İnşai mensubiyet
*Tabi olan mensubiyet
*Mensubiyetin nefer hali
*Mensubiyetin idareci hali
*Teşkilatı seven ve ona meyledenler
*Sevenlerle mensuplar arasındaki fark
*Teşkilatın kendini sevenlerle münasebeti
*Teşkilat, mensuplarının yatay ve dikey örgüsüdür
*Teşkilat, sevenlerinin içtimai örgüsüdür

12.SAYI-TEŞKİLAT VE HALK
*Teşkilat ile halk arasındaki münasebet
*Teşkilatın kendi bünyesinde halk ile münasebeti
*Teşkilatın halka ulaşarak münasebet tesisi
*Teşkilatın halkın ihtiyaçlarını karşılaması
*Teşkilatın halkın ufkunu genişletmesi
*Teşkilatın halka ihtiyaçlarını öğretmesi ve onları karşılaması
*Teşkilatın içtimai havzaya yerleşmesi
*Fikir ve kadro teşkilatları ile içtimai teşkilatlar arasındaki fark
*Teşkilatın halka nüfuz ve tesiri
*Teşkilatın halka ihtiyaçlarıyla nüfuz etmesi
*Teşkilatın halka hayat alanları inşa ederek nüfuz etmesi
*Teşkilatın halka fikri nüfuzu
*Teşkilat ile halkın beraberliği
*Teşkilat ile halkın beraberlik dereceleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir