TERKİP VE İNŞA DERGİSİ 3. YIL MEVZU HARİTASI

TERKİP VE İNŞA DERGİSİ 3. YIL MEVZU HARİTASI

(Terkip ve İnşa dergisi 20. sayı)

Bir sonraki yılın mevzu haritasını, üç-beş ay önceden yayınlıyoruz. Böylece yazarlarımızın ve yazmayı düşünenler için güzergah haritası hazır hale geliyor. Yazarlarımız, ayın yazısını yazmak zorunda kalmıyor, mevzu haritasına göre yılın son sayısının yazısını bile yazma imkanı elde ediyor. Bu durum ciddi bir imkan oluşturuyor, zira insan zihni farklı sahalarda farklı verimler peşine düşebiliyor. Yıllık mevzu haritasının hazır olması, zihni evreni belli bir mevzua mahkum olmaktan kurtarıyor. Hem yazı çalışmalarında böyle bir serbestlik imkanı oluşturmak hem de nizami bir çalışmanın altyapısını hazırlamak cihetiyle yıllık mevzu haritamızı yayınlıyoruz.

25.SAYI-ISLAH NEDİR?
*Islah nedir?
*Islah, eski hali ikame etmek midir?
*Islah ile inşa arasındaki girift münasebet
*Islah ihtiyacı nasıl doğar?
*Islahın usulü
*Islahın şartları
*Islahın faydası
*Islahın imkansızlaştığı şartlar
*Islahın imkansızlaştığı şartlarda ıslah çabasının neticeleri
*Çürüme ve ıslah
*Bozulma ve ıslah
*Muhtevanın ıslahı
*Suretin (şeklin) ıslahı

26.SAYI-İNKILAP NEDİR?
*İnkılap nedir?
*İnkılap ile ıslahın farkları nedir?
*Islah ile inkılabın birlikte yürütülmesi
*Islahı imkanız olanın imhası zarurettir
*Islah imkansızlığı oluşmuşsa, inkılap süreci başlamıştır
*İhtilal ve inkılap arasındaki farklar
*İhtilalin zaruret olduğu şartlar
*İnkılap uzun bir süreçtir
*İnkılap ihtiyacını görmemenin neticeleri ve zararları
*İnkılap usulü
*İnkılap tekniği
*İnkılabın ferdi buudu
*İnkılabın içtimai buudu
*İnkılabın siyasi buudu

27.SAYI-İHYA NEDİR?
*İhya nedir?
*İhyanın ıslahtan farkı nedir?
*İhyanın ihtilalden farkı nedir?
*İhyanın inkılaptan farklı nedir?
*İhyanın mütemmim cüzü olarak ıslah
*İhyanın mütemmim cüzü olarak ihtilal
*İhyanın mütemmim cüzü olarak inkılap
*İhyanın mütemmim cüzü olarak inşa
*İhya usulü
*İhya süreçleri
*İhyada mana-suret münasebeti

28.SAYI-İNŞA NEDİR?
*İnşa nedir?
*İnşa usulü
*İnşa tekniği
*İnşa faaliyetinin nazari kaynakları
*İnşa faaliyetinin malzemeleri
*İnşanın ıslah ile münasebeti nedir?
*İnşanın ihtilalle münasebeti nedir?
*İnşanın inkılapla münasebeti nedir?
*Yeniden inşası zaruri olan müesseseler hangileridir?
*Eski olmadan yeni inşa edilir mi?
*Tarih yoksa “bugün” var mıdır?
*Büyük çöküş yeniden inşayı zaruri kılar mı?
*Yeniden inşanın çerçevesi ve ölçüleri nelerdir?
*Yeniden inşa bahsinde müktesebata nasıl bakmalıyız?

29.SAYI-İNŞA FİKRİ
*İnşa fikri nedir?
*Nazari inşa alanlarının çerçevesi ve sınırları nedir?
*Tatbiki inşa alanlarının çerçevesi ve sınırları nedir?
*
*“İnşa fikri” müstakil bir tefekkür alanı haline getirilmeli midir?
*İnşa fikri daimi bir tefekkür alanı mı olmalıdır yoksa arizi midir?
*İnşa fikri ve mevzuatın tatbikatı
*Mevzuatın tatbikatının inşa yoluyla mümkün olduğu haller
*İnşa fikri ve mana-suret münasebeti
*İnşa fikri ve suretin inşası
*İnşa fikri ile müessese ve teşkilatın münasebeti
*
*Fikriyatın inşası
*Müessese inşası
*Teşkilat inşası
*Ferd (şahsiyet) inşası
*Cemiyet inşası
*Hayat inşası
*Devlet inşası
*Medeniyet inşası
*
*İnşa fikri ve “kurucu şahsiyet”
*İnşa fikri yoksa kurucu şahsiyet olur mu?

30.SAYI-İNŞA SÜREÇLERİ
*Külli anlayışın telifi
*İnşa fikrinin telifi
*Müessese fikrinin telifi
*İnşa süreci
*Kadim olanı muhafaza, yeniyi inşa
*Hal, tarihin neticesi, istikbalin sebebidir
*Beş büyük medeniyet inşa eden müktesebat, çöküşe kurban edilebilir mi?
*Beş büyük medeniyet inşa eden müktesebat ihmal edildiği için çöküş gerçekleşmiştir
*İki asırlık çöküş dönemi, on iki asırlık medeniyet çağını inkar için sebep olabilir mi?
*İnsanlık tarihinin zirvesi, on iki asırlık İslam tarihidir
*Müktesebatı inkar, ilim, irfan ve tefekkür nesebini inkar değil midir?
*Silsilenin muhafazası doğru anlayış için zaruret değil midir?
*İlim, irfan ve tefekkür keşif ve telif süreçlerine tabi değil midir?
*Önceki merhale reddedildiğinde sonraki merhaleye geçilebilir mi?

31.SAYI-İNŞA SÜRECİNİN GEÇİŞ DEVRİ
*Gerçek nedir?
*Gerçeklik nedir?
*Mevcut hal ile gerçeklik münasebeti nedir?
*Gerçekliğin “normal” ölçüsü için çerçeve oluşturması
*Gerçekliğin daimi zannedilmesi
*Gerçekliğin zihni ve akli dünyamıza tesiri
*Gerçeklik kavrayışı
*Gerçeklik bir hapishanedir
*Gerçeklik hapishanesinden kurtulmalıyız
*Mevcut gerçeklik başkalarının gerçeğidir
*
*Hakikat nedir?
*Hakikat ile gerçek neden farklıdır?
*Hakikate nasıl ulaşılır?
*Hakikate ulaşmak için gerçeklik prangasından nasıl kurtuluruz?
*
*Hakikati gerçekliğe doğru çekiştirmekten kurtulmalıyız
*Gerçek “esas” alınamaz, esas hakikattir
*Gerçeklik ile hakikat arasındaki uçurum bugün ne kadar derinleşti?
*Gerçeği hakikate mi taşımalıyız?
*Hakikati “gerçekleştirmeli miyiz” veya hakikatin gerçeğini mi inşa etmeliyiz?
*Gerçeklikten kopuk hakikat yolculuğu mümkün mü?
*Gerçeklikten kopmak muhayyel bir hayat telakkisi oluşturmaz mı?
*Gerçeklikten kopmak hayatın gerisinde kalmak mıdır?
*Gerçeklik kavrayışını hakikatten üretmek
*
*Gerçek ile hakikat arasındaki geçiş süreci
*Gerçek ile hakikat arasındaki inşa süreci
*Gerçek ile hakikat arasındaki inkılap süreci
*Gerçek ile hakikat arasındaki süreçlerin taşıyıcısı “vasıta sistem”
*Vasıta sistem yoksa gerçeğe mahkumiyet kaçınılmazdır
*İnşa fikri olarak vasıta sistem
*
*İnsanı hakikate taşımak için vasıta sistem
*Hayatı hakikate taşımak için vasıta sistem
*Devlet ve cemiyeti hakikate taşımak için vasıta sistem

32.SAYI-İNŞA SÜRECİNİN TATBİKAT DEVRİ
*İslam devlet tasavvuru
*İslam devletinde teşri mercii
*İslam devletinde kanun yapma yetkisi
*İslam devletinde kanun ve hukuk
*İslam devletinde kanun ve fıkıh
*İslam devletinde idare ve iktidar
*İslam devletinde kaza (yargı) teşkilatı
*Kaza teşkilatının devlet dışı merkeziyeti
*
*İslam devletinde hukukun kaynağı olarak içtihat
*İslam devletinde teşri mercii ve içtihat
*
*Devlet ve ferd
*Devlet ve cemaat
*Devlet ve cemiyet
*Devlet ve içtimai müesseseler
*
*İslam devletinde meşru isyan müessesesi
*Otoriteye isyanın şartları
*İsyanın ahlak ve hukuku
*İtaatin ahlak ve hukuku

33.SAYI-İNŞA SÜRECİNİN SONU MEDENİYET
*Medeniyet tasavvuru
*Medeniyeti hedefleyen inşa hamlesi
*İnşa sürecinde nihai nizam olarak medeniyet
*Medeniyet, mütemadi inşa ve inkişaftır
*
*Mütemadi inşanın istikameti
*Mütemadi inşanın güzergahı
*Mütemadi inşanın mevzu haritası
*Mütemadi inşa sahaları
*
*Hukuki sahadaki inşa faaliyetleri
*Ahlaki sahadaki inşa faaliyetleri
*İktisadi sahadaki inşa faaliyetleri
*Siyasi sahada inşa faaliyetleri
*İçtimai sahadaki inşa faaliyetleri

34.SAYI-MUHAFAZA FİKRİ
*Müktesebat muhafazayı gerektirir
*Muhafaza yoksa terakki ve inkişaf yoktur
*Muhafaza yoksa tecdit muhaldir
*
*Muhafaza edilecek kıymet nedir?
*Muhafaza nasıl yapılır?
*Kitabın muhafazası kafi midir?
*
*Kadim ile yeni arasındaki muhafaza dengesi ve denklemi nedir?
*Muhafaza “yeni” olana mani midir?
*Yeniye mani muhafazanın maliyeti nedir?
*Muhafaza ve tortulaşma arasındaki denge ve münasebet
*Muhafaza “donma” şeklinde anlaşılmamalıdır
*Donma hayatın hareket cihetini yok eder
*Hayat, kendi muhtevamız ile harekete geçirilemezse başkaları tarafından tahrik edilir
*
*Yeni için kadim imha veya inkar edilir mi?
*Kadim inkar edildiğinde “yeni” mi çıkar, istikametten sapma mı meydana gelir?
*Kadime yaslanmayan yeni, oryantalist savruluş haline gelmez mi?
*Kadimi muhafaza etmeyen yeni, yeni din inşası anlamına gelmez mi?
*
*Muhafazayla beraber tecdit yapılmalıdır
*Muhafazasız tecdit, dinin tahrif hareketidir
*
*Neyi muhafaza edeceğiz?
*İmha ve muhafaza dengesi nasıl kurulur?
*Muhafazaya değer eser üretilemiyorsa terakki yoktur
*
*Tarih hafızadır
*Müktesebat hafızadır
*Yanlışın muhafazasının tecrübe cihetinden faydası
*Yanlıştan tecrübe olarak faydalanmak için nasıl bir muhafaza çerçevesi oluşturulmalıdır?
*Yanlışımızı bilmezsek, bir daha düşmekten nasıl kurtuluruz?

35.SAYI-İNKİŞAF FİKRİ
*İnkişaf nedir?
*İnkişaf fikri nedir?
*İnkişaf fikrinin inşa fikrinden farkları nedir?
*İnkişaf fikrinin ihya fikrinden farkları nedir?
*İnkişaf fikrinin inkılap fikrinden farkları nedir?
*
*Mütemadi inkişafın istikameti
*Mütemadi inkişafın güzergahı
*Mütemadi inkişafın mevzu haritası
*Mütemadi inkişaf sahaları
*
*Ahlaki inkişaf
*İktisadi inkişaf
*İlim, irfan ve tefekkür sahasında inkişaf güzergahı
*
*İnkişafın durmasının sebepleri
*İnkişafın durmasının neticeleri
*Donma, çürüme, gerileme
*Zamanın gerisinde kalma ve çöküş
*
*Tecdit zamanlaması
*Müesseselerdeki zaman ayarı
*Müesseselerin ihtiyaçları karşılayamaz hale gelmesi
*Tecditte zamanlama hatası
*Zamanlama hatasının zararları
*Zamanlama hatası ve yıkım
*Zamanlama hatası ve sıhhatli müessesenin yıkımı
*Zamanlama hatası ve sıhhatli bünyenin tedavi edilmesi
*Sıhhatli bünyenin tedavisi hastalık getirir

36.SAYI-TECDİT FİKRİ
*İtikadi tecdit
*Fıkhi (hukuki) tecdit
*İlmi tecdit
*Anlayışın tecdidi
*Müesseselerin tecdidi
*Tatbikatın tecdidi
*
*Tecdit fikri “din inşası”na kadar ulaşmamalı
*Din inşası Asr-ı Saadette bitmiş, din ikmal edilmiştir
*Tecdit fikri, “Din ile inşa” çerçevesine perçinlidir
*
*Tecdit zamanlaması
*Islah ve tecdit
*Islah mümkünse tecdide ihtiyaç yoktur
*İhya ve tecdit
*İhya mümkünse tecdide ihtiyaç yoktur
*İnşa ve tecdit
*İnşa mümkünse tecdide ihtiyaç yoktur
*İnkişaf ve tecdit
*İnkişaf mümkünse tecdide ihtiyaç yoktur
*Terakki ve tecdit
*Terakki mümkünse tecdide ihtiyaç yoktur
*
*İslam yenilenmez, anlayış yenilenir
*İslam yenilenmez, ilim yenilenir
*İslam yenilenmez, irfan yenilenir
*İslam yenilenmez, tefekkür yenilenir
*İslam yenilenmez, tatbikat yenilenir
*İslam yenilenmez, müessese yenilenir
*
*İslam, Kur’an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye’dir, yenilenmez, mutlak muhafaza mevzuudur
*Mevcut anlayış, mevcut meseleleri halledemiyorsa, anlayış yenilenir
*Mevcut ilmi seviyemiz mevcut meseleleri halledemiyorsa ilim yenilenir
*Mevcut irfanımız meseleleri halledemiyorsa irfan telakkisi yenilenir
*Mevcut tefekkür seviyemiz meselelerimizi halledemiyorsa tefekkür tarzı yenilenir
*
*İlim, irfan ve tefekkürdeki tıkanıklık dinde tecdit gerektirmez, insan ve idrak yenilenmelidir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.