İSLAM CEZA HUKUKUNA GİRİŞ -1-

İSLAM CEZA HUKUKUNA GİRİŞ

Suçun tarifi

İslam ceza hukukunda umumiyetle suç mefhumu “Allahu Teâlanın menetmiş olduğu şerî mahzurlardır” diye tarif edilmesi malüm olan hakikattir. Buradaki mahzurlar umumi manada şu hususlar ile ifade edilmektedir:

  1. Yasaklanmış bir hareketi işlemek. Veya emredilmiş olan bir fiili yapmamak. (Ahkâm’üs-sultaniye, Maverdi, s. 192)
  2. Şeri mahzurlar denilirken bunların şerî olması gereği belirtilmiştir. Bununla bir şeyin suç olabilmesi için şer’an yasaklanmış olması gereği şart koşulmaktadır.

Şu halde suç, yasaklanan ve işleyene takibat terettüb eden bir fiili işlemek veya terki yasaklanmış ve terkedilmesi halinde takibe medar olan bir fiili terketmektir. Yahut şeriatın yasakladığı, hakkında ceza koyduğu bir fiili işlemek veya işlememektir.

Suçun tarifinden anlaşılıyor ki, bir fiil yahut birşeyi yapmak veya yapmamak, ancak bir ceza tekarrür ettiği zaman suç sayılabilir. İslâm hukukçuları cezaları ukubat terimiyle ifade ederler. Şu halde bir şeyin yapılması veya yapılmaması konusunda ceza tereddüb etmezse o şey suç değildir.

Ali Bedevî bey ceza hukuku ansiklopedisinde suçun tarifi konusunda şunları ifade etmekte;

Suçun tarifi konusunda islam hukuku beşeri hukukla hemen hemen ittifak halindedir. Zira, modern hukuk, suçu kanunun yasakladığı bir şeyi yapmak veya kanunun emrettiği bir şeyi yapmamak diye tarif etmektedir. Beşeri kanunlar nazarında da bir şeyin yapılması veya yapılmaması cezaî hükümlere uygun olarak takibata konu olması veya olmaması bakımından suç olarak değerlendirilmektedir. (Ceza hukukunun genel hükümleri, Ali Bedevî bey, cilt 1, s.39, ceza hukuku ansiklopedisi, c.3, s.6)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.