“Yârin Şifa Kapısı”

“Yârin Şifa Kapısı” Ali Yurtgezen hoca, Semerkand Dergisi Şubat 2016 sayısında T. Ziya Ergunel müstearıyla yazdığı “Yârin Şifa Kapısı” adlı yazısında, “Eli başının altında, bazen ayağı koltuğunda, düşe kalka sevgilinin lütuf kapısına” varmaya çalışan yâni Allah aşkıyla gam hastası olan, vehbî hüzünlerle “Yâr” i arayan gönüllere yol göstermeye çalışmış. Haddim değil böyle bir yazının muhatabı …

Terkip ve İnşa Dergisi 12. Sayı TAKDİM YAZISI

TAKDİM Sanat çok girift meselelerden birisidir. Bu sebeple üzerinde fazla tartışılan ama bir türlü vuzuha kavuşturulamayan bir saha olarak orta yerde durmaya devam etmektedir. Doğrusu İslami tefekkür için giriftlik yabancı bir hususiyet değildir, sanattan çok daha girift ve derin meselelerimiz olduğu sabittir. Sanat meselesinde giriftliğin fazla göze çarpması, diğer girift meselelerimizi unutmamızdan kaynaklanıyor. Girift meselelerimizi …

Terkip ve İnşa Dergisinin 12. Sayısı Postaya verildi

Terkip ve İnşa dergisinin 12. sayısı çıktı, postaya verildi. Derginin fihristi aşağıdadır; FİHRİST Takdim Adnan KÖKSÖKEN Sanat nedir? İbrahim SANCAK İslam sanat telakkisi Haki DEMİR Sanatçı şahsiyet terkibi Nurettin SARAYLI Mukaddesatçı iktidarın medeniyetle imtihanı / Ahmet Doğan İlbey İslam sanatının felsefi arka planı Atilla Fikri ERGUN Varlık-Yokluk ritminde İslam sanatı A.Bülent CİVAN Sanatın maksadı nedir? …

LİSAN MÜLAKATLARI -5- ‘ÖZGE SENA BİGEÇ’ ile MÜLAKAT

Dil-Düşünce-İdrak Üzerine Metin Acıpayam: Meseleler meselesi dil, tefekkür ve idrak bahisleridir. Dilin tefekkür ve idrak ile sıkı münasebeti kurulmalıdır. Eşya ve hadisenin teşhiri ve tetkiki tefekkür edilir, idrak vetiresinde hazmedilir, bu hazmedilen fikir dil ile inşâ edilerek hayata tatbik edilir. İnşâsı mümkün olmayan bilginin ne değeri olabilir. İnşâ demek hayat demektir. Hayatı inşâ edemeyenler zaman …

“TÜRKÜ YAZILARI”

“Türkü Yazıları” Ey azizan! Âhir ömrüme geldim, geriye doğru çeyrek asır var ki, tasavvuf menşeli manzumelerden bestelenen, asırlar boyu gönlümüzü mânevî sevgi, hüzün ve ıstıraplarla demleyen, idrakimizi insan-ı kâmillerin yoluna sevkeden tekke ve dergâh işi aziz türkülerimiz hakkında nâçizane bin miligramlık türkü yazıları kalem almaya çalıştım. Buna rağmen, milletimizin kültür değerlerinden biri olan türkülerimizin şânına …

Şehitler için vurun askerler vurun PKK’lıları

Şehitler için vurun askerler vurun PKK’lıları Şehitler geliyor Türkiye’nin Doğu’sundan, din ü devlet mülk ü millet için yekinin! Kardeşlerin bir bir şehit olup geliyor ey millet ayağa kalk! Vakit kışlalarda kışlamanın, tâtil mekânlarında geviş getirmenin vakti değil. PKK işini yavaş tutuyorsa devletin yakasına yapış, dâhili hainleri görüp biliyorsan yüzüne tükür, lânet et. Bir gün olur …

Bir Hocam ve Dükkânnâme

Bir Hocam ve Dükkânnâme Bir Hocam ve Dükkânnâme, Peygamber Efendimiz’in “Sevdiklerinize sevginizi izhar ediniz” hadisinden ilhamla, mâsivadan arınmış bir yüreğin hüzün dolu nidâlarını, Bir Hocam’ın yârenlik ve hasbihallerine doymak bilmez bir muhabbeti, ârif ve âlim vasıflarıyla bânisi oldukları Fikir ve Gönül Dükkânı’nı anlatır. Dahası, âhir ömrümde yazmak istediğim “Bir Hüzünkârın Ömür Defteri” nin dibâcesi ve …

TÜRKİYE, BAYIRBUCAK’I İLHAK ETMELİ

Türkiye, Bayırbucak’ı ilhak etmeli Suriye Türkmenlerinin dramı, devrin Kemalist hükümetlerinin Hatay’ın Türkiye’ye ilhakı meselesindeki dirayetsizliğinin bir neticesidir. Bayırbucak, hatta bütün Suriye Türkmenleri meselesinin bu hâle gelmesi, Ankara Anlaşması’ndan sonra din-i Mübin İslâm ruhuyla teşekkül eden Kuvvacı cehdini terk eden Kemalist devletin Lozan’da dik duramaması ve Türkmen meselesini hususen Fransa’ya karşı savunamamasıdır. Türkiye tarihî misyonu ve …

MARAŞ MARAŞ DERLER KAHRAMANLIĞIN ADINA

Maraş Maraş Derler Kahramanlığın Adına Asırlardır kâfir ayağı değmemişti İslâmların yurdu Maraş toprağına. Fransız ve ellik gâvurunun şeameti kol geziyordu sokaklarında. Semâlarında kara bulutlar dolaşıyordu. Düşman gelip dayanmıştı şehr-i Maraş’ın kapılarına. Fransız kâfiriyle ellik gâvurunu kovmak için cümle Maraşlı gazâ aşkına, vatan aşkına tutuldu. İstiklâl Harbi’nin ilk kıvılcımı olacaktı Maraş. Dua etti Şeyh Ali Sezai …

İSLAM İRFANI VE TEKNOLOJİ ANLAYIŞI BAŞLIKLI MÜLAKAT

Metin Acıpayam: Teknoloji, en özet haliyle söylemek gerekirse “alet” demektir. Alet, yani fikrin aleti… Herhangi bir fikre nisbeti olmayan aletin, “en büyük fikir” olan insan  karşısındaki hali ne derece olur? Yrd. Doç. Dr. Erkan Çav: “Alet” kavramı ve objesi üzerine tartışmalar Antik Çağda felsefeciler arasında vardır. Yine antropologlar alet kullanımına göre insanların yaşam döngülerini ortaya …

SURİYE TÜRKMENLERİ, ONLAR DA KİM?

Suriye Türkmenleri, onlar da kim?! Bayırbucak Türkmenleri kimdir? Bayırbucak nereye düşer? Ne yer ne içerler? Bayırbucak Türkmenleri varlık yokluk mücadelesi veriyorlar. Müslüman Türklüğünü kaybetmiş Türkiye’deki Beyaz Türklerin, ümmet ve millet anlayışları yerli olmayan bir kısım ithal ve vurdumduymaz sözüm ona İslâmcı çevrelerin umurunda bile değil. Selçuklu Türkleri Suriye’de10. asrın ortasından itibaren fütuhata başlamış, 11. Asır …

ŞEHİR VE MEDENİYET MÜLAKATLARI -2-

YAHYA DÜZENLİ İLE ŞEHİRCİLİK  ÜZERİNE MÜLAKAT “Şehir idrak ve irfanından henüz uzak bulunuyoruz. Yâni bilinmez bir zamana kadar bu kasvet ve dehşeti yaşayacağız! Metin Acıpayam: Yaklaşık bir asırdır medeniyet krizi yaşıyoruz. Tahrip olmayan müessese ve fikrimiz kalmadı nerdeyse… Terkip maharetimizin kaybolmasıyla beraber, tefekkür mecrası da kurumuştur. Kuruyan tefekkürle beraber, his ve idrak edemeyen “aydın” profili …

FİKİR-SİYASET MÜNASEBETİ HAKKINDA MÜLAKATLAR -17-

Metin Acıpayam: Fikir Adamı ve siyasetçi hakkında başlayacak olursak… Fikir adamı ile siyasetçi arasındaki mukayese konularından calib-i dikkat olanı, bilgiye muhatap olmak ve onu yoğurmaktır. Siyasetçilere “gerçek” bilgi akar, öyle ki bilgiye boğulacak denli çok ve çeşitlidir. Fikir adamlarının malik olmadığı sayısız bilgi vahidi siyasetçilerin önüne, istemeseler de gelir, yığılır. “Gizli” veya “önemli” sıfatlarıyla tasnif ettikleri …

ŞEHİR VE MEDENİYET

ŞEHİR VE MEDENİYET Şehir kuramayan medeniyet kuramaz. Hatta bırakın kurmayı meselenin hayalini bile kurması düşünülemez. Zira şehir, medeniyetin pilot uygulamasıdır. Kurulacak olan medeniyetin önayağıdır şehir inşâsı. Zira şehir, medeniyetin alt birimleridir. Bu birimlerin yekûnu medeniyeti oluşturur. O halde medeniyet tasavvurundan önce şehir tasavvuru oluşturmak gerekiyor, şehir hakkında fikri olmayanın medeniyet meselesinde herhangi bir fikir beyan …

Türkiye PYD’ya karşı Suriye Türkmenlerini Masa’ya getirmeli

Türkiye PYD’ya karşı Suriye Türkmenlerini Masa’ya getirmeli Türkiye hiç tereddüt etmeden ve tarihî çizgisini unutmadan Cenevre Masası’nda PYD tehlikesinde karşı Bayırbucak Türkmenlerinin pozisyonu şartsız olarak gündeme getirmelidir. Lozan’da suni sınırla koparılan Bayırbucak Türkmenleri, Türkiye’nin tabîi bir parçasıdır. Bir asırlık problem olan güney sınırlarımızdaki hâkimiyet ve güvenlik için Türkmenlerin hukukunu, statüsünü çözüm heyetine kabul ettirmelidir. Başka …

LİSAN-DUYGU MÜNASEBETİ BAŞLIKLI MÜLAKAT

ÖZGE SENA BİGEÇ ile Dil-Duygu Üzerine MÜLAKAT Mülakat: Metin ACIPAYAM  Beden Ülkesi’nde sınırlar ‘akıl’ ile ifade edildiği zaman, ülkenin yönetimi ve kararlarının alındığı yer de ‘kalp güzergahı’ olacaktır. Metin ACIPAYAM: Her şeyin bir dili var. Duygu da buna dahil. Üstelik duygunun dili en tesirli dildir. Aklın dili, yalanın bol olduğu, anlaşılmasının zor olduğu bir dildir. …