Aylık arşivler: Kasım 2016

NEFS SAFHASINDA AHLAK İNŞASI

NEFS SAFHASINDA AHLAK İNŞASI

(Terkip ve İnşa dergisi 19. sayı)

Ruh, mahiyeti icabı ALLAH’ın hitabına doğrudan mazhar olmuştur. Ruh bu hususiyeti çerçevesinde dünyaya gelmeden önce iman etmiştir. Asıl iş, imtihan sırrı gereğince akıl ve nefse iman ettirmektir. İnsanın inkişaf seyrinde nefsin zuhuru önce “ben hassası”, daha sonra “benlik” hassası süreçlerini takip eder. Her ne kadar “ben hassası”, “benlik” ve “nefs” üçlüsü farklı hususiyetleri arz ederse de nefs, zaman içinde diğer ikisini kendi bünyesinde eritir. Fertte nefs müstakil bir hüviyet kazandığında nefs safhası başlamış demektir. Müslüman ferdin şahsiyet kazanabilmesi için “nefs safhasında ahlak inşa edilmelidir.” İnsan akli-zihni ve kalbi-ruhi evrene sahiptir. Ahlak inşası, zihni evrende bilgi temelli kurulan dairenin ardından ikinci bir dairedir. Zihni evrende lisan ile elde edilen bilginin ardından bu “bilginin ilk işlenmiş hali” ahlaktır. Nefs safhasında, “Ahlak; iman ve edep olmadan inşa olunamaz.” İman ve edepten müstakil olarak ahlak inşa etme çabası, hakikat dairesinin dışındadır ve nefse bağlı marazi bir ahlaktan ibarettir. Bu tabii ki, mümin ahlakı değildir. Mümin ahlakının inşası “zihni evrende ruhi mecra” açılmasıyla gerçekleşir. Zihni evrende ruhi mecra açıldığında, iman hassası merkezleşeceğinden dolayı “zihni evren nefsin tahakkümü ve tasallutu altına” girmez. Böylece zihni evrenin ikinci dairesi olan ahlak inşası gerçekleşecektir. NEFS SAFHASINDA AHLAK İNŞASI yazısına devam et

Hâkimiyet-i Milliye’yi haiz bir Cumhuriyete sahip değiliz

Hâkimiyet-i Milliye’yi haiz bir Cumhuriyete sahip değiliz
1923’de ilân ettirilen Cumhuriyetin millî hâkimiyeti muhtevi olmadığını, Tek Şef M. Kemal ve kadrosunun Batıcı-laik ve pozitivist anlayışından mülhem altı ok ilkeleri üstüne tertip edilen Kemalist bir Cumhuriyet olduğunu defalarca yazdığımızda bazı zümreler bühtan ettiğimize kanaat ediyorlar.

KEMALİST İLKELERLE KURULAN CUMHURİYET MİLLÎ HÂKİMİYETİ TAŞIMIYOR

Öyle ki1923 Cumhuriyetinin başlangıcından bu yana millî hâkimiyeti muhtevî olmadığını devrin paşaları da dile getiriyor. 29 Ekim 1923 tarihinde TBMM’de Cumhuriyetin ilânı karar altına alınırken Millî Mücadele’nin öncü paşalarından Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy ve Refet Bele Meclis’te yoktu.
Hâkimiyet-i Milliye’yi haiz bir Cumhuriyete sahip değiliz yazısına devam et

DEVŞİRME USULÜ VE AİLE TERBİYESİ

DEVŞİRME USULÜ VE AİLE TERBİYESİ

(Terkip ve İnşa dergisi 19. sayı)

Devşirme meselesi yakın zaman kadar pek çok sosyal bilimcinin ilgisini çekmiştir. Bu meyanda ulusal ve uluslararası birçok çalışma yapılmış olmasına rağmen halen bu konunun aydınlanmaya ihtiyaç duyan tarafları olduğu muhakkaktır. Ünlü Osmanlı tarihçisi J. V. Hammer, devşirme sistemi ile kurulan “Kapıkulu Ocakları” için “Cehennemi bir fikir” demiştir, zira bu yolla kurulan ordu, Avrupa’nın üzerine cehennem gibi çökmüştür. Bu ordu, Osmanlı Ordusunun gücüne güç katacak ve dünyanın o zamanlardaki en kuvvetli merkezi ordusu haline gelecekti. DEVŞİRME USULÜ VE AİLE TERBİYESİ yazısına devam et

SAF RUHİ İDRAK SÜRECİNDE AİLE TEDRİSATI

SAF RUHİ İDRAK SÜRECİNDE AİLE TEDRİSATI

(Terkip ve İnşa dergisi 19. sayı)

Ruhun ana rahminde bedene taalluk etmesiyle idrak faaliyeti başlar. Çünkü öğrenme ve anlama kaynağı ruhtur. Ana rahmindeyken ruh konuşulanları duymaya başladığı için aile içi tedrisat o vakitten itibaren başlar, başlamalıdır.
Ruhtaki istidatların tezahürü ve ayrı bir merkez halinde bünyeleşmesi tedricidir ve zaman alır. Bu süre zarfında bilgi ile kurulan münasebetlerin tamamı, mesela ezberleme, öğrenme, idrak etme ila ahir ruh tarafından doğrudan doğruya gerçekleştirilir. Saf ruhi idrak süreci dediğimiz de zaten bu safhadır. SAF RUHİ İDRAK SÜRECİNDE AİLE TEDRİSATI yazısına devam et

Bir iyi yazı, bir şiir kitabı, bir mektup

Bir iyi yazı, bir şiir kitabı, bir mektup

Şair Memduh Atalay, “iyi yazı” nın unsurlarını taşıyan ve ele aldığı mevzuu hakkında son derece çarpıcı tesbitler ortaya koyan “Futboldan Taharet” başlıklı bir yazı yazmış ki, fırsat bulup söyleyemediklerimize tercüman olmuş. Futbolun bir pagan- arena kültürü olduğuna inananlar bu yazıyı okumalıdır:

“FUTBOLDAN TAHARET”

“Milyonları uyutan beşik tarifinden başlayarak futboldan taharet çizgisine gelen bu satırların yazarı her maç sonrası kanaatini daha da pekiştirmektedir.
Biri diğerini düşman sayan bu taraftar zorbalığı nasıl bir mantık taşıyor anlamakta zorlanıyorum.
Bir iyi yazı, bir şiir kitabı, bir mektup yazısına devam et

AİLEDEKİ CENNET KOKUSU

AİLEDEKİ CENNET KOKUSU

(Terkip ve İnşa dergisi 19. sayı)

Aile hayatı, insanın dünyaya gelmesiyle başlayan, ebediyete doğru yolculuğunun güzergahını tayin edişinde ki önemli amillerden birisidir. Aile, insanın içine doğacağı bir meşru zemin olduğu gibi, insanın da nihayetine tesir edecek mühim bir müessirdir. Aile, insanın olumlu veya olumsuz tesir alacağı bir müessese olması hasebiyle; insanın, duygu, düşünce, ahlak, edep vs. yönleriyle hayata hazırlandığı ilk mektep vazifesini de ifa eder. İnsanda, ruhun bedene taalluku ile başlayan, ruhi süreç ile devam eden, akabinde zihni süreçlerle ikmal edilen ferdi varoluş macerası, aile terbiyesiyle kaimdir. Aile, insanı hayata ve istikbale hazırlar, ferdin ilk terbiyesini alarak cemiyet meydanına çıkacağı ilk durağıdır, bu cihetiyle dikkate şayan bir mevzuudur. AİLEDEKİ CENNET KOKUSU yazısına devam et

Anadolu’da bir “Sokakbaşı”nın romanı

Anadolu’da bir “Sokakbaşı”nın romanı

Yarım asırdan fazla hâtıralarım olan bir semtin adı olan “Sokakbaşı” romanını okuyup bitirdiğimde, bu semtin geçen mâzisi gönlüme doldu ve o yılları yeniden yaşadım.

Köyden göçenlerle eski sâkinlerinin harman olduğu bir semtin adıdır “Sokakbaşı.” Şehir yapısını ve kültürünü tam olarak taşımayan bu ilginç semt, yarım asır süren köyden şehre göçün yaşandığı 1950’li yıllarda köylülere ev sahipliği yapan, şehirde iş arayan yoksul köylülere, esnaflık ve hayvan tecirliği yapan becerikli köy çerçilerinin palazlanmasına, şehir hayatının gerektirdiği siyaset dâhil esnaf odalarında yer almalarına vesile olan bir mekândır. Her bakımdan şehrin imkânlarına kavuşma, alışma özelliği taşıyan bir semtti…
Anadolu’da bir “Sokakbaşı”nın romanı yazısına devam et

MÜSLÜMAN DOĞULU MUSUNUZ, BATILI MI?

MÜSLÜMAN DOĞULU MUSUNUZ, BATILI MI?

(Terkip ve İnşa dergisi 19. sayı)

Doğu ve Batı’nın defter-i âmaline bakarak “Işık Doğu’dan gelir” diyor âmâ üstad Cemil Meriç, Batı’dan değil. Allah’ın vahyine muhatap ışığın ve hikmetin Müslüman Doğu’dan geldiğini söylüyor. Bütün peygamberler Doğu’dan gelmiştir. Güneşin Doğu’dan doğduğu hakikati kadar, insanlığı fikren ve ruhen aydınlatan ışığın Doğu’dan geldiği de bir hakikattir.
İslâm medeniyeti yekpâre bir bütündür ona göre. Hicret’ten bu yana çeşitli ikbâl ve idbâr devirleri yaşamış, fakat aslî cevherini büyük bir titizlikle korumuştur. Bu medeniyetin dayandığı mukaddes kitaplar, milyonlarca insanın yoluna ışık serpmiş ve serpmektedir. İslâm’ın ‘Muhit ül Maarif’i Kur’ân-ı Kerim ile Hadis-i Şeriflerdir.
MÜSLÜMAN DOĞULU MUSUNUZ, BATILI MI? yazısına devam et

Fikir Dükkânı’nın kapıcısı gurbete yollanırken…

Fikir Dükkânı’nın kapıcısı gurbete yollanırken…

(Bu yazıyı gurbete çıkan bir dost türküsü eşliğinde okuyunuz)

Ey azizan!

Fikir Dükkânının, diğer adıyla Cuma Kapısı’nın kapıcısı fedakâr ve hasbî dost Ahmet Eralp memuriyet gurbetine çıktı. Gönlüm ve yüreğim de onunla birlikte bu kaçıncı kezdir hatırlamıyorum yine gurbetzede oldu.

Erzurumlu Emrah’ın sözleriyle “Gönül gel gurbet ele gitme / ya gelinir ya gelinmez” diyemedim ona. “Kapının ardı gurbettir” diyemedim maişet mesleğinden geri kalmasın diye… Çünkü evin dışını dahi gurbet sayan bir milletiz. Beni gurbet tutmuş diyenlerin yüreğine baktınız mı hiç? “Gurbet, dindiremediğimiz bir sızıdır.”
Fikir Dükkânı’nın kapıcısı gurbete yollanırken… yazısına devam et

AİLE TEDRİSATI

AİLE TEDRİSATI
Osmanlının son asrındaki çöküş sürecine ve Cumhuriyetle birlikte resmi tasfiye dönemine karşı en büyük mukavemet mevziimiz aile müessesesiydi. Her şeyimizi kaybetmiştik ama aile müessesesinin asli kısmı eve ait olduğu için, çok istemelerine rağmen oraya müdahaleleri sınırlı olmuştu. Osmanlı öyle bir aile numunesi geliştirmiş ve öyle bir aile müessesesi terkip etmişti ki, dünyanın tüm ifrazatı ve melanetleri bu milletin kafasından aşağıya boca edilmesine rağmen takriben iki asrı dayandı. Bu husus, öylesine bir tespit yapılıp geçilecek cinsten değil, aile müessesesi bu milletin küfre mukavemetinin en son ama en muhkem kalesi olmuştur, hem de iki asır süren bir mukavemet… Demek ki herhangi bir mağlubiyet, işgal ve zillete karşı alınacak en muhkem tedbirlerden birisi, aile müessesesidir. Ordunuz mağlup olabilir, ülkeniz işgal edilebilir, tüm tedrisat müesseseleriniz ilga edilebilir, tüm bunlara karşı aile müesseseniz muhkemse bir-iki asır dayanabilir ve tekrar hamle yapabilir ve huruç hareketi başlatabilirsiniz. Bugün Türkiye’nin yaşadığı vakıa budur. AİLE TEDRİSATI yazısına devam et

MÜSLÜMAN AİLE NUMUNESİ

MÜSLÜMAN AİLE NUMUNESİ
Aile tedrisatından önce, Müslüman aile numunesi üzerinde durmamız gerekiyor. Müslüman aile nasıl bir içtimai bünyedir, nasıl kurulur, nasıl yaşar, temel özellikleri nedir? Bu ve benzeri birçok soruyu cevaplamadan Müslüman aile numunesi oluşturmamız ne mümkün… Müslüman aile numunesi oluşturmalıyız ki, onun üzerinden bir aile tedrisatı geliştirme ve teklif etme imkanına kavuşalım.
İçinde yaşadığımız çağ, şekil bilgisinin hakimiyet kurduğu bir kültür iklimi oluşturdu. İlkokuldan itibaren aile tarifi; “baba, anne ve çocuklardan meydana gelen sosyal birim” türünden bir şekil bilgisine mahkum edildi. Ne kadar muhtevasız, manasız, maksatsız bir tarif… Tarifi böyle yaptılar ki, muhtevayı televizyonla doldurabilsinler, yani televizyonlardaki ifrazatla… Aile tarifini, çekirdek aileye mahkum etmelerinin faciasından bahsetmiyoruz bile… MÜSLÜMAN AİLE NUMUNESİ yazısına devam et

İçimizdeki Batı’nın oğullarına dikkat-2-

İçimizdeki Batı’nın oğullarına dikkat-2-

(Türkiye’de bugün her taraftan hain ve bölücü fışkırıyor. Bu ülkenin selâmeti ve geleceği için atılan her adıma köstek olanlar yine sahnede. Siyasetten, ekonomiye, edebiyattan sanata Türkiye’nin zararına olan her faaliyetin ardında Almanya’ya, Fransa’ya sığınmış ve dış düşmana ajanlık eden Batı’nın oğullarından bir hain çıkıyor. Yüzelli yıldır bu ülkeyi Batı’ya şikâyet eden bu taifenin bugün de faaliyet içinde olduğunu hemen her gün duyuyoruz. Bu taife ve tiplerin zihniyetlerini iyi tanımak gerek… Bunlar Batı’nın oğullarıdır. Batının oğulları yalnızca PKK-FETÖ kisvesinde değildir. Mesela CHP ve benzeri Cumhuriyetçi enteller olabilir. Edebiyat, sanat ve siyaset sahasında ve üniversitelerde çok… Bunların zihniyetini daha önce de ifade ettiğimiz yazılarla bir daha duyurmayı millî vazife addediyoruz)

BATI’NIN OĞULLARININ İLK ZAFERİ TANZİMAT, İKİNCİSİ CUMHURİYETTİR
İçimizdeki Batı’nın oğullarına dikkat-2- yazısına devam et

ERKEK VE KADIN FİKRİYATININ ÖLÜMÜ

ERKEK VE KADIN FİKRİYATININ ÖLÜMÜ

(Terkip ve İnşa dergisi 19. sayı)

Erkek ve kadın bahisleri anlaşılmadan, ne insan meselesi, ne aile meselesi, ne cemiyet meselesi anlaşılır. Bunlar vuzuha kavuşmadan, insani meselelerin hiçbirinde sıhhatli bir fikriyat üretmek kabil değildir.
Mevzuu, Haki Beyin “Müslüman şahsiyetin yeniden inşası” isimli eseri üzerinden tetkik etmek istiyoruz, böylece hem bir fikriyatın üretimine katkıda bulunmak hem de savruk ve dağınık bir tefekkür faaliyeti yerine bir çerçeve (fikriyat) içinde kalmak mümkün olur. Mezkur eserin “Erkek-kadın eşitliği problemi” başlığı altında meseleyi tetkik eden Haki Bey, mevzua şu cümleyle giriyor;
“Kadın-erkek eşitliği düşüncesi, cinsiyeti ortadan kaldırır. Cinsiyetin ortadan kalkması, erkekliğin ve kadınlığın yok olması, daha vahimi ise insanlığın tükenmesidir.”
Mesele tabii ki hukukla ilgili değildir, hukukun karşısında eşit olmak zaruridir. Erkek ile kadın bahsine dair söylenen her sözün hukukla ilişkilendirilmesi veya sadece hukuki cihetle değerlendirilmesi, başka bir tefekkür sahası olmadığı manasına gelir ki vahimdir. ERKEK VE KADIN FİKRİYATININ ÖLÜMÜ yazısına devam et

ERKEK VE KADIN

ERKEK VE KADIN

(Terkip ve İnşa dergisi 19. sayı)

Aile meselesi, asli unsurları bakımından erkek ve kadın bahislerinin vuzuha kavuşturulmasını şart kılar. Maalesef dünyada ve ülkemizde erkek ve kadın meselesi, asli mihrakına bağlanamamış, sadece bedeni özellikler üzerinden anlama çabasına konu edilmiş, böylece derin savrulmalar yaşanmıştır. Parça parça fikirler üretmekten ziyade, bir fikriyatın telifine katkıda bulunmak gayesiyle meseleyi Haki Beyin “Müslüman şahsiyetin yeniden inşası” isimli eserindeki izahlar üzerinden tetkik etmeyi uygun gördük.
Haki Bey, öncelikle insan isimli varlık çeşidinin zıddı olmadığını tespit etmekle başlıyor ki, hayati kıymettedir.
İnsan nam varlık, zıddına sahip değildir. Zıddının olmaması, kendini, “tam” zannetmesine sebep olur. Oysaki tam değil, eksik ve acizdir. Lakin bunu kabulde fevkalade zorlanır. İnsani meselelerin kahir ekseriyeti, eksik ve aciz olmasına rağmen “tamlık” iddiasında bulunmasından kaynaklanır. ERKEK VE KADIN yazısına devam et

İçimizdeki Batı’nın oğullarına dikkat-1-

İçimizdeki Batı’nın oğullarına dikkat-1-

Türkiye’de bugün her taraftan hain ve bölücü fışkırıyor. Bu ülkenin selameti ve geleceği için atılan her adıma köstek olanlar yine sahnede. Siyasette, edebiyatta, sanatta ve Türkiye’nin zararına olan her faaliyetin ardında Almanya’ya, Fransa’ya sığınmış ve dış düşmana ajanlık eden Batı’nın oğullarından bir hain çıkıyor…

Bu yüzelli yıldır bu ülkeyi Batı’ya şikayet eden bu taifenin bugün de faaliyet içinde olduğunu hemen hergün duyuyoruz. Bu taife ve tiplerin zihniyetlerini iyi tanımak gerek… Batının oğulları yalnızca PKK-FETÖ kısvesinde değildir. Bu mesela CHP ve benzeri Cumhuriyetçi enteller olabilir. Edebiyat , sanat ve siyaset sahasında ve üniversitelerde çok…
İçimizdeki Batı’nın oğullarına dikkat-1- yazısına devam et

TAKDİM

TAKDİM

(Terkip ve inşa dergisi 19. sayı)

Aile, hayatın başladığı yer, hayatın ilk havzası… Bebek ailede doğuyor, aile iklimine doğuyor. Zaten insan doğduğunda hayata hazır değil, yoğun ve ciddi bir bakım ile talim ve terbiyeye muhtaç…
Son iki asırdır kültürel taarruz altındayız, son bir asırdır ise taarruz, İttihat ve Terakki ve onun devamı olan Kemalist siyasetin işgaliyle devam ediyor. Kitab-ı Kerim ve Hadis-i Şerif kitaplarıyla birlikte ilmihal kitaplarının bile yasaklandığı erken Cumhuriyet döneminden geçtik. Çok ağır darbeler aldık ama bu ağır taarruzlar bile ailemize nüfuz edememişti. Veya Anadolu’nun tamamına nüfuz edememiş, en azından küçük şehirlerimizde ve köylerimizde aile müessesesi, bilgi zafiyetine rağmen geleneğin muhafazası altında varlığını devam ettirmişti. Kemalizm öncelikle büyükşehirlerde kalmış, Anadolu’nun şehirlerine bile derin şekilde nüfuz edememişti. İslam, hayatın görünen yüzünden uzaklaştırılmıştı ama Anadolu Müslümandı ve Müslümanlığını bir şekilde muhafaza ediyordu. TAKDİM yazısına devam et

Diriliş / Ertuğrul’un düşmanları: fahişe meşrep sinemacı ve artistler

Diriliş / Ertuğrul’un düşmanları: fahişe meşrep sinemacı ve artistler

Diriliş /Ertuğrul’un düşmanları bakın kim çıktı? İsrail Amerika değil, Fransa Almanya hiç değil. Bu ülkenin ekmeğini yiyen, suyunu içen sözüm ona sanatçı, artist, sinema kuruluşları ve destekçisi medya…

İslâm’ın, Müslüman Türk değerlerinin İsrail /Amerika /Avrupa kadar bir düşmanı da bu ülkede icra-yı faaliyet eyleyen sözüm ona sinema sanatçıları, kuruluşları ve bu yöndeki medyadır.

Kültür ve kimlik değerlerimizin bazen açık, bazen gizli en büyük düşmanı bizden olmayan, dönme zihniyetli sinema oyuncuları ve kuruluşlarıdır.

Bu âdi güruh “altın kelebek” adı altında en iyi film ve dizileri belirlerken, “Diriliş /Ertuğrul” dizisine sansür koyarak yapımcısını konuşturmamış. Ne gam!
Diriliş / Ertuğrul’un düşmanları: fahişe meşrep sinemacı ve artistler yazısına devam et

EVLİLİĞİN RUHİ VE ZİHNİ SÜREÇLERE TESİRİ

EVLİLİĞİN RUHİ VE ZİHNİ SÜREÇLERE TESİRİ

(Terkip ve İnşa dergisi 18. sayı)

İnsan, kadın mıdır, erkek midir? İkisi ayrı ayrı insan mıdır, insanı temsil edebilir mi? Bu soruları soran olmamıştı veya biz karşılaşmamıştık. Haki Bey sordu ve cevapladı; hayır… Erkek veya kadın, yalnız başlarına insanı temsil edemezler, birleştiklerinde insan ortaya çıkar. Yani kadın ve erkek, insanın birer cüzünü temsil eder. Haki Bey çok da net bir misal (delil) veriyor, erkek ve kadın yalnız başınayken çocuk (insan) olmuyor, ancak bir araya geldiklerinde insanın doğumuna sebep olabiliyorlar.
Bu bakış, meseleyi yeniden tetkik etme ihtiyacını doğurdu. Keza İslam ilim müktesebatının, bekarın yarım insan olduğuna tespitlerini daha net anlamaya başladık. Bekarın ibadetinin eksik olduğu beyanı, insan telakkisiyle ilgili temel bir ölçü vazediyordu ama nedense bu meselenin sadece ibadetle ilgili okunması ve anlaşılması (aslında ezberlenmesi) tercih edildi. Ezberlemeydi zira mesele anlaşılınca Haki Beyin tespitleri gibi ne kadar deruni bir manaya işaret ettiği de görülmeye başlandı.
* EVLİLİĞİN RUHİ VE ZİHNİ SÜREÇLERE TESİRİ yazısına devam et

DOĞU HÜZÜN VE DİN, BATI HAZ VE TEN

DOĞU HÜZÜN VE DİN, BATI HAZ VE TEN

(Terkip ve İnşa dergisi 18. sayı)

Gıyabî hüzün refikim Prof. Dr. Kemal Sayar, “Doğulu insan ‘Hüzün’le, Batılı ‘Haz’la beslenir. Doğu hüzün medeniyetidir. Hüzünle olmayı varoluşun üstün bir boyutu sayar…” diyor.
Fakir, yıllardır her Müslümanın tabiî olarak hüzün ehli olması gerektiğini, Efendimiz s.a.v.’den ve velilerden tevarüs ettiğimiz hüznün bir hayat felsefesi, olduğunu söyledi de kahkaha ve haz ehli yüzünü buruşturup geçti bu sözlerimize.
*Hüzün Müslüman Doğu’nun şiarıdır
Hüznün, Müslüman Doğu’nun şiarı olması, “Hüzün ehli olun, dünya gurbetini hüzünle geçirin. Kur’ân, hüzün ile nazil olmuştur. O halde Kur’ân okuduğunuz zaman, mahzun olunuz ” buyuran Efendimiz s.a.v’le başlar, Yunus, Mevlânâ, Niyazî-i Mısrî gibi hayatı hüzünle inşa eden veliler ve insan-ı kâmillerle devam eder.
*“Doğu hüzün medeniyetidir” DOĞU HÜZÜN VE DİN, BATI HAZ VE TEN yazısına devam et

University Paper Topics

Faculty Support for that Over 50 Group

For What Reason Do I Need grammarservices.com?

English is the language of international interaction , and all of us speak English regularly for a variety of purposes . Among the essential complications which many learners, instructors, copywriters , hired professionals and business people experience is the necessity to show excellency in English writing . There comes a clear inconsistency : on the one part , just some of those that practice the language for a job and learning italian spell check achieve the Net – grammarservices.com is sure to make your style more attractive and writing grammatically correct .

Searching for plagiarism using grammarservices.com

One of the recent novelties in the digital sphere is a checking tool for plagiarism. In order to understand the essence of the tool, it will be useful to check on two major issues : why plagiarism tools have been created and why to check paper for plagiarism . All the online and paper-based content that can be accessed by learners or professionals is the author`s property. Copying any piece of the text while citations are not provided is the same as to illegal appropriation . Plagiarism software is a software that analyzes the files under checking to detect similarities with the online content . Plagiarism detectors is recommended for various users of the software :

 • Scholars – perform plagiarism checking on a regular basis any time you prepare researches or other papers.

  This calls for information that doesn’t stroll from the primary level and that remains on-track.

  “ in case I never check my paper for plagiarism , instructor will certainly perform checking for me ” – this is the scholar`s say .

  Early healing tests with omega 3 pufas show symptomatic improvement.

  All professors tend to give lower marks on condition that at least the slightest portion of appropriation was detected . It is worth noting that plagiarism can frequently be accidental here is why it is best to turn it to the free checker of plagiarism for learners – grammarservices.com to ascertain the turned document \ the file content is truly unique .

 • Educators – when one permanently encounters incorrect citing together with direct copying most of the time , online plagiarism tool will help to spend minimal time looking for problems and providing reasonable marking. grammarservices.com is a costless plagiarism checker for educators , by having which a teacher can identify different ways of plagiarism (including find-replace, clones, remix, hybrid, recycling, etc.)
 • Authors – examine articles , releases or a variety f many different texts for originality , it is recommended to use a grammar and plagiarism checker . Plagiarized files prepared by copywriters can result in large penalties combined with the damage on reputation .
 • Businessmen – people from this category prefer to have a plagiarism checking tool when they have a need to create some piece of original content for the company services.

How to choose the most trustworthy plagiarism tool? One can correct my grammer choose among dozens of similar tools available that have similar characteristics . However , the checkers vary in terms of application , comfort and efficiency .

It is undertaking the groundwork to become the very best economy, quickly enough.

The main points which one can pay attention to are that the service is to be available online and that it must be costless. Concerning the effectiveness , you cannot make sure of it until one tries .

Winterson is a cult figure, and art objects bears all a high priestess’ instructions’ markings .

grammarservices.com is trusted to be the one of the best web-based software aimed at checking the content originality. Use the online solution and check the quality on your own !

How can one use a plagiarism detector ? With grammarservices.com it is the work of seconds : one only has to enter one`s content into the checking field or transfer the file that has to be checked . The detector is to do the whole checking procedure for you and will provide you with the final decision as soon as possible .

Key characteristics of grammarservices.com

To learn more about the rich opportunities which the checking tool provides to all the interested parties, check the list of options \ features below:

 • Finding grammar-based, punctuation, spelling and stylistic mistakes.
 • Fixing all types of errors in dependence to the directions , when necessary .
 • Recognizing formal and informal kinds of writing .
 • Providing reasonable suggestions on text stylistics.
 • Detecting replied words and phrases and improperly used pieces.
 • Is possible to be applied with any Internet browser with the same effectiveness as Office programs .
 • Discovering various kinds of unoriginal content .
 • Determining the prevent of plagiarized content within the file .

grammarservices.com is the best choice for anybody that feels a necessity to advance his writing style and to become convinced in its entire originality .