MÜREBBİYE MEKTEBİ

MÜREBBİYE MEKTEBİ

(Terkip ve İnşa dergisi 19. sayı)

İlim, irfan ve tefekkür ehlinin bir aile anlayışı oluşturması gerekiyor. Münferit çalışmalardan ziyade, Müslüman münevverlerin İslam’ın aile telakkisine dair temel çalışmalar yapması, kadimdeki misal ve tatbikatlarla onların neticeleri ve tecrübelerini keşfetmesi, bunların yekunundan bir aile anlayışı ve müessesesi inşa etmesi şart. Bu şekilde yapılması, aynı zamanda üzerinde ittifak sağlanmasını mümkün kılacağı için, Müslüman ailelerin itibar ve itimat etmesini mümkün kılar. Fikirteknesi ile Terkip ve İnşa dergisi kadroları “mevzu kaşifi” olduğu için, meseleleri tespit ve ihtiyaçları teşhis ederek gündeme getirmeleri kıymetlidir. Fakat o kadar çok mevzu keşfi yapıldı ki, mevcut kadroların hepsine yetişmesi mümkün değil.
*

Mürebbiyelik mektepleri üç şube halinde kurulabilir; aile, çocuk, muhtelif ihtisaslar… Her şube, diğer şubelerdeki dersleri de almakla birlikte kendi şubesinde derinleşmelidir.
Aile şubesi; İslam’ın aile anlayışını, aile müessesesinin terkip ve inşasını ve aile yaşayışını esas alan bir talim ve terbiye müfredatına sahip olmalıdır. Ana mevzular halinde saydığımız bu meseleler, erkek fikri, kadın fikri, erkek ve kadını terkip eden aile fikriyatı gibi alt başlıklara iner. Buradan da yüzlerce alt başlığa kadar iner.
Çocuk şubesi; ruhun ana rahminde bedenle birleşmesinden başlayarak yirmili yaşlara kadar uzanan süreçteki ruhi altyapıyı ve ruhi inkişaf süreçlerini, zihni altyapıyı ve zihni inkişaf süreçlerini, mizacın keşfi ile aklın inşası süreçlerini esas alan bir talime tabi tutulur. Bu ana başlıklar, yüzlerce alt başlık altında teferruatlandırılır ve çeşitlendirilir.
İhtisas şubeleri; lisan talimi gibi, yüksek zeka ve deha talimi gibi, muhtelif istidat talimleri gibi kısımlara ayrılabilir. Talim ve terbiyeye tabi tutulmadan iki yaşına kadar lisan öğrenen bebeğin, on yaşına kadar üç-beş tane lisan öğrenme istidadı olduğu unutulmamalıdır. Mürebbiyelik müessesesiyle birlikte çocuklar, ilkokulu bitirene kadar çok rahat şekilde üç tane lisan öğrenebilirler.
*
Mürebbiye, ismiyle müsemma olarak terbiye işiyle meşguldür. Tedrisat, sadece talim değil, terbiyeyi de muhtevidir. Mürebbiye, talimle de meşgul olur ama esas işi terbiyedir. Bu sebepledir ki mürebbiye mektebi de, terbiyenin ağır bastığı tedrisata sahiptir. Ne var ki mürebbiye, sahip olduğu terbiyenin muhtevasını ve usulünü idrak etmek, tatbikatını gerçekleştirmek ve çocuğa intikalini sağlamak için talime de tabi tutulur.
İslam’ın edep veçhesi, onun asalet, zarafet, nezaket, nezahet ila ahir şubesidir. Mürebbiye; asaletin şahsiyet halidir, zarafetin tecessüm etmiş halidir, nezaketin tecelli kaynağıdır, nezahetin tezahür mebdeidir. Mürebbiye, hal ve tavrıyla aile ve çocuğu terbiye edecek kadar bu hususiyetleri şahsiyet unsuru haline getirmiş insandır. Mürebbiyelik mektebi; asalet ve zarafette temayüz etmiş bir şahsiyet inşasına matuftur.
HAMZA KAHRAMAN hamzakahramanlar@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir