ADNAN KÖKSÖKEN tarafından yazılmış tüm yazılar

Terkip ve İnşa Dergisi 13. Sayı TAKDİM yazısı

TAKDİM
Bu sayı Necip Fazıl özel sayısıdır, mayıs sayısı ise Büyük Doğu özel sayısı olarak hazırlanmaktadır. İkinci yıl mevzu haritamızı ilan ederken böyle bir tasnif yapmıştık. Geçen zaman içindeki sohbetlerimizde ortaya çıktı ki, Necip Fazıl özel sayısı yapmak, çok sayıda alim, arif, mütefekkir hakkında özel sayı yapmamızı iktiza eder. Sadece Necip Fazıl özel sayısı hazırlamak, birçok şahsiyetimizin hakkını ihlal etmek manasına gelir.
Aylık çıkan bir dergi, yılda on iki sayı yayınlamaktadır. Özel sayı meselesine yöneldiğimizde, derginin yıl boyunca özel sayı olarak çıkması zarureti doğar. Bu ihtimalde “mevzu haritamızı” takip etme imkanımız kalmaz. Bu sebeple “özel sayı” çıkarma fikrinden vazgeçmemiz gerektiği kanaatine vardık. Tabii ki önceden ilan ettiğimiz nisan ve mayıs aylarındaki Necip Fazıl ve Büyük Doğu özel sayılarını bu yıl için yapıyoruz. Bundan sonrası için özel sayı yapmaktan uzak durmak ve mevzu haritamızı takip etmek niyetindeyiz.
Terkip ve İnşa Dergisi 13. Sayı TAKDİM yazısı yazısına devam et

Terkip ve İnşa Dergisi 12. Sayı TAKDİM YAZISI

TAKDİM
Sanat çok girift meselelerden birisidir. Bu sebeple üzerinde fazla tartışılan ama bir türlü vuzuha kavuşturulamayan bir saha olarak orta yerde durmaya devam etmektedir. Doğrusu İslami tefekkür için giriftlik yabancı bir hususiyet değildir, sanattan çok daha girift ve derin meselelerimiz olduğu sabittir. Sanat meselesinde giriftliğin fazla göze çarpması, diğer girift meselelerimizi unutmamızdan kaynaklanıyor. Girift meselelerimizi unuttuk ve ilgilenmez olduk ama sanatla ilgilenmeyi bırakamadık, zira sanat her gün önümüzde duruyor.
Girift meseleler üzerinde idrak ve tefekkür faaliyetimiz bittiği, buna rağmen sanatla ilgilenmek zorunda kaldığımız için perişan oluyoruz. Bazıları, mücerret tefekkür istidadı olmadığını bilmediği, İslam’ın diğer girift meselelerinden de habersiz oluğu için, sanat meselesinde patinaj yapmaya başlayınca “İslami sanat” olmaz noktasına hızla savruluyor. Kendi idraksizliğinden hareketle bu noktalara savrulanların yaşadığı bir çağda dünyaya gelmek, muhakkak ki ıstırap vericidir.
Terkip ve İnşa Dergisi 12. Sayı TAKDİM YAZISI yazısına devam et

Terkip ve İnşa Dergisi 11. Sayı TAKDİM YAZISI

TAKDİM
Medeniyet fikriyatının ilk tatbikatı müessese inşası ise ilk büyük tatbikatı da şehir inşasıdır. Bir şehir fikrimiz yoksa, olmayacaksa medeniyet tasavvurumuz yok demektir. Medeniyet tasavvurunu, saf mücerret tefekkür olarak ortaya koymak, inşa ve tatbikata dair hiçbir meseleden bahsetmemek, teoriye ve entelektüelliğe hapsolmak anlamına gelir.
Şehir fikri ve inşası, sadece medeniyet tasavvurunun olduğunu göstermez aynı zamanda medeniyet kadrosunun küçük çaplı da olsa yetiştiğinin alametidir. Modernizmin derin etkisi, şehir inşasını “modern şehir” kurmak şeklinde dillere pelesenk etmiştir, bu yaklaşım ise temelde batıya benzemekle “uygar” olunacağı vehminden beslenmektedir. Dikkat çekici olan ise modern şehirler kurmak, batının tarihi müktesebatının biriktiği Avrupa’ya benzemek değil, en özelliksiz ve anlamsız beton yığınları olan ABD kültürüne benzemekten ibarettir. ABD teknolojiyi çıplak olarak kullanılmakta, mimari arkaplan ve müktesebat olmadığı için “modern” kelimesine sığınmakta, modern kelimesiyle ifade etme cambazlığına meyletmektedir.
Terkip ve İnşa Dergisi 11. Sayı TAKDİM YAZISI yazısına devam et

Terkip ve İnşa Dergisi 10. sayı TAKDİM YAZISI

TAKDİM
Teşkilat meselesi büyük dava… Ferdin talim ve terbiyesinden cemiyetin inşa ve tanzimine, devletin kuruluşundan nizamın tesis ve devamına, medeniyet tasavvurundan büyük terkibin inşa ve tatbikine kadar her meselede teşkilat var. Hayatın irtibat ve münasebet ağındaki en küçük düğüm bile bir teşkilat ve müesseseye ihtiyaç duyar.
Teşkilat, nizamdır. Nizamın mefhum-u muhalifi ise keşmekeş, modern dille kaostur. Nizam ile kaos arasındaki tercih tereddütsüz şekilde nizam lehinedir. Ne var ki nizamın ne olduğu, nasıl inşa edileceği, muhafazasının usulü anlamak ve ihtiyaç hasıl olduğunda tecdit etmeyi bilmek gerek. Nizam, o kadar girift ve o kadar çok bilinmeyenli bir denklemdir ki, kendini oluşturan parçalardan fazla bir mana ve kıymet ifade eder.
Terkip ve İnşa Dergisi 10. sayı TAKDİM YAZISI yazısına devam et

Terkip ve İnşa Dergisi 9. Sayı TAKDİM YAZISI

TAKDİM
Fikirteknesi yayınevi ile Terkip ve İnşa dergisi kadrolarının en mühim hususiyeti, “Mevzu Kaşifi” olmasıdır. Bir meseleyi, ikna ve tatmin edici çapta izah etmek, bir meselede kayda değer fikir imal etmek başka bir iştir, bir mevzuun olduğunu, olması gerektiğini, ona ihtiyaç duyduğumuzu keşfetmek başka bir iş… Mevzu olmadığında, mevzua ihtiyaç duyulmadığında, mevzuun ihtiyaç olduğunun farkına bile varılmadığında imal-i fikirde bulunmak beklenmez. Önce mevzuu keşfetmek, ortaya çıkarmak, ihtiyacımız olduğunu göstermek gerekiyor. Terkip ve İnşa Dergisi 9. Sayı TAKDİM YAZISI yazısına devam et

Terkip ve İnşa Dergisi 8. Sayı TAKDİM YAZISI

TAKDİM
Bu sayımızın mevzuu, tatbik ilimleri… Bu sayıyla beraber “ilim” mevzuunu şimdilik bitiriyoruz. Gelecek sayımızın mevzuu, medeniyet akademisidir.
İlim mevzuu tabii ki bu kadarla bitmez, bitmeyecek de… Dergi mevzu haritasında, öncelikle temel meselelere umumi çerçevede bakmak, esaslarına dair umumi izahlar yapmak istiyoruz. Böylece, temel meselelerin gündeme gelmesi, getirilmesi vazifesini hatırlıyor ve hatırlatıyoruz.
*
İkinci yılın mevzu haritasını bu sayıda yayınlayacağımızı ifade etmiştik. Arkadaşımız Osman Gazneli, mevzu haritasını tertip etti, onun tertibi ile yayınladık. Mevzu haritasının hazırlanmasında katkısı olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
Yayınladığımız mevzu haritası tabii ki son hali değil, sadece müzakerenin başlangıç metnini oluşturuyor. Yazarlarımızdan ve okurlarımızdan, mevzu haritasını tenkit etmelerini ve tekliflerde bulunmalarını rica ediyoruz.
* Terkip ve İnşa Dergisi 8. Sayı TAKDİM YAZISI yazısına devam et

Terkip ve İnşa dergisi 7. sayı TAKDİM yazısı

Terkip ve İnşa dergisi 7. sayının takdim yazısı…

TAKDİM
Yedinci sayı ile okurlarımızın karşısındayız. Bu sayının mevzuu, “tetkik ilimleri”dir. Tetkik ilimleri, Fikirteknesi külliyatındaki ilimlerin tasnifi bahsinde, dikey tasnif haritasında bulunuyor. Üstünde terkip ilimleri, altında ise tatbik ilimleri olan dikey tasnif…
Haki Bey’in “İslam medeniyet tasavvuru” serisinin dördüncü cildi olan “İlimlerin tasnifi” isimli eseri Eylül ayında basıldı. Yedinci sayının mevzuuna da ışık tutacak eserin basılması isabet oldu.
*
Dergide yapmayı hedeflediğimiz çok iş var ve daha onların başındayız. Medeniyet sempozyumunun iptalinden sonra dergi meselesine daha fazla zaman ayıracak, inşallah hedeflerimize doğru daha yoğun ve hızlı şekilde yürüyeceğiz.
Dergimizin her sayısı bir kitap muhtevasında ve tertibinde hazırlanıyor, zaten her sayımızı, “dergi külliyatı” çerçevesinde kitap olarak basmayı düşünüyoruz. Yayına başlamadan önce dergi için “mevzu haritası” hazırladığımız ve o haritayı takip ettiğimiz için, dergi külliyatı başlığı altında mevzu tertibi olan bir fikri çalışma yapmaktayız. Başka bir ifadeyle; dergi bahane, aslında yapmaya çalıştığımız iş, “müşterek kitap telifi”dir. Dergi külliyatını basmaya muhtemelen gelecek yılın ilk aylarından itibaren başlarız. Terkip ve İnşa dergisi 7. sayı TAKDİM yazısı yazısına devam et