NAKİBU’L EŞRAF-ASALET YÜKSEK MERCİ-

ASALET YÜKSEK MERCİİ

Asalet Yüksek Merciinin iki vazifesi var, devlet ile vatandaşlar arasındaki ihtilaflara ilk derece mahkemesi olarak bakmak ve vatandaşlar arasındaki ihtilafların hakem mercilerindeki kararlarını temyizen tetkik etmek…

Asalet Yüksek Merciinin kararlarına karşı temyiz makamı, Nakibü’l Eşraf teşkilatının “meşayıh niyabetidir”.

Asalet Yüksek Mercii, ihtiyaca mebni olarak bölgelerde kurulur.

*Asalet Yüksek Mercii, devlet teşkilatları ile vatandaşlar arasındaki ihtilaflara, ilk derece mahkemesi olarak bakar.

Bir devletin ilk vazifesi, vatandaşlar arasında çıkacak ihtilafları adil şekilde halletmektir. Bu vazifeyi yapmak için kurulan devlet, halk ile ihtilafa düşemez. Devlet ile halk arasında ihtilaf çıkması, devletin kuruluş sebebini ve meşruiyetini ortadan kaldırır. Halk arasındaki ihtilafları halletmek için kurulan devlet, halk ile ihtilafa düşmeyi kabul ettiği andan itibaren, halkın devleti olmaktan çıkar ve başka bir şeye dönüşür. Bu anlayış devlet cihazının tüm hücrelerine kadar nüfuz etmedikçe, o ülkede devlet kurulmuş olmaz, en iyimser tahminle devletin kuruluş süreci devam ediyor demektir.

*
Devlet ile halk arasında ihtilaf olmaması, ikisi arasında müşterek işler olmayacağı manasına gelmez. Devletin halkla, halkın devlet ile işi olur, mesele bu işleri ihtilaf haline getirmeden ve mahkemeye intikal ettirmeden halletmektir.

Halk ile devlet arasındaki işlerin nasıl olacağına karar verecek bir mercii ihtiyacı açıktır. Bu merciin devletten müstakil olması da şarttır. Devletin herhangi bir makamı bu işleri üstlendiğinde, meselenin ihtilaf haline gelmesi engellenemez. İki tarafı olan bir işin halli, taraflardan birine tevdi edilemez. Mahkemeler de bu manada devlet cihazı içinde sayılır, mahkemeler ne kadar müstakil hale getirilirse getirilsin, devlet ile halk arasındaki ihtilafa bakması, temel esasları zedeler.

Bölgelerde kurulan ve hakem mercilerinin kararlarının temyiz mevkiinde bulunan Asalet Yüksek Mercii, devlet ile halk arasındaki meselelere (ihtilaflar değil) ilk derece mahkemesi olarak bakar. Merciin kararı, devlet tarafı için kesindir, temyizi kabil değildir. Devlet tarafı, sadece devlet ahlakı ve devlet hayatındaki teamüllerin teşkilinde esasa mugayir olduğu gerekçesiyle ve nazari endişelerle temyiz eder. Bu şekilde yapılan temyizde, devlet lehine karar verilmesi, Asalet Yüksek Merciinin kararını değiştirmez, sadece daha sonraki kararlarına kaynak teşkil eder. Asalet Yüksek Merciinin kararları, vatandaş tarafından temyiz edilebilir, temyizden vatandaş lehine karar çıktığında, tatbik edilir.

*Asalet Yüksek Mercii, bölgelerde kurulur, hakem mercilerinden gönderilen kararların tavzih ve tashihini yapar.

Asalet Yüksek Mercii, bölgelerde kurulan ve mahallindeki hakem mercilerinin verdiği kararları tetkik eden yüksek mercilerdir. Hakem kararlarına karşı temyiz mahkemesi yolu kapalıdır, bunlar bölge Asalet Yüksek Merciine gönderilir, bunların kararları ise temyiz mahkemesine gönderilmez, temyiz edilmez.

Asalet Yüksek Mercilerinin esas vazifesi, hukuk anlayışının ve adalet duygusunun ahlak ile mezcedilmiş halde halka nüfuzuna refakat etmektir. Hakem mercilerinde tatbik edilecek kaideler ahlak esaslarıdır. Ahlak esasları tatbik edilirken, hukuk ihlal edilmemeli, hukuka atıf yapılmalıdır. İhtiyaç halinde Hukuk ile ahlak birlikte tatbik edilmeli, bu ikisinin toplamından İslam cemiyetinin inşa edildiği fikri unutulmamalı, hakem mercileri ve Asalet Yüksek Mercii bu hususu gözetmelidir. Hukuk ile ahlakı birlikte tatbik ettiği için hakem mercilerine müracaat mecburi değil iradidir. İnsanlar hakem merciine müracaat ettiklerinde bilirler ki, hukuk ve ahlak mezcedilmiş halde tatbik edilecektir.

Hukuk ve ahlakın imtizaç etmiş hali olan hakem mercilerinin tatbikatı, ihtilafların hukuk ve mahkemeye intikal etmeden hal edilmesi müessesesidir. Bu şekilde hal edilen ihtilaflar, halk arasında husumet sebebi olmaktan çıkar. Hakem mercileri ve Asalet Yüksek Mercileri, insan topluluğunu cemiyet haline getirecek harcı karar.

Asalet Yüksek Mercilerinin kararları, Nikabet Teşkilatına, “ahlak içtihadı” talebiyle gönderilir. Nikabet teşkilatında bu talebi takip eden, karara bağlayan mercii, meşayıh niyabetidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.