Medeniyet dâvamızı omuzlayan dergi: Terkip ve İnşâ

Medeniyet dâvamızı omuzlayan dergi: Terkip ve İnşâ

Şehr-i Maraş’ta, Fikir Teknesi Yayınları’nın kurucusu Haki Demir’in sahipliğinde ve Metin Acıpayam’ın Yayın Müdürlüğünde çıkan Terkip ve İnşâ dergisi Haziran 2016 / 15. sayısıyla okuyucunun huzuruna çıktı. Bütün görevi yalnızca İslâm medeniyet fikri üstüne dosyalar yapmak ve fikir tâlimi yaptırmak olan “Terkip ve İnşâ”, sahasında çaplı ve ısrarlı adımlarla yoluna devam ediyor.

Bu yol, iki asırdır üzerinde fikir yürütülen, târif edilmeye çalışılan, fakat bir türlü efradını câmi, ağyarını mâni bir târif ve istikâmet tutturulamayan medeniyet anlayışımızı ihya etme yoludur.

Tanzimat ve Meşrutiyet devrinde ateşli ve âcil bir şekilde ulema, ümera ve üdebanın önüne gelen medeniyet kavramının aslîyetine kavuşturulma çabası bir hayli trajik ve çelişkili târiflere maruz kaldı. Çünkü medeniyet mefhumu Batı, yâni sömürgeci, modern, lâdinî-pozitivist ve Mehmet Âkif’in ifadesiyle “canavarlaşmış” Avrupa’nın ahlâk ve nizamını çağrıştırıyordu.

Ne olduğuna dair üzerinde bir türlü ittifak edilemeyen medeniyet mefhumu
Çeşitli görüş ve münevveran dilinde iki asırdır aslî hüviyeti tesbit edilmeye çalışıldı. Mukaddesatçı üdeba ve ulema, medeniyet kelimesi Medine’den neş’et etmiştir, dolayısıyla ihya edilmeli fikrini ileri sürmüş, bu cenahın bir kısım üdebası ise medeniyet kelimesinin İslâmla yan yana getirilmesinin seküler, yâni Batı’nın medeniyet zihniyetini taşımak mânasına geleceğini söylemişler.

Öyle ki bugün dahi üzerinde ittifak edilmeyen medeniyet mefhumun İslâmca mânası tartışılmak bitmiyor. İşte bütün bu suallerin, İslâmca medeniyet anlayışımızın ruhu, eşkâli, buutları ve her şeyi karınca kararınca tâlim ediliyor Terkip ve İnşâ dergisinde.

Bu sayısında her Müslümanın faydalanacağı kitap çapında bir mevzuun, yâni “Sohbet ve Tedrisat” dosyasıyla çıkan olan Terkip ve İnşâ’nın 15. sayısının mündericatı şöyle:

Takdim / Adnan Köksöken
Sohbetle Sahâbe olanların milletindeniz / Ahmet Doğan İlbey
Sohbetin manası ve mahiyeti / Hamza Kahraman
Risalet tedrisatı, sohbet / Haki Demir
Sohbet ve tasavvuf / Prof. Süleyman Uludağ
Sohbetin bereketi / Şevki Karabekiroğlu
Sohbet eri Hz. Yunus’un şiir tahlili / Mustafa Tatçı
Sohbet, Mutlak Müderrisin Mutlak İlim tedrisatı / İbrahim Sancak
Risalet tedrisat sohbet / Metin Acıpayam
Sohbet yoluyla kalb-i selimin inşası / Ramazan Kartal
Sohbet yoluyla zevk-i selimin inşası / Abdullah Tatlı
Sohbet yoluyla akl-ı selimin inşası / Ahmet Kamil Tuncer
Sohbet medeniyeti / Bülent Civan
Sohbetin tezahürü olarak mülakat / Rıfat Boynubükük
Yeni maarif hamlesi Medeniyet Akademisi / Nurettin Saraylı
Yeni maarif hamlesi Akl-ı Selim mektebi / Alihan Haydar
Yeni maarif hamlesi Deha mektebi / Selahattin Adanalı
Yeni maarif hamlesi Enderun mektebi / Mustafa Karaşahin
Adalet Merkezi Kuruldu / Remzi Temizkalp
Medeniyet Akademisi’nin anayasa teklifi / Fatih Mehmet Kaya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir