Modern yazı seküler ve aidiyetsizdir

Modern yazı seküler ve aidiyetsizdir Modern yazının kalbi ve inançları yoktur, kimliksizdir. Müslüman bir toplumda modern yazı dayanıksızdır ve geleneğe dayanan yazılar gibi ömrü uzun olmaz. Dili ve muhtevasıyla bağlı olduğu milletin damarlarına giren, şuurunda yer edinen ve değerlerine yeni mânalar katan yazı dayanaklı yazıdır ve uzun zaman geçse dahi değerinden asla bir şey kaybetmez. …

Kurtla çoban arasında mesai yapanlar

Kurtla çoban arasında mesai yapanlar Kurtla çoban arasında mesai yapanların alâmet-i fârikası nedir? Kurtla bir olup kuzuyu yedikten sonra çobanın yanına gidenleri nasıl ayırt edeceğiz? Her defasında kurtla bir olduktan sonra yanımıza gelip bizimle ağlayanları nasıl tanıyacağız? Hz. Peygamberimiz, içi dışı bir olmayanlara karşı ümmetini uyarmıştı: “Dilleri de var baldan tatlıdır, ancak kalpleri kurtlarınkinden vahşidir. …

Kurtla bir olup kuzuyu yedikten sonra çobanla ağlayanlar

Kurtla bir olup kuzuyu yedikten sonra çobanla ağlayanlar “Kurtla bir olup kuzuyu yedikten sonra çobanla oturup kuzuya ağlayanlar” dan kendinizi koruyunuz. Bu münâfıkları tanıyıp zararlarına mâni olmak Kur’an-ı Kerim’in buyruğudur. Bakara sûresi 204. âyeti, “kurtla bir olup kuzuyu yedikten sonra çobanla oturup ağlayanları” târif ediyor: “İnsanlardan öylesi vardır ki, onun dünya hayatına dair sözleri senin …

Darbeci bir general şu mısraları okuyabilir mi?

Darbeci bir general şu mısraları okuyabilir mi? 15 Temmuz şafağında, ey darbeci generaller size haddinizi bildirecek bir millet var karşınızda, diye nida ettiğimde şair Cahit Koytak’ın “Mahrem bir soru soruyor bir anne bir generale” şiirini okuyarak yüreğimdeki öfke ateşini düşürmeye çalıştım. Şiirinde bir ana bir generale soruyor: “Tankları, topları, uçaklarıyla / On binlerce postal, on …

Darbeci generaller omuzundan akıllı olur

Darbeci generaller omuzundan akıllı olur Darbeci generallerin gücü omuzlarında, yâni apoletlerindedir. Omuzlarındaki yıldız sayısınca şenî akıl ve güçleri artar, şapkalarındaki kokartların büyüklüğünce buyurganlık ve zorbalıkları genişler. Şuur altlarında “rütbem ve ben” var. Omuzlarındaki apolet benlikleriyle aynileşip, egolarına ve iktidar arzularına hâkim oluyor. Rütbe ve egoları birleşerek dürtülerini, iç isteklerini, tutkularını içine alan darbeci bir canavara …

DARBECİ GENERALLER PSİKOPATTIR

Darbeci generaller psikopattır Darbeci generallerin birer psikopat olduğu kesin. Muayene edildiğinde yüksek dozda psikopatik belirtiler görülecektir. Sosyal girişimlerde noksanlık, mensup olduğu milletle dost ve barışık olamama, kanun ve kurallardan kopukluk, kendine çizilen anayasal yasakları dikkate almamak, içinde yaşadığı toplum değerlerine önem vermemek, sevgi, şefkat gibi hislerden yoksunluk, bu belirtilerden bazılarıdır. Üç şeyi çok sever ve …

Darbeci generallerin çöküşü

Darbeci generallerin çöküşü Bir zamanlar bu ülkede zulümkâr darbeci generaller hükümferma idi. Vesâyet rejimlerinde eziliyordu millet. Hak ve adâlet, sevgi ve merhamet yoktu despot iktidarlarında. Zulüm ve zorbalık, Kemalizm ve lâ-dinîlik hâkimdi. 1923 sonrası kanlı inkılâp devirlerinde “Tek ve dokunulmaz şef” idi generaller. Kimsenin haddi olamazdı ideolojik ve vesayetçi ihtişamlarına gölge etmek. Halk ayağı çarıklı …

15 Temmuz darbeci generallerle milletin savaşıdır

15 Temmuz darbeci generallerle milletin savaşıdır 15 Temmuz, Millî Mücadele ruhuyla bombalara karşı bayraklarla sokakları tutan, iman dolu göğsüyle tanklara karşı duran Müslüman Türk milletinin gözü dönmüş darbeci generalleri mağlûp edişidir. Tarih, bu şanlı müdafaayı böyle yazacak. 15 Temmuz, Türk Ülkesi’ni içeriden ve dışarıdan ele geçirmeye kalkışan hainlere karşı, “Öz yurdumda garip, öz vatanımda parya …

TATBİK VE İNŞA FİKRİ

TATBİK VE İNŞA FİKRİ (Terkip ve İnşa dergisi 8. sayı) İslam’ın anlaşılmasına mani olan çok sayıda zihni bariyer var. Bunlardan birisi de terkip, tatbik, inşa gibi bahislerin idrak süreçlerine dahil olmadığı vehmidir. Aslında idrak nedir, hangi sürece tabidir, hangi safhaları bulunmaktadır türünden soruların bile gündeme gelmediği, bu sebeple anlamanın tarifinin bile yapılmadığı bir dönemde bu, …

Darbeye karşı selâ, ezan, millet

Darbeye karşı selâ, ezan, millet Kanlı ve menfur 15 Temmuz darbecilerinin hesap edemedikleri üç şey vardı: Selâ, ezan ve millet. Üçü de din-i İslâm’dan neşet eden mefhum ve vecibe… Darbeciler bu üç ulvî değeri bilemediler. Çünkü seksen dört yıldır ezan, selâ ve millete karşıydılar. “Allahü Ekber Allahü Ekber… / Eşhedû en lâ ilâhe illallah … …

İyi yazı kütük ve nakış sahibidir

İyi yazı kütük ve nakış sahibidir Yazının ve üslûbun serdarlarından Necip Fâzıl’ın “Çile” kitabının “Poetika” kısmında iyi şiir için yazdıklarından faydalanarak iyi yazının vasıflarını şöyle târif etmek mümkün: Zarf ve mazruf, yâni kütük ve nakış, iyi yazının olmazsa olmazlarıdır. Kütük, yazının oturduğu zemin, yâni fikir ve ana maddesidir. Nakış, duygu ve fikrin dış yüzü, yâni …

TATBİK İLİMLERİNİN BAĞIMSIZLAŞMASI

TATBİK İLİMLERİNİN BAĞIMSIZLAŞMASI (TERKİP VE İNŞA DERGİSİ 8. SAYI) Tatbik ilimleri hayatla doğrudan temas halindedir, hayatın altyapısını inşa eder. Hayatla temasının yoğunluğu ve şekil bilgisi ağırlığı sebebiyle, anlaşılması kolaydır, tatbiki birçok kişi tarafından yapılabilir mahiyettedir. Zaten tatbik ilimleri olması, ilmin ve her türlü bilginin tatbik edilebilir hale getirilmesi, tatbikini mümkün kılacak şekilde tertip edilmesini gerektirir. …

Medeniyet Akademisi Başkanımızın, CHP yöneticilerini şikayeti ile ilgili “Basın Açıklaması”

BASIN AÇIKLAMASI *Vatan, millet, devlet unsurlarını ihtiva eden, bunların üçünü birden ve birlikte muhafaza eden “Kıymetler Birliği” şiarımız vardır. *Devleti; yasama, yürütme, yargı unsurları teşkil eder; bunlar “Kuvvetler Ayrılığı” şiarıyla ifade ve tanzim edilmiştir. *“Kuvvetler Ayrılığı” şiarı, “Kıymetler Birliği” şiarıyla birlikte tatbik edilmezse, birbirinden bağımsızlaştırılmış olan yasama, yürütme, yargı kuvvetleri, temel kıymetlerimiz olan vatan, millet …

CHP Yöneticilerini; darbeye teşebbüs başta olmak üzere on adet suçtan savcılığa şikayet ettik

