*Matematik, varlığı tüm özelliklerinden tecrit etmiştir

(NOT:Bu yazı, “Matematik-1-Matematik ve Varlık” isimli eserimizden nakledilmiştir)

Matematiğin merkezi hususiyeti tecrittir. Tecrit, tabiatı itibariyle irtifa kesbetmektir. İrtifa kazanmayan, kazandırmayan tecrit faaliyeti, varlığın hakikatine giden güzergahı bulamamıştır.
Mevcut matematik, tecritte irtifa kesbini (yani dikey tecrit faaliyetini) gerçekleştirememiştir. Mevcut matematik, dikey tecrit faaliyetini, yukarıya doğru irtifa kesbetmek maksadına (istikametine) tevcih edememiş, aksine dikey tecrit faaliyetini aşağıya doğru irtifa kaybetmek şeklinde gerçekleştirmiştir. Varlığı; hakikat, mahiyet, tabiat özelliklerinden tecrit etmiş, en basit, en sığ, en değersiz hususiyetini bırakmıştır, sayı ve şekil özelliği…
*
Varlığı tüm özelliklerinden tecrit etmek, sadece sayı ve şekle hapsetmek, materyalist felsefeyi doğurur. Varlığın hakikatine dönük hususiyetlerini ve tezahürlerini görmemek, materyalizmi tek felsefi telakki, tek varlık telakkisi olarak zihni evrene yerleştirir.

Materyalizmin matematik dışında ve felsefi çerçevede gerekçelerinin olduğu malum… Batı, materyalizme matematikle ulaşmış değildir, materyalizme tabii ki felsefeyle ulaşmıştır. Materyalist telakki, varlığı maddeden ibaret görmüş, zihni evreni de maddeyle sınırlı şekilde inşa etmiş, daha sonra materyalizmin matematiğini inşa etmiştir. Materyalizm, matematikteki tecrit maharetini yukarıya doğru (irtifa kazanmak şeklinde) değil, aşağıya doğru saf maddi özelliklerine ulaşacak şekilde kullanmış, ortaya mevcut matematik çıkmıştır.
Materyalist matematik olarak ifade edebileceğimiz mevcut matematik, kendi zihni evrenini inşa ettikten sonra, materyalizmi tek istikamet, tek varlık telakkisi, tek hayat anlayışı haline getirmiştir. Matematik, materyalizmden doğup, babasının hakkını teslim eden bir manivelaya dönüştürülmüş, materyalizmi kendi inşa ettiği evrende zaruri netice olarak ortaya koymuştur.
Materyalizm ile mevcut matematiğin münasebeti, “kerameti kendinden menkul” cinsindendir. Materyalizm kendi matematiğini üretmiş, matematik de materyalizmi zihni evrenlere yerleştirmenin, zihni gerçeklik haline getirmenin mantık zincirini oluşturmuştur. Kapalı devre bir sistem kurmuş, muhatap olan zihinlerde fasit daire oluşturmuş, biri diğerini doğurmuş, o da diğerini gerekçelendirmiştir.
Materyalizm ile mevcut matematik arasındaki bu derin münasebet, sığ bir idrakle keşfi kabil meselelerden değildir. Mevzu derinliğine tahlil edilmediği ihtimalde, bahsini ettiğimiz mesele bilgi manipülasyonu olarak görülebilme vasfına sahiptir. Materyalizm ile mevcut matematik arasında bahsini ettiğimiz münasebet, iradi ve şuurlu şekilde kurulmuş olmayabilir. Buradaki mesele, bir kültür ikliminin, her türlü disiplini kendi bilgi telakkisi ile izah ve inşa etmesiyle ilgilidir. Materyalizmin hakim ve yaygın olduğu batı kültür iklimi, matematik üzerinde şuurlu veya şuursuz şekilde operasyon yapmış, matematiğin merkezi mevzuu olan tecrit bahsini kendi kültür iklimine uydurmuş, böylece materyalizm ile matematik arasında insicamı sağlamıştır.
Materyalizmin varlık telakkisindeki (ontolojideki) sığlığı, mevcut matematikte olduğu gibi görülmektedir. Mevcut matematik tasavvur, ancak ve sadece materyalizmi teyit edecek bir altyapıya kavuşturulmuştur. O kadar ki, felsefi materyalizm, matematik materyalizme göre daha girift ve daha derindir. Matematik, materyalizmden devraldığı tasavvuru, sayı ve şekle indirerek, felsefi materyalizmi daha da sığlaştırmıştır.
*
Sayı ve şekil, varlığın en basit ve en değersiz özellikleridir. Matematik, materyalizmden tevarüsen elde ettiği temel tasavvuru, sayı ve şekle indirmiş, onu da tatbik bilimi olarak mühendisliklere teslim etmiştir. Bugünün mühendislikleri, materyalizm tarafından çerçevesi oluşturulan matematiği, alet yapma mahareti haline getirmiş, bu aleti de materyalizmin hizmetine sunmuştur. Mühendislikler, maddenin sadece sayı ve şekli üzerinde çalışan operasyon merkezi haline gelmiştir.
Materyalizm, matematik ve mühendislik silsilesindeki irtibat ağı, derinliğine tahlil ve tenkide tabi tutulmadığı için gözden kaçmış, mühendisliklerin materyalizmi hayatta gerçekleştirme manivelası olduğu fark edilememiştir. Günümüzde hiçbir bilgi alanındaki illiyet irtibatını takip edecek derin tefekkür kalmamış, illiyet irtibatı gözden kaçırıldığı için bilgi telakkisinin kaynakları idrak edilemez olmuştur.
*
Materyalizm, maddenin hakikatine yabancı olduğu kadar, insanın hakikati olan ruha da reddiyedir. Ruh, sayı ve şekille ifade edilemez, insandaki hücre adedini sayabilen materyalist matematik, tabii ki ruhi hususiyetleri tespit edemez. Ruh ve ruhi hususiyetleri reddeden materyalizm, tabii ve zaruri olarak insanı birey (ferd ve şahsiyet değil) ve toplum (cemiyet değil) kavramlarıyla (mefhum değil) ifade etmiştir. Bu çerçevede liberalizm ile sosyalizm, birey ve toplumu matematik denklemlerle izaha yeltenmiştir.
Liberalizm, “bir” rakamını kutsamış, sosyalizm ise toplumu, “birleri” toplayarak oluşturmuştur. Liberalizmde mizaç hususiyetlerine atıf yapıldığı zannı, sosyalizmde de toplumculuk merkezinde ahlak (yardımlaşma gibi) zannı gerçek haline getirilmeye çalışılmıştır. Liberalizm ve sosyalizm, tez ve antitez olarak piyasaya sürülmüştür ama özü itibariyle matematik bir değer atfından başka bir şey değildir. Her ikisi de belli bir derinliğe kadar tahlil edildiğinde birbirinden mahiyet olarak farklı olmadığı anlaşılmaktadır.
Liberalizm ve sosyalizm, batının (özellikle de materyalist telakkinin) matematik tasavvurunun ufkuyla mahduttur. Sosyalizm, bireyleri (ferd ve şahsiyet olmadığını tekrar hatırlatalım) matematik bir denkleme tabi tutmakta, matematik toplama işleminin neticesine toplum demektedir. Ferdi hususiyetlerin tamamını ihmal etmekte, ihtiyaç duyduğunda ise imha etmekte, insanları ferd olmaktan uzaklaştırarak, toplama işlemine sokabilecekleri “birey” haline getirebilmekte, böylece siyasi, iktisadi, içtimai tezlerini gerçek kılmaya çalışmaktadır. Liberalizm ise, ferdi hususiyetlere atıf yaptığı zannını oluşturmakta fakat o da nihayetinde insanı şahsiyetten uzaklaştırarak “birey” haline getirmekte, böylece eşitlemekte, ilginçtir toplama ihtiyacı bile hissetmemektedir. Ne var ki mesele siyasete geldiğinde bir toplama ihtiyacı hasıl olmakta, onu da toplum olarak değil, siyaseten toplama yapmak için bir manevraya girip, demokrasiyi teklif etmektedir. Toplama işlemini toplum olarak değil, yönetim olarak yapmakta, toplama yerini de sandık olarak tespit etmektedir. Yani dağınık toplama…
*
Matematik tasavvurun ve bu tasavvurun oluşturduğu ufkun, insani meselelerdeki tesirini görünce dehşete düşmemek imkansız. Her kültür iklimi muhakkak ki kendi bilgi telakkisi ve bilgi evreniyle mahduttur. Yine her kültür iklimi, ufku içine aldığı bilgi disiplinlerini kendinin mensup olduğu temel telakkiyle yeniden inşa etmektedir. Batının bugünkü maddi kuvvet temerküzünü mümkün kılan mühendislik, matematiği doğru anlamış olmasından değil, onun yapabilme maharetini keşfetmesinden kaynaklanıyor. Ne var ki zafiyeti de matematiğin diğer boyutlarını (özellikle de esasını) yanlış anlamasından doğuyor. Bu yanlış anlama, kuvvet temerküzünü mümkün kıldı ama insan ve hayatı kaybetmesine sebep oldu.
İnsan ve hayatı, materyalizm, matematik ve mühendislik silsilesinin imkan alanına hapseden batı, hem bilimleri iğfal etti hem de hayatın insani altyapısını imha etti. Materyalizm, matematik ve mühendislik silsilesine geçit verir hatta bu silsileyi icbar da edebilir buna mukabil materyalizm, ahlak ve insan silsilesini kuramazdı. Matematik ve mühendislik istikametindeki silsile materyalist telakki için iradi bir tercih değil, aksine zaruri bir güzergahtır.
Materyalizm, matematik, mühendislik silsilesini inşa eden veya zaruri olarak bu silsileye yakalanan batı, silsilenin son halkası olan mühendislikte kalakaldı. Babası materyalizm olan mevcut matematik tasavvurdan ahlak ve insana geçit açması kabil değildi. Mevcut matematikten insana yol çıkmaz, en fazla insanı istatistik değer haline getiren bir parantez açılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir