“İKTİDARDA KİM VAR?”

“İktidarda Kim Var?” Semerkand dergisinin Aralık 2015 sayısında Ali Yurtgezen hocanın “Ahmet Nafiz Yaşar” müstearıyla yazdığı “İktidarda Kim Var? yazısında siyasî iktidarlara ve seçimlere gösterilen heyecan ve önemin “beden ülkemizi yöneten kalp iktidarına gösterilmediği…” anlatılıyor ki Müslümanlar olarak gaflet dozumuz bin miligram… Sadece ülkemiz değil, bütün İslâm âleminin had safhada siyasî iktidarlara gösterdiği önemi “kalp …

TARİHÇİ “MELİK ARVASİ” ile MÜLAKAT

MELİK ARVASİ İLE FİKİR ADAMI VE TATBİKATÇI KADRO (SİYASİ KADRO) İLE ALAKALI MÜLAKAT Metin Acıpayam: Fikir Adamı ve siyasetçi hakkında başlayacak olursak… Fikir adamı ile siyasetçi arasındaki mukayese konularından calib-i dikkat olanı, bilgiye muhatap olmak ve onu yoğurmaktır. Siyasetçilere “gerçek” bilgi akar, öyle ki bilgiye boğulacak denli çok ve çeşitlidir. Fikir adamlarının malik olmadığı sayısız …

Mehmet Âkif’in cenazesinde cumhuriyetin şefleri yoktu

Mehmet Âkif’in cenazesinde cumhuriyetin şefleri yoktu Âkif’in cenazesinde Altı Ok Cumhuriyetinin kara yüzlü yandaşları ve İstiklâl Savaşı’nda ona irşad vazifesi verip sonra aldatan Kemalistler yoktu. Ne gam! Tabutuna ay yıldızlı bayrağı sardırmayan Atatürkçü resmî zevatın kara vicdanlarına karşı, “Hakk’a tapan millet” mensupları ve “Asım’ın Nesli” vardı. Midhat Cemal Kuntay, Beyazıt Meydanı’ndaki hüzünlü cenazeyi şöyle anlatıyor: …

İSLAM CEZA HUKUKU VE BEŞERİ HUKUK -16-

İslam Ceza Hukukunun Tecavüze Uğrayan Hakkındaki Hükmü İslam Ceza Hukukunda tecavüze uğrayanın canına, malına veya haklarından herhangi birisine tecavüz edilen kişidir. İslam hukukunda tecavüze uğrayan kişiye de mecniyyunaleyh adı verilir. İslâm hukuku tecavüze uğrayan kişinin idrak ve ihtiyar sahibi olmasını –suçluda aradığı gibi- şart koşmaz. Çünkü suçlu cezaî mesuliyete haizdir ve bundan dolayı muaheze olunur. …

MATEMATİK FELSEFESİNE REDDİYE -3- ŞU MEŞHUR HEGEL…

Şu meşhur HEGEL… Friedrich Hegel, Phenomenology of Spirit ismiyle İngilizceye tercüme edilen eserin mukaddimesinde matematiki düşünce ile felsefi düşüncenin farkını ortaya koymaya çalışarak kendi sahasındaki uluhiyet iddiasını sürdürmeye devam eder. Öyle ya… Her batılı filozofa göre kendi ihtisas sahası “mutlak doğru”, buna mukabil kendisi de küçük tanrıdır. Batı tarihine bakıldığı zaman görülecektir ki, her sahanın …

El çek hüznümden ey zâhir erbabı!

El çek hüznümden ey zâhir erbabı! Tasavvuf ehlinin, “Hüzün hâli Müslümanın huyu ve hâlet-i ruhiyesidir. Soytarı ile derviş ayıran şey hüzündür” sözünü yabana atan ve “hastalık” deyip hüzne müptelâlığımı horlayanlara büyük hüzün yârânlarından Fuzûlî’nin “Aşk derdiyle hoşem / El çek ilacımdan tabib” mısralarından ilham alarak, “ Hüzün ile hoşem / el çek hüznümden ey zâhir …

RİSALE-İ NUR VE KÜRT MESELESİ -1-

SAİD MÜSLÜMANDIR Dünyası ve ahireti zelil olan dalâlet ehli, Risale-i Nur hakkında kara propagandaya girdikleri devrede Risale-i Nura hücum üstüne hücum ediyorlar, Said Nursi’nin KÜRT kimliğini öne çıkararak Müslüman Kürt kardeşlerimizin ırki damarıyla oynuyorlardı. Bu şeytani teşebbüse karşı merhumun tavrı gayet net idi: “Said Müslümandır” diyordu. Ehl-i Nifakın hilekârâne propagandasına karşı ihtarını Mektubat isimli eserinde …

MATEMATİK FELSEFESİNE REDDİYE -2- FREGE’NİN MANTIKSIZ MANTIKÇILIĞI

FREGE’NİN MANTIKSIZ MANTIKÇILIĞI Modern Matematik felsefesinin babası Gottlob Frege,  Aritmetiğin Temelleri adlı eserinde Leibniz’in görüşlerinden oldukça faydalandığı görülmektedir. Leibniz’in Calcelemeus teorisine benzeyen, Mantıkçılık olarak bilinen görüşüyle beraber, matematik olası çelişkilerden temizlenecek, böylece matematiki bilginin temelleri sağlamlaşacaktır. Ona göre matematiğin mantıki temellerine inilmedikçe, matematiğin çelişkilerden arınmış olduğu söylenemez. Frege, Aritmetiğin Temelleri eserinde aritmetiği ampirik bir bilim …

TÜRK TABÂBET TARİHİ -2- TÜRK TABÂBETİNİN MAHİYETİ

TÜRK TABÂBETİNİN MAHİYETİ Medeniyetimizin âmâ üstadı Cemil Meriç’in “garbın yeniçerileri” diye çerçevelediği içimizdeki satılmış güruhun, Türk tabâbeti ile alakalı değerlendirmeleri umumiyetle menfi cihettedir. Onlara göre tıp tarihimiz uydurmaca, düzmece ve tılsımdan ibarettir. Bu kanaatlerin ekserisi Batılı P.V. Renouard’ın düşüncelerinden intihal edilmiştir. Batılıya batılı görünmek pahasına kendi medeniyet birikimini inkar eden bu şahsiyetsiz zümre, akli ve …

Türkçülük hareketinin Türklük anlayışı ârızalıdır

Türkçülük hareketinin Türklük anlayışı ârızalıdır Evvel emirde beyan edelim ki, bir yazarın ifadesiyle “Türkçülük, Türk olmayanların uğraştığı bir iştir.” Türkçülük, Avrupalı oryantalistlerin Türkler üstüne yaptıkları Türkoloji çalışmalarıyla başlamıştır. On asırdır İslâm medeniyet dairesinde millet olan ve İslâm medeniyetinin en önemli ayağını vücuda getiren Türklerin yaşattığı tarih ve cemiyet temellerinden kopuk, tamamen kültürel bir Türklük oluşturma …

TÜRK TABÂBET TARİHİ -1-

TÜRK TABÂBETİ’NİN BİDÂYETİ Azgın Moğol istilalarına karşı Oğuz aşiretlerinin bir kısmı Süleyman Şah’ın önderliğinde Ahlat bölgesini terk ederek batıya doğru göç etmekteydi. Yüce Yaratıcının, nesline bereket verdiği Osman Gazi Hazretlerinin verdiği mücadeleler ve emekler ile Kayılar devlet olma yolunda hızla terakki ediyordu. Osman Gazinin ömrü, devletin tamamıyla kurulmasını görmeye kafi gelmemişti. Orhan Gazi zamanında ise …

Personalized Term Paper Composing Services Completed by Low-cost Research Paper Writers.Custom Presentation Creating Service Assists You To

Personalized Term Paper Composing Services Completed by Low-cost Research Paper Writers.Custom Presentation Creating Service Assists You To Acquainted with the sensation of any creative block? You own an academic pieces of paper thanks in two days it can be no more than a regimen assignment, or as large as a dissertation however, you just cant …

Terkip ve İnşa Dergisi 10. sayı TAKDİM YAZISI

TAKDİM Teşkilat meselesi büyük dava… Ferdin talim ve terbiyesinden cemiyetin inşa ve tanzimine, devletin kuruluşundan nizamın tesis ve devamına, medeniyet tasavvurundan büyük terkibin inşa ve tatbikine kadar her meselede teşkilat var. Hayatın irtibat ve münasebet ağındaki en küçük düğüm bile bir teşkilat ve müesseseye ihtiyaç duyar. Teşkilat, nizamdır. Nizamın mefhum-u muhalifi ise keşmekeş, modern dille …

İslam Medeniyet Akademisi Etrafında Müzik Külliyesi -2-

İslam Medeniyet Akademisi Etrafında Müzik Külliyesi -2- -Müzik Encümeni ve Müzik Külliyesi Talimatı- Üçüncü Fasıl Müdür ve Yardımcılarının Vazifeleri Madde: Külliye idarecileri (Müdür ve yardımcıları) umumi sevk ve idareden birinci derecede sorumludur. Memurların ve müstahdemlerin vazifelerini sıhhatli şekilde icra etmeleri hususunda çalışacaklar, düzen ve intizamı sağlayacak tedbirler alarak, külliyenin umumi durumuyla sürekli alakadar olarak, talebelerin …

Türk milliyetçilerinin iflah olmaz hastalığı: “Atatürk’e bağlılık”

Türk milliyetçilerinin iflah olmaz hastalığı: “Atatürk’e bağlılık” Türk milliyetçisi olduğunu iddia eden biri, “Türk devletinin kurucusu, Türklüğün Himalayası ve büyük Türk milliyetçisi Mustafa Kemal Atatürk…” diye başlıyorsa söze, Türklüğünü Müslüman olunca kazanan milletin milliyetçisi olmak düşüncesinde noksanlık vardır. Bir Türk milliyetçisi, “Atatürk’ün hayatı ve kişiliği milliyetçiliğimize ışık tutacak bir hazinedir” diyerek yola çıkıyorsa, İslâm zemininde …

MATEMATİK FELSEFESİNE REDDİYE -1- LEİBNİZ HAKKINDA

Leibniz hakkındaki değerlendirmelerimize elbette meşhur tetkik adamı Kurt Gödel gibi yaklaşmayacağız. Gödel’e göre Leibniz tanrıdır. Batı tarihinde ne kadar da çok tanrı var diye soracak olursanız onun kısaca zihni izahını yapalım… İsminizden cisminize, cisminizden tüm hayat tasavvuruna kadar kaynağınız Eski Yunan olduğu zaman, elbette “bir” vahidi etrafında değil binler etrafında kümelenirsiniz. Batılı “bir”den nefret eder, …

Müslümanın itini bile seven adam: Muzaffer Gözükara!

Müslümanın itini bile seven adam: Muzaffer Gözükara! Ey azizan! Şair Memduh Atalay’ın vecdli kaleminden çıkan iyi yazı numunesi bir yazı okudum da kendimden geçip fikrim ve afakım genişledi, gönlüm bedii ve söylenmemiş yeni cümlelerle abâd oldu. Şair Memduh Atalay son zamanlarda halden hâle geçiyor ki, cezbeye tutulmuş kaleminden çıkan kelimeler bin miligramlık fikirli söz ve …

Her yer kitap, her yer fikir ve edebiyattı o gün…

Her yer kitap, her yer fikir ve edebiyattı o gün… Bizim ülkemiz tuhaftır, kış mevsimine girince ortalık kitap fuarlarıyla şenlenip canlanıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince 2. açılan Kitap ve Kültür Fuarı’nda kısa da olsa kitaplara bakıp şenlendik. Türk şiirinin aksakalı Bahaettin Karakoç’un başlattığı 18. Dolunay Şiir Şöleni’nin de yer aldığı fuarda gerekmez bazı yayınevleri dışında çok …

Yazarımız HAKİ DEMİR’in konferans programı

Yazarımız Haki Demir’in konferans programı: 1-MALATYA KONFERANSI MEVZU: İslam Maarif Anlayışı EV SAHİBİ KURULUŞ: Hayat Vakfı Malatya Şubesi TARİH: 11.12.2015 2-ESKİŞEHİR KONFERANSI MEVZU: Akl-ı Selim Mektebi EV SAHİBİ KURULUŞ: TÜGVA Eskişehir temsilciliği TARİH: 20.12.2015 Ülkeye ve ümmete faydalı olması dua ve temennisiyle…

“Rıza” yahut “Râzı” olmayı unutunca…

“Rıza” yahut “Râzı” olmayı unutunca… Kendimi bilmez haldeyken, rızkıma dair yaptığım mesai sırasında işimizin tabiatı gereği hemen her gün vuku bulan bir kısım müşterilerden dolayı halkıma içimden ağır sözler söyledim. İnancım ve meşrebim gereğince halkıma gayet yakîn ve müşfik olduğum halde bir kısım kaba saba, düşüncesiz ve incelikten mahrum müşteriler yüzünden bazı ânlar mekânın tenha …