Medeniyet Akademisi başkanımız Av. Haki DEMİR’İN, Kemal KILIÇDAROĞLU ile birlikte CHP MKYK ve PM üyelerini toplan on adet suçtan savcılığa şikayet ettiği dilekçe… ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA GÖNDERİLMEK ÜZERE K.MARAŞ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA K.MARAŞ MÜŞTEKİ : Haki DEMİR Ergenekon İşhanı, kat: 1 no: 4 K.MARAŞ ŞÜPHELİ : Kemal KILIÇDAROĞLU, CHP MKYK üyeleri, CHP Parti Meclisi üyeleri SUÇ …

“İYİ YAZI KÖTÜ YAZI”

“İyi yazı kötü yazı” Peyami Safa’nın, yazı sanatına takdire şâyan ölçüler getiren “Objektif:2 / Sanat Edebiyat Tenkit” kitabındaki “İyi Yazı Kötü Yazı” makâlesi, yazıyla nikâhlananların, yazıya dost olanların başucunda bulundurması gereken bir rehber vasfında. Hülâsa ifadeyle diyor ki: İyi yazının ilk cümlesi mevzua girmek için tereddüt etmeden atılmış ilk adımdır. Peşinden gelen cümleler vezinli adımlarla …

TATBİK İLİMLERİ NEDİR?

TATBİK İLİMLERİ NEDİR? (Terkip ve İnşa dergisi 8. sayısı) Öncelikle “ilim”, saf manaya verilen isimdir. Bu sebeple tüm ilimlerin kaynağı olan Mutlak İlim (Kitap ve Sünnet), saf manadır. Mutlak İlmin kendi içindeki tasnifi bakımından Kur’an-ı Kerim, Allah Azze ve Celle’nin kelamı olduğu için hakikattir, yani saf manadır. Sünnet-i Seniyye ise, Mutlak İlmin kendisine inzal edildiği …

Modern insanın sözü kıyl ü kâl’dir

Modern insanın sözü kıyl ü kâl’dir Sözü mâna, hikmet ve îcaz’a büründürmüş bir medeniyetin ahfadıydız. İslâm medeniyetinde söz yüceydi, hatırlıydı, muteberdi… Medeniyetimizi “redd-i miras eden” zihniyet itibardan düşürdü, söz geleneğimizi modern seküler dille yok etmeye çalıştı. Her şeyi dere tepe dümdüz konuşan modern zaman insanı, “Bütün pişmanlıklarım söylediğim sözlerden oldu, söylemediğimden hiç pişman olmadım” diyen …

SADIRLARDAKİ İLİM – I

SADIRLARDAKİ İLİM – I (Terkip ve İnşa dergisi 8. sayı) İnsan, yeryüzü hilafetinin mütemmim cüzü olarak kendisine sunulan “ilm”i ancak usûlü dairesinde talim ve tatbik eylerse Cenab-ı Mevlâ’nın muradı istikametinde bir imar ve inşa mesuliyetini hakkıyla yerine getirebilecek, yeniden bir medeniyetin bânisi olabilecektir. Bizim irfanımızdaki “el-ilmü fi’s-sudûr lâ fi’s-sutûr” yani “ilim satırlarda değil sadırlardadır” mütearifesi …

TERKİP VE İNŞA DERGİSİ 28. SAYI FİHRİSTİ

FİHRİST Takdim///Editör İhya usulü///Haki DEMİR Çetin bir mesele, İhya…///Prof. Dr. Veysel ASLANTAŞ İhya müessesesi olarak tasavvuf///İbrahim SANCAK Müesseselerin ihyasında tasavvuf///Nurettin SARAYLI Medeniyetimizde çınarın tasavvufi anlamı///Ahmet Doğan İLBEY İlim telakkimizin ihyası///A.Bülent CİVAN İhyada mana-suret münasebeti///Ünal YILMAZ Nasıl bir ihya hareketi…///Salih Kerem TÜRK Kitap tetkiki (İslam medeniyet tasavvuru-1-)///Ünal YILMAZ Derginin “e-dergi” formatını istemek için OSMAN GAZNELİ osmangazneli@gmail.com