MEDENİYET TASAVVURUNDA ÜÇ SÜTUN

MEDENİYET TASAVVURUNDA ÜÇ SÜTUN (Terkip ve İnşa dergisi 2. sayı) İslam medeniyet tasavvurunun merkezi mevzuu “insan”dır. Fertte, “insan tabiat haritasının” insani bölgesinde ikameti tabii hale getirecek şahsiyet inşası, meselelerin meselesidir. Şahsiyet; cemaat, cemiyet, ümmet güzergahındaki terkip ve inşa faaliyetinin temel taşıdır. Şahsiyet yoksa “sürü” vardır ve yanlış mercilere mutlak itaati itiyat haline getirir. Şahsiyet olamamış …

MEDENİYET TASAVVURU VEYA BÜYÜK TERKİP

MEDENİYET TASAVVURU VEYA BÜYÜK TERKİP (Terkip ve İnşa dergisi 2. sayı) Kainat, varlığın sayı ve çeşit cümbüşüdür. Sayısız miktar ve çeşitten meydana gelen kainat, her safhada, derecede, seviyede ya “bir” halindedir, ya da “bir” menziline doğru hareket etmektedir. Bir elmadır veya çok elma bir elma ağacıdır. “Bir” gezegendir veya çok gezegenlerin oluşturduğu “bir” yıldız (güneş) …

Cezbe hâlinde misiniz?

Cezbe hâlinde misiniz? Cezbe ve vecd bezm-i elest’te kendini bilen insana bahşedilmiş ikiz kardeş kelimelerdir. Cezbe vecde göre daha güçlü. Elest meclisinde bütün ruhlar ulvî sarhoşluk hâlindeyken hem “evet”, hem “dert, ıstırap” mânasına gelen “belâ” sözüyle “Sevgili” den ayrılışın hüznüne gark olurlar ve o gün bugündür cezbe ile vuslata ermeye çalışırlar. Bu ulvî hicrandan dolayı …

MEDENİYETİMİZE KASTEDEN MEDENİYETSİZ CUMHURİYET

MEDENİYETİMİZE KASTEDEN MEDENİYETSİZ CUMHURİYET (Terkip ve İnşa dergisi 2. sayı) Semâvî dinlerini hayat nizamlarından tart eden bir düşüncenin ve “bilimin uygarlığı” mânasına gelen laik/seküler ve pozitivist muhtevaya sahip Batı “uygarlığı” ile Medine medeniyeti temelden birbirinin zıddıdır ve uyuşması gayr-ı kabildir. Medeniyetin ’Medîne’ kelimesinden türetildiğini, aslı Yesrib olan yerin, Efendimiz’in (İslâm’ın) gelmesiyle Medîne olduğunu, Medîne kelimesinin …

Hümâ kuşu yahut himmet hümâları

Hümâ kuşu yahut himmet hümâları Tasavvuf edebiyatımızda cennet kuşu olarak da adlandırılan hümâ, yedi kat göğün üzerinde dolaşması, Allah katına kadar gidip gelen yâni mânevî âlemden haber getiren kuş olması sebebiyle erişilemeyecek ulvî yüksekliğin sembolüdür. Yüreğimizi alıp mâveraya kanatlandıran Hümâ Kuşu türküsünü hatırlayın: “Hümâ kuşu yükseklerden seslenir / yar koynunda bir çift suna beslenir (yavru …

Türk adını taşıyan dergide Anıtmezarın işi ne?

Türk adını taşıyan dergide Anıtmezarın işi ne? Bir zamanlar dostâne yazılarımızla bazı Türkçü kuruluşların Türklük anlayışları Batılı seküler ve Atatürkçü düşüncelerle malûldür, diyerek tenkit ettiğimizde Türk düşmanı ve antiatatürkçü olduğumuz ilân edilmişti… “İsmini not ettik, ileride görüşürüz…” şeklinde sayısız mesaj atıp tehdit mektupları yazmışlardı… Türklük dâvamızı anlamışlar veya işlerine gelmemişti. Tenkitlerimizin ana fikri hülâsa ifadelerle …

İSLAM MEDENİYET TASAVVURU

İSLAM MEDENİYET TASAVVURU (Terkip ve İnşa dergisi 2. sayı) İnsan tabiat haritası, mahlukat aleminin en aşağısından en yukarısına kadar tüm çeşitliliği muhtevidir. Her varlık, kendi tabiatına mahkumdur, tabiatını aşması beklenmez, tabiatını aşıp başka bir varlığa dönüşme istidadından bahsetmek, evrim teorisini kabul etmektir. Hayvan ne olursa olsun, ne yaparsa yapsın, nasıl bir eğitime tabi tutulursa tutulsun, …

Siyasî ömrü biten CHP millet/devlet istikrarını baltalıyor

Siyasî ömrü biten CHP millet/devlet istikrarını baltalıyor Eceli gelen keçi çobanın ekmeğini yer, misali CHP, Türkiye’nin yakın geçmişte yaşadığı koalisyon hükümetler istikrarsızlığından bir nebze de olsa istikrara kavuşacağı ümit edilen başkanlık oylamasını engellemek için her haltı işlemeye başladı. Son günlerini yaşayan CHP giderayak devlet ve millet istikrarını baltalamaya başladı. Ben sonra tufan diyerek akla gelmedik …

MEDENİYET-İ SAHİHA

MEDENİYET-İ SAHİHA (Terkip ve İnşa dergisi 2. sayı) İslâm adına, seküler bir din mevkiine konulduğu gerekçesiyle reddedilirken de, teknolojik gelişme, iktisadî refah ve konfor imkânı olarak görülüp iştiyakla benimsenirken de Batı’dan mülhem bir medeniyet tasavvurundan yola çıkıldığını gözden kaçırdığımız için, medeniyet meselemiz iki asra yakın bir zamandır kıyl ü kaal mevzuu olmaktan öteye götürülemedi. Medeniyetin …

AHLAK BEYANNAMESİ

AHLAK BEYANNAMESİ Karargah Anadolu dergisinin 1. sayısının kapak konusu AHLAK BEYANNAMESİYDİ, beyannamenin şerh edilmiş hacimli hali de kitap eki olarak verildi. Dergimiz, Ocak ayının onunda okuyuculara dağıtıldı. Ahlak Beyannamesi, aynı zamanda Türkiye’de olmak üzere milletlerarası bir AHLAK ŞURASI kurulması teklifinde de bulunuyor. Türkiye için dünya çapında bir “İNSANLIK VE AHLAK HAREKETİ” başlatabilmenin muhteva ve müessese …

HAMLE ZAMANI

HAMLE ZAMANI (Terkip ve İnşa dergisi 1. sayı) Batı uygarlığı, kendi akli (pozitif), siyasi, ekonomik ve felsefi formasyonunu tamamlayarak, modernitesinin arka planını oluşturmuştur. Uygarlığının özünde sömürgecilik olan batı, yeryüzü cenneti oluşturma iddiası ile ortaya çıkmış ve dünyayı işgal ederek, yeryüzünü kana bulamış sömürmüş ve gözyaşına boğmuştur. Batı maddi kalkınmışlığının da etkisiyle insanlığı etkilemiştir. Kendi dışındakilere …

MEDENİYET HAMLESİNİN BAŞARISIZLIK İHTİMALİ

MEDENİYET HAMLESİNİN BAŞARISIZLIK İHTİMALİ (Terkip ve İnşa dergisi 1. sayı) Medeniyet hamlesinin başarısızlık ihtimali var mıdır? Bu sorunun cevabını aramak, hangi ihtimallerde başarısız olacağını bulmak, başarısızlık halinde etkisinin ve sonucunun ne olacağını araştırmak bana düştü. Bu vazifenin bana düşmesini talihsizlik olarak kabul ediyorum. Ne ki, tuvalet temizlemek de olsa, vazife vazifedir. Medeniyet hamlesinin başarısızlık ihtimalini …

ÇOĞALIYORSUNUZ EY DOST!

Çoğalıyorsunuz ey dost! Fikir Dükkânından üniversiteye çoğalıyorsunuz ey dost! Genç dimağlara ilim, fikir ve edebiyat dâvamızı anlatmak için… Üdebanın ilmiye ile, şuaranın urefa ile buluşması gibi… Buluşuyorsunuz bir adreste… Irmağın ırmakla, yıldızın yıldızla Buluşmasındaki kuvvet ve ışık gibi… Hayırlı vak’a buna denir… Gurbete gidende, Yanıbaşımızda olanda Buluşurmuş sabredince. Aynı dili konuşanların, yâni benzerlerin buluşması bu… …

