NAKİBU’L EŞRAF-TEŞKİLAT, SALAHİYET, VAZİFE-

NAKİBÜ’L EŞRAF-TEŞKİLAT, SALAHİYET, VAZİFE

Nikabet Teşkilatı, kendi mensuplarıyla tesis edilir. Nakibü’l Eşraf, ihtiyaç duyduğunda teşkilat dışından kadro istihdam eder.

*
Teşkilatın başında Nakibü’l Eşraf bulunur, onun yanında “Asalet Şurası” mevcuttur.

*
Nakibü’l Eşraf, teşkilatı idare etmek için ihtiyaç duyduğu kadar naip tayin eder. Yedi adet naiplik teşkilatı zarurettir; devlet naipliği, meşayıh naipliği, teşkilat naipliği, hariciye naipliği, ceza işleri naipliği, maarif naipliği, kaza naipliği…

*
Devlet Naipliği, devlet ile münasebetleri tesis ve idame ettirir.

*
Meşayıh naipliği, Nakibü’l Eşraf namına, tasavvuf merkezlerinin, kollarının, müesseselerinin takibini ve tanzimini yapar, tasavvuf muhitlerini içtimai müesseselerde vazifelendirir. Tasavvuf camiasının devlet ile münasebetlerini tesis ve idame ettirir. Devletin tasavvuf camiasından bir talebi olduğunda veya onlara bir vazife tevdi ettiğinde, bunları tetkik eden, muvafakat veren ve alakalı merkeze nakline tavassut eden salahiyet merkezi burasıdır. Keza tasavvuf camiasının devletten bir talebi olduğunda müracaat edeceği mercii “meşayıh naipliğidir”.

Tasavvuf muhitine ait herhangi bir teşkilatlanma ihtiyacı hasıl olursa veya bizzat nikabet teşkilatı tasavvuf muhitlerinin teşkilatlanması lüzumunu görürse, bu işleri meşayıh naipliği sevk ve idare eder.

Nakibü’l Eşraf, cemiyeti bu naiplik ile idare eder. İçtimai müesseseler üzerindeki tarassut, tavassut, tasarruf bu manivela ile icra edilir. Cemiyet, devlete ihtiyaç duymayacak tüm teşkilatlanmalarını bu merkeze nispet ederek, bu merkezin manevi sevk ve idaresinde gerçekleştirir. Bu naiplik, nikabet teşkilatının cemiyete bakan penceresidir.

Teşkilatın en büyük iki niyabet merkezinden birisidir. Cemiyet kendi müesseselerinin inşa ve idaresinde bu merkeze nispet edildiği gibi, devlet ile cemiyet arasında zuhur eden ihtilafın hal merciine çıkan koridoru burasıdır. “Halk Divanına” giden en geniş yol bu güzergahtadır.

Evkaf ve infak müesseseleri meşayıh niyabetinin tarassut ve tasarrufu altındadır. Evkaf ve infak müesseselerinin müştereken oluşturacakları riyasete tayin salahiyeti, meşayıh niyabetine aittir.

Meşayıh niyabeti, “asalet yüksek merci”lerinden gelen “ahlak içtihadı” taleplerini karşılar.

*
Teşkilat Naipliği, nikabet teşkilatının işlerini icra ve idare eder.

*
Hariciye Naipliği, öncelikle yeryüzüne dağılmış halde bulunan “asil neslin” tespiti, tahkiki ve takibi ile meşguldür. İkinci vazifesi, İttihad-ı İslam maksadını gerçekleştirmektir.

*
Ceza İşleri Naipliği, nikabet teşkilatı mensuplarının işledikleri suçların takip ve muhakemesini yapar, cezanın infazını idare eder.

*
Maarif Naipliği, nikabet teşkilatı mensuplarının talim ve terbiye işlerini idare eder.

*
Kaza niyabeti, devletin kaza teşkilatı tayinlerini yürütür.

***
Nakibü’l Eşraf ve Asalet Şurası, nikabet teşkilatı ile alakalı tesis, tertip, tasnif, ihdas sahalarındaki tüm nazari ve ameli mevzularda tanzim salahiyetine maliktir. Kendi teşkilatını istediği gibi inşa eder, istediği gibi değiştirir. Şeriat-ı Ahmediye dairesinde her türlü tasarrufu, hiçbir mercii veya makamdan müsaade almaksızın gerçekleştirir. Bu sebepledir ki, teşkilatını istediği gibi kurmakta hürdür.

***
Nikabet Teşkilatı reisi olan Nakibü’l Eşraf, teşkilat mensupları tarafından seçilir. Seçme ve seçilme liyakatini, seçim usulünü, seçim zamanını (süresini) “Asalet Şurası” tespit ve tayin eder.

*
Nakibü’l Eşraf, İçtihat Şurası reisini nasp ve tayin, şuranın faaliyetlerini takip eder.

*
Nakibü’l Eşraf, acil içtihat ihtiyacında beş kişiden mürekkep içtihat heyeti teşkil eder.

*
Nakibü’l Eşraf, çok acil içtihat ihtiyacında, ilgili şahsın karar vermesine müsaade eder.

*
Nakibü’l Eşraf, hakem mercilerinden ve istinaf mahkemelerinden intikal eden meseleleri karara bağlar, bu kararlarla ahlak inşa eder.

*
Nakibü’l Eşraf, Başyücelik Akademyası azalarını tayin eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.