EPİSTEMOLOJİK İŞGALE KARŞI HALK İRFANI

EPİSTEMOLOJİK İŞGALE KARŞI HALK İRFANI

(Terkip ve İnşa dergisi 4. sayı)

İslam bilgi telakkisi, muhtelif tasniflerle inşa edilen bir bilgi mimarisidir. Bunlardan birisi, “iman mevzu”, “itimat mevzu” tasnifidir. İman mevzuu, bilgi telakkisindeki diğer bir tasnif olan “mutlak ilim”, “nispi ilim” bahsindeki mutlak ilme tekabül eder. Mutlak ilim iman mevzuu, nispi ilim ise itimat mevzuudur.
Mutlak ilimdeki mana ve hikmetin keşfi ile imal edilen nispi ilimler, ümmetin veli, alim ve mütefekkir şahsiyetleri tarafından tarih boyunca tenkit ve tahlil edilerek muhkem bir çerçeveye alınmıştır. Ehl-i Sünnet mecrasında akıp gelen ilim, “icma-i ümmet” müessesesiyle, üzerinde ittifak edilen fikir ve içtihatları nispi ilimlerin mikyas ölçüleri haline getirmiş, bilgi ve ilmin sıhhatin temin, mahiyetini tahkim etmiştir.
Binlerce veli, alim ve mütefekkir tarafından imal ve inkişaf ettirilen İslam İlim Mecrası ve müktesebatı, mutlak ilmin gölgesinde, keşif, imal, tatbik ile ümmetin ihtiyacı olan bilgiyi tertip ve tanzim etmiş, sonraki nesillere intikalini sağlamıştır.
* Okumaya devam et

Share Button

ORYANTALİST TAARRUZ

ORYANTALİST TAARRUZ

(Terkip ve İnşa dergisi 3. sayı)

Birkaç asır önce başlayan oryantalist taarruz, yirminci asırda netice almaya başladı, yirmi birinci asırda ise pisliklerini temizlemek zorunda kalıyoruz. Oryantalist taarruz o kadar derine nüfuz etti ki, temizlemek çok zor. Zira oryantalist taarruzun neticeleri, “Sahih İslam” başlığı altında kadim müktesebatı imha etmek için faaliyet gösteriyor.
Oryantalist taarruzun tüm tesirlerini temizlemek çok zor… Oryantalizmin her çeşit tesirini, her Müslüman ferdin zihin ve kalb dünyasından temizlemek için dünya çapında bir seferberlik gerekiyor. Bunu yapmak için seferber edilecek insan gücü ve zaman, başka işlere fırsat ve imkan bırakmayacağı için doğru da değil. Bunun yerine İslam medeniyet tasavvuru ve inşa sürecini başlatmak, doğru ortaya konulduğunda yanlış anlaşılacağı için tercih edilmelidir. İslam medeniyet tasavvuruna giden yol açıldığında, o ufka doğru atılan her adım, yanlış anlayışların bir kısmını telafi edecektir. Bu sebeple oryantalist taarruz veya batının başka çeşit hamleleriyle yoğun şekilde vakit kaybetmek yerine, meselenin de ehemmiyetine binaen özet kabilinden bazı tespitler yapıyoruz. Batıya dair tenkitlerimizin bu çerçevede okunması ve aşırı teferruat aranmaması gerekir.
Okumaya devam et

Share Button