MEDENİYET HAMLESİ İÇİN TEMEL KAVRAYIŞ

MEDENİYET HAMLESİ İÇİN TEMEL KAVRAYIŞ (Terkip ve İnşa dergisi 1. sayı) Medeniyet, bir dünya görüşünün nazari çerçevedeki üretimleri ile ameli sahadaki yapıp ettiklerinin toplamına verilen isimdir. İslam ve İslami dünya görüşü; insan, hayat ve varlık ile ilgili her konuyu kendi merkezinde ve kendi esaslarıyla izah eder. En küçük bir konuda bile kendi dışından ithal fikir …

CHP’nin iflâh olmayacağına dair cürümleri

CHP’nin iflâh olmayacağına dair cürümleri CHP’nin niçin iflah olmayacağına dair vesikalarla tesbit ve tescil edilen cürüm ve fiiller o kadar çok ki saymakla bitmez. CHP’nin kurucu elit ve siyasetçilerine ait şenaat ihtiva eden sözlü ve fiilî cürümlerden birkaçı: Câmiler CHP’nin ocağı yapılması Bazı minarelerin tepesine altı ok arması asılması Bazı mescid ve dergâhların meyhâneye çevrilmesi …

ZAMANIN İHTİYACI MEDENİYET HAMLESİ

ZAMANIN İHTİYACI MEDENİYET HAMLESİ (Terkip ve İnşa dergisi 1. sayı) Otuz-kırk yıl öncesine kadar bu ülkede fikir hareketleri vardı. Müellifler, temel telakkileri ne olursa olsun, bir fikriyat sahibiydi. Bir şahıs veya kadro hareketiyle ortaya çıkarlar, bütünlüğü olan bir fikriyat üretme çabasına girerler, devlet ve cemiyete bir teklif sunarlardı. Doğru ya da yanlış, üzerinde tartışılması mümkün …

“FETHULLAH GÜLEN’İN FİKİR HİLESİ” İSİMLİ ESERİN TETKİKİ

“FETHULLAH GÜLEN’İN FİKİR HİLESİ” İSİMLİ ESERİN TETKİKİ (Terkip ve İnşa dergisi 21. sayı) TAKDİM Her insanın bir merkezi vardır. İnsana ait o merkezi tanımak “insanı tanımanın yarısı”dır. İnsanın merkezi tanındığında “diğer hususiyetlerinin tamamına dair ön fikir” edinmek mümkündür. “İnsanın merkezi, hayatı kendisiyle anladığı ve yaşadığı unsurdur.” İnsanın sahip olduğu merkezin boyutu insan, hayat ve varlığa …

MEDENİYET HAMLESİ

MEDENİYET HAMLESİ (Terkip ve İnşa dergisi 1. sayı) Medeniyet hamlesinin başlatılması için en uygun şartlar bugün için Anadolu coğrafyasında mevcut görünüyor. Daha doğru bir ifadeyle, İslam dünyası tetkik edildiğinde, mukayeseli olarak Anadolu coğrafyasının daha uygun olduğunu söylemek kabildir. Yoksa Anadolu coğrafyasının tepesinde bulunan mevcut siyasi rejim, Müslümanların iktidarına rağmen hala medeniyet hamlesini mayalayacak tüm şartları …

TEKKE TEVHİD İLİMLERİYLE MEŞGULDÜR

TEKKE, TEVHİD İLİMLERİYLE MEŞGULDÜR (Terkip ve İnşa dergisi 21. sayı) Tevhid ilimleri, nam-ı diğer tasavvuf, dünyadaki hiçbir bilgi evreni ve hiçbir kültür ikliminde yoktur, o kadar ki başlığı bile yoktur. Zaten dünya son bir-iki asırdır batının bilgi işgaline maruz kaldığı için, bilim dendiğinde batının bilim telakkisi ve batının bilimleri akla gelmektedir. Batının bilim telakkisi ise …

MEDENİYET HAMLESİ İÇİN SEFERBERLİK

MEDENİYET HAMLESİ İÇİN SEFERBERLİK (Terkip ve İnşa dergisi 1. sayı) Medeniyet hamlesi, üç-beş kişinin veya otuz-kırk kişinin bir araya gelip başlatacağı, yürüteceği, altından kalkacağı bir teşebbüs değil. Otuz-kırk kişilik fikir ve ilim heyetinin ruhi ve zihni teçhizatı ne olursa olsun, hatta her biri günde bir kitap yazacak kadar velud olsa bile medeniyet hamlesini başlatmak ve …