BAŞYÜCELİK AKADEMYASI-TEŞKİLAT ESASLARI-

BAŞYÜCELİK AKADEMYASI-TEŞKİLAT ESASLARI

Üstad Başyücelik Akademyası’nın üç ana şube halinde teşkilatlanacağını beyan ediyor. “Başyücelik Akademyası’nın üç ana kolu vardır: İlim ve Tefekkür Kolu, Fen ve Keşifler Kolu, Edebiyat ve Güzel Sanatlar Kolu…” (İdeolocya Örgüsü sayfa 273) Bu tasnif aslında teşkilat haritasından ziyade ana mecraları tayin fikrini gösteriyor. Başyücelik Akademyası gibi bir müessesenin teşkilatlanmasını bundan ibaret görmek, hem Büyük Doğu’yu hem de Necip Fazıl’ı anlamamaktır.

Üstadın tespit ve işaret ettiği üç kol, Akademi azaları olan münevverlerin ana mecralarını gösterir ve bu şubeler teşkilatlanmada esas alınır. Bu taksimle beraber her sınıftan (koldan) azaların ihtiyaç adedince bir araya gelmesiyle başka bünyeler de oluşturulur. Bu bünyeler, teşkilat haritasını değil, vazife ve mesuliyet haritasını oluşturur.

***
Akademya’da, üç ana kolun dışında, beş adet heyet teşkil, her heyet için bir şura tertip olunur. Bunlar; ilim şurası, medeniyet şurası, devlet şurası, cemiyet şurası, maarif şurasıdır.

***
İlim şurasının ana vazife ve mesuliyeti, “ilimlerin tasnifini” yapmak, bu yolla bilgi üzerinde İslami tasarruf oluşturmak, önce bilgide vahdet, nihayetinde bilgide tevhid mimarisini imal etmektir.

Medeniyet şurasının ana vazife ve mesuliyeti, medeniyet tasavvuru oluşturmak, medeniyet müesseseleri geliştirmek ve teşri ve icra mercilerine teklif etmektir.

Devlet teşkilat şurasının ana vazife ve mesuliyeti, İslam devletini İslam’a uygun şekilde inşa etmek, İslam’ın devlet ve siyaset tatbikatına dair müessese ve teşkilat fikri imal etmek, devlet ve cemiyet arasındaki münasebet ve muvafakatin temini için gerekli tedbirler üzerinde çalışmaktır.

Cemiyet şurasının ana vazife ve mesuliyeti, İslam Cemiyet Tasavvuru geliştirmek, hayatın ve insanın tabiatı ile İslam’ın muhtevası arasındaki tenasüp noktalarını tespit etmek, İslam Cemiyetinin ihtiyaç duyduğu müesseseleri tespit ve inşa etmektir.

Maarif şurasının ana vazife ve mesuliyeti, ülkedeki maarif nizamını ve tatbikatını takip etmek, yeni talim ve terbiye usulleri geliştirmek, yeni tedrisat müesseseleri keşfetmek ve fikrini imal etmektir.

***
Başyücelik Akademyası’nın iştigal mevzuu, her çeşidi ve seviyesiyle bilgidir. Bilginin ilim hali, fikir hali, sanat hali, daha derinlere doğru inildikçe hikmet hali, irfan hali ile meşguldürler. Başyücelik Akademyası’nın olduğu bir ülkede bilgi, kaynağından ve maksadından, sebebinden ve neticesinden, bidayetinden ve nihayetinden, mana haritasından ve muhteva mimarisinden azade şekilde dolaşamaz. Bilgi, ya kaynağına bağlanır veya maksadına matuf kılınır. Sebebi, bilginin babası, neticesi ise oğludur, bilginin nesebi bozulmaz. Bilgi, bidayetine ve nihayetine kadar gidilmeden, sathından, bir kase doldurarak anlaşılmaz ve kullanılmaz. Bilgi, mana haritası yırtılarak, muhteva mimarisi yıkılarak gelişigüzel alınmaz, anlaşılmaz, tatbik edilmez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.