İslam Medeniyet Akademisi Etrafında Müzik Külliyesi Müessese Modeli -1-

 

 Birinci Fasıl

 1. Madde: Müzik sanatını bedii sanatlar dâhilinde öğretmek ve kadim İslam tarihinde muteber müzik eserlerinin tetkikinin yapılıp yayımlanması ve musikiyle beraber hayatın ihya ve inşâ edilmesi maksadıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığınca ilim ve ihtisas erbabından oluşturulmuş müzik encümeninin teşkili ve “İslam Medeniyet Akademisi Etrafında Müzik Külliyesi” adıyla açılmıştır.

 

 1. Madde: Müzik Encümeni ilgili Bakanlık müessesesince seçilmiş bir başkan ve üç ikinci başkan ile uygun sayıda âzâdan oluşturulmuş fahrî bir ilmî heyettir. Encümen başkanının ve yardımcılarının muhakkak surette ehl-i tasavvuf olmaları zarurettir.

 

 1. Madde: Encümenin temel görevleri: Müzik sanatını ilim-irfan-hikmet ile beraber görüp değerlendirmek… Kadim İslam Tarihinde “edvar” diye tabir edilen ve eski müzik kitaplarını latinize etmek ve halkla bu eserleri buluşturmak. Bu eserlerde bulunan hüküm ve kuralları toplayıp bir araya getirerek musiki ve müzik meselesini nazariyat şekline sokarak musiki şuuru verebilmek. Bu şuuru teganni usulünün îka kuralları dairesinde icra olunmuş sebeplerinin elde edilişine tevessül etmek, toplanan bilgilerin ve kayıtların lüzumuna göre ayda bir veya birden fazla risale, kitap neşretmek ve geçmiş zamandaki kadim eserlerin yayımlanmasına titizlikle delalet etmek,

Müzik Külliyesi’nde bediiyat sanatına muhatap olabilecek hakim öğreticiler yetiştirmek,

 

Günümüzde resmi birimlerde öğretimi gerçekleştirilen müzik eserlerini tetkik ederek, bu kapsamda ilmi, fikri, irfani usüllere  uygun olmayan müsveddeleri acilen ve süratle ders programlarından çıkararak yerine milli, dini, tarihi his ve idraki terakki ettirecek farik ve mümeyyez eserler ikâme etmek,

 

Çeşitli derecedeki mektep ve kurumların müzik programlarını düzenlemek ve gerektiğinde müzik öğreticilerini seçmek ve resmi raporlar hazırlamak,

 

Külliyenin her yıl bütçesini tanzim ve takip etmek,

 

Tercüme odaları kurarak harıl harıl tercüme eserler yaptırmak. Tercüme eserlerle müzik sahasında oluşan dünya irfan yemişlerine alakasız kalmayarak, üretilen bilginin ve telif edilen eserlerin İslam Medeniyeti ilim telakkisinin bedii şubesine kazandırmak,

 

Muntazam bir kütüphane ve bu oranda müze oluşturarak umumi istifadeye sunmak,

 

Milli müziklerimizden Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği lafızlarının başındaki “Türk” ismini kaldırarak, musikimizi ve müziğimizi tüm dünyaya tanıtmak, bu maksatla dini musikimiz olan Tasavvuf müziği ile beraber ümmetin ittifakla kabul ettiği musikimizi korumakla beraber, şiir ve inşâ bağlamında divan edebiyatımı ve halk edebiyatımızda yazılan tüm şiir ve eserlerin bestesini yaparak, onları günümüz müzik anlayışına tahvil etmek.

 

 1. Madde: Başkanlığın vazifeleri: Haftada iki defa Müzik Encümeni’ni toplantıya davet ederek, müzik ve musiki ile alakalı tüm ilim-irfan-hikmet konularını müzakere edip karara bağlamak,

 

Alınan kararları Bakanlığa bildirmek ve müzakere gündemini tayin etmek ve çeşitli konularla alakalı değerlendirmeleri takdim ve tehir değerlendirme süresini tayin edip, tasniflemek,

 

Encümen değerlendirmesinde ilmi bir konunun çözümünde çelişki ve sıkıntıların ortaya çıkma durumunda dışarıdan ehliyet ve liyakat sahibi kişiler davet edilerek mevzunun halli meselesini sağlamak. Dışarıdan davet edilen her liyakat sahibi insan müzakere esnasında asli encümen azası gibi birer oya sahip olurlar.

 

 1. Madde: Başkan yardımcıları, Başkanlık Makamı’ndan havale edilecek konuların ilk tedkiklerini îfâ ve değerlendirmenin esasını hazırlar ve başkandan bağımsız olmak suretiyle encümene başkanlık etmek vazifeleriyle mükelleftir. Encümenin sekreterya vazifesi başkan yardımcıları tarafından îfâ edilir.

 

 1. Madde: Encümen başkanları ve âzâsı oylarında müstakil her birinin, klasik ve tasavvuf müziğinin ilerlemesi ve tekemmül etmesi konusunda karar verme ve bu kararı Başkanlık Makamı’na bildirerek konunun encümende değerlendirilmesini talep etme salâhiyeti vardır.

 

 1. Madde: Ülkede ve âlem-i İslam’da hizmet gösteren müzik eğitiminin teftiş edilmesi encümen tarafından seçilecek otuz beş âzâ tarafından Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve Dış İşleri Bakanlığı tarafından tayin olacak kişiler tarafından fahri olarak gerçekleştirilecektir.

 

 1. Madde: Musiki ve Müzik Encümen Başkanlığı âzâsının vazifeleri fahrîdir. Toplantı için Başkanlık tarafından gerçekleştirilecek davete geçerli mazerete dayanılmaksızın iki defa peş peşe katılmayan âzâ hakkında ağır müeyyideler tatbik edilir.

 

İkinci Fasıl

 1. Madde: Müzik Külliyesi altı sınıflı bir mektep olup, ders programı gereğince tedrisâtta bulunacak ve tarihşinas ve müzik telakkimize uygun olan beste tanzimine muktedir ve hakiki sanatkâr temini kazanmaya yaraşır bayan ve erkek öğreticiler yetiştirilecektir. Külliyenin sanatkâr profilinin ufku marifetullahı idrak edecek çapta ve seviyede olmalıdır. Bu açıdan külliyenin sanat anlayışı, eserden müessire uzanan, müessirden tekrar eseri inşâ edecek olan terkip anlayışının müziğe yansıyan tezahürüdür.

 

 1. Madde: Külliye, bay ve bayanlara mahsus olmak üzere iki kısım olup, her kısmı ayrı ayrı binalarda bulunacaktır. Külliyenin idarecisi ve öğretmenleri Musiki Encümeni’nce seçilir ve tayin işlemi yapılır. Külliyenin başkan ve başkan yardımcılarının kadın olmamasına özellikle dikkat edilir.

 

 1. Madde: Külliyenin ders yılı, on bir aydan ibarettir.

 

 1. Madde: Encümen tarafından verilecek karar üzerine oku tarafından satın alınacak müzik âlet ve edevâtı, bakanlıkça tedarik edilir; basılmasına ihtiyaç duyulacak müzik eserleinin esasları encümence hazırlanır ve encümenin resmî mührü ile işaretlenerek tasdik edildikten sonra Başkanlığa takdim olunarak encümenin nezâreti altında basılarak yayınlanır.

 

 1. Madde: Lüzum şartlarına hâiz olan yada olmayan hiçbir talebeden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Külliye tabiri caizse tam bir istidad arayıcısıdır. Müzik ve Musikişinas her istidadı bünyesine almak suretiyle kayıt işlemini gerçekleştirir.

 

 1. Madde: Külliye, Perşembe ve Cuma günleri tatil edilir.

 

 

Üçüncü Fasıl

 

Vazifeleri

 

 • Madde: Külliye müdür ve yardımcılar kendilerine ait kısımları münhasır olmak üzere umumi sevk ve idareden birinci derecede sorumludurlar. Memurlar ve müstahdemlerin görevlerini güzel bir şekilde yapabilmelerini sağlamak, külliye düzeninin teminini ve ilerlemesini sağlayacak tedbirleri almak, külliyenin umumi durumuyla talebelerin kazanacakları ilerleme ve ders programlarının güzel ve tatbik edilip edilmediğini gerekçelerini de içeren bir cetvel ile her hafta başında Müzik Encümen Başkanlığı’na da göndermek vazifeleridir.

 

 1. Madde: Müdür ve yardımcılar; kütüphane ve müze ile ders araç gereçlerinin güzel bir şekilde korunup korunmadığını mütemadiyen teftiş ederek, bunun temini ile alakalı tedbirler alır. Memurlardan ve müstahdemlerden birisinin görevlerini îfâ etmekte kusurunu gördüğü zaman gerekli ihtarda bulunarak tesirini görmediği takdirde durumu Müzik Encümeni Başkanlığı’na bildirir. Muallim ve talebelerin devam cetvellerini tanzim ile her ay sonunda Müzik Encümeni Başkanlığı’na göndermek, külliye içerisinde umumi edep kurallarının muhafazasına dikkat eder. Tâlimatnâme hükümlerine uymayan talebelere gerekli uyarılarda bulunmak, uyarıları dikkate almayanları külliyenin düzenini bozanları ilk olarak o günkü derse almamak, tekrar halinde mutlaka Encümen Başkanlığı’na bildirmek; külliyenin temizliğine ziyadesiyle dikkat etmek de müdür ve yardımcılarının vazifelerindendir.

***

 

Not: “İslam Medeniyet Akademisi Etrafında Müzik Külliyesi” isimli müessese modelimizin talimatnamesinin tümünü sayfalarımızın darlığı sebebiyle buraya alamıyoruz. Konuya alaka duyanlar, yakında yayımlanacak olan “Müzik ve Tatbikat” kitabımıza bakabilirler.

 

Dördüncü Fasıl : -Talebeler Hakkında- (30 Madde)

Beşinci Fasıl: -Umumi Fasıl Heyetleri- (10 Madde)

Altıncı Fasıl: –Kütüphane ve Müze- (7 Madde)

Yedinci Fasıl: Muallimler –Öğreticiler- (9 Madde)

Sekizinci Fasıl: -İmtihan ve Diplomalar- (8 Madde)

Dokuzuncu Fasıl: -Çeşitli Maddeler- (5 Madde)

-ve Müzik Külliyesi Ders Programı-

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.