BAŞYÜCELİK AKADEMYASI-TEŞKİLAT HARİTASI-

BAŞYÜCELİK AKADEMYASI-TEŞKİLAT HARİTASI

Akademyanın ana tasnif ve teşkilatlanma haritası, Üstadın bahsettiği esas üzerinden çizilir; “Başyücelik Akademyası’nın üç ana kolu vardır: İlim ve Tefekkür Kolu, Fen ve Keşifler Kolu, Edebiyat ve Güzel Sanatlar Kolu…” (İdeolocya Örgüsü sayfa 273) Bu şubeler, Akademyanın ana havzalarıdır, bu havzalar üzerinden teşkilatlanmasını gerçekleştirir.

Akademyanın bünyesinde teşkil edilecek şuralar, teşkilat tasnifinden ziyade, vazife tevzidir. Her şura, tüm şubelerden ihtiyaç duyulacak kadar Akademya azalarının vazifelendirilmesiyle teşkil edilir.

Üç şube (kol), münevverlerin (azaların) teşkilat mensubiyetini ve nazari hüviyetini gösterir, beş şura ise münevverlerin vazifelerini ifade eder. Her aza, nazari hüviyetini oluşturan faaliyet sahalarındaki verimlerini hür şekilde imal eder ama aynı zamanda o verimlerini, vazifelendirildiği şuradaki maksada matuf şekilde tertip eder. Böylece bilgi, herhangi bir meşguliyet malzemesi olmaktan çıkar ve İslam’ın mana mimarisinin malzemesi haline gelir.

Akademya bünyesinde mezkur üç şubenin teşkilatları mevcuttur, mensupları da muayyendir. Her Akademya azası, bu üç şube teşkilatından birine dahil ve mensuptur. Zat işleri, faaliyetleri için ihtiyaçları mensup oldukları şube teşkilatlarınca karşılanır.

Akademya bünyesindeki şuralar, azaları sabit olmamak, ihtiyaca göre sürekli değişme imkanına sahip olmak üzere, yapılacak çalışmaların imkanları oluşturmak için teşkilatlanır.

***
Akademyanın reisi mevcuttur, riyasete bağlı olarak, zat işleri, teşkilat işleri ve kütüphane olmak üzere üç muavenet müdürü sabit, lüzumu kadar muavin istihdam edilir.

Her şubenin reisi vardır ve ihtiyaç kadar muavin istihdam edilir. Her şuranın bir riyaