Bâtıl Türkçüye göre din değişebilir, milliyet asla!

Bâtıl Türkçüye göre din değişebilir, milliyet asla!
Müslüman Türklüğü ifsad eden Bâtıl Türkçü’ye göre millet târifinde İslâm’ı esas aldığımızda Şaman, putperest, Budist, Musevî, Hıristiyan ve hattâ dinsiz olan Türkleri bu dairenin dışında tutmak gerekecektir.

Diyor ki bâtıl Türkçü: Orta Asya veya Asya’nın kuzey bölgelerinde Şaman ve putperest denilebilecek Türkler olabildiği gibi, Moğolistan ve Çin gibi ülkelere yakın yerlerdeki Türkler arasında az da olsa Budizm’e veya bu ülkelerdeki diğer dini inançlara mensup Türkler vardır. Bugün Azerbaycan’da bile Musevîlik dinine mensup olup, Hazar İmparatorluğu’nun bakayası olan Karaim Türkleri yaşamaktadır. Moldova’daki Gagavuz, yâni Gökoğuz Türkleri ise Hıristiyan’dır. Şu halde, din unsuru bir milleti millet yapan asli bir unsur değildir, olsa olsa tâli bir unsurdur.
Okumaya devam et

Share Button

Bâtıl Türkçü ile Hakk’a tapan Türk bir değil

Bâtıl Türkçü ile Hakk’a tapan Türk bir değil

Türkiye’nin kenetlendiği, cehdini ve gücünü bulduğu en önemli değer olan Hakk’a tapan Türk milleti mefhumuna sarılmanın İstiklâl meselesi olduğu bugünlerde Türk kelimesini bâtıl, ırkçı ve İslâm’a mugayir bir üslûp üzerine bina ederek itici bir kimlik derekesine düşürenlere karşı müteyakkız olmalı ve yanlış yolda oldukları umumi efkâra anlatılmalı.

Toplum tabanı olmasa da bu ülkede virüs gibi bâtıl Türkçü, yâni ârızalı Türkçü anlayışlar çoğalıyor, genç dimağları ifsad ediyor dediğimizde, dil, tarih gibi her cephesiyle İslâmlaşmış Türk değerlerini reddeden Kemalist seküler Türkçülüğün ârızalarını yazdığımızda Türk’ü Arap İslâmcılığı kafasıyla târif ettiğimizi tehditler savurarak söyleyenler bugün yine ortalıkta dolaşıyor, bâtıl Türkçü ideolojileriyle Türk gençlerinin dimağını ifsad etmeye çalışıyorlar.

LÜMPEN TÜRKÇÜLER TÜRK MEFHUMUNU YOZLAŞTIRIYOR
Okumaya devam et

Share Button

Türk adını taşıyan dergide Anıtmezarın işi ne?

Türk adını taşıyan dergide Anıtmezarın işi ne?

Bir zamanlar dostâne yazılarımızla bazı Türkçü kuruluşların Türklük anlayışları Batılı seküler ve Atatürkçü düşüncelerle malûldür, diyerek tenkit ettiğimizde Türk düşmanı ve antiatatürkçü olduğumuz ilân edilmişti… “İsmini not ettik, ileride görüşürüz…” şeklinde sayısız mesaj atıp tehdit mektupları yazmışlardı… Türklük dâvamızı anlamışlar veya işlerine gelmemişti.

Tenkitlerimizin ana fikri hülâsa ifadelerle şöyleydi:
Batılı laik zihniyet kalıplarıyla yapılan Türkçülük hareketinin Türklük anlayışı ârızalıdır. İslâmlaşmış Türklük kimliğimize uymayan eklektik Türkçülük fikrinin millet yapımıza faydası olmaz…
Okumaya devam et

Share Button

Türkçülük hareketinin Türklük anlayışı ârızalıdır

Türkçülük hareketinin Türklük anlayışı ârızalıdır

Evvel emirde beyan edelim ki, bir yazarın ifadesiyle “Türkçülük, Türk olmayanların uğraştığı bir iştir.” Türkçülük, Avrupalı oryantalistlerin Türkler üstüne yaptıkları Türkoloji çalışmalarıyla başlamıştır. On asırdır İslâm medeniyet dairesinde millet olan ve İslâm medeniyetinin en önemli ayağını vücuda getiren Türklerin yaşattığı tarih ve cemiyet temellerinden kopuk, tamamen kültürel bir Türklük oluşturma anlayışının mahsulüdür.

İslâm öncesi dönemlerin ele alınıp, İslâm’ın devre dışı bırakılmasındaki asıl maksat, Türkleri İslâm üzerine inşa ettikleri geniş bir medeniyet ve hilafet zemininden uzak tutmak ve İslâm temelli Osmanlı Türklüğünün dışında İslâm öncesi Türklükle Batılı değerlerin terkip olduğu bir tarih şuuru oluşturmaktır. Bir sonraki aşamada ise, Türk milletini köklü değerlerinden uzaklaştırılmış Batılı aydınlanmacı ve seküler bir “ulusçu” kimliğe dönüştürmektir.
Okumaya devam et

Share Button

AMAN ALLAHIM AHMET SELİM ÇILDIRMIŞ

AMAN ALLAHIM AHMET SELİM ÇILDIRMIŞ
Ahmet Selim, 12.08.2012 tarihli köşesinde “2012 Yılındayız” başlıklı yazısında, fikri hüviyetini tüm çıplaklığı ile beyan buyurmuş. Cesaretine hayran olmamak elde değil. Cahil cesareti değil tabii ki Ahmet Selim’inki… Bu cesaret türüne acilen yeni bir isim bulmamız gerekiyor.
Öyle şeyler yazmış ki, zannedersiniz Müslümanların arasında girmiş “Truva atı”… Böyle bir şey nasıl olabiliyor? Ahmet Selim, idrak derinliği olduğu söylenen birisi… Gerçi “idrak derinliği olduğunu” söyleyenler hangi sebebe dayanıyorlar hala anlamış değilim. Müslüman fikir adamlarını bu halde görünce, insanın nutku tutuluyor.
Neler mi söylemiş? Bakalım…
“Milliyetçi yönüm vardı ama hiç ülkücü olmadım. Benim anlayışıma göre Kürt kökenli vatandaşlarımız, bana Orta Asya’daki soydaşlarımdan daha yakındı. Etnik anlamda değil, üst kimlik olarak onlar da Türk idiler. Mesela Arnavut kökenlilerde olduğu gibi.” Okumaya devam et

Share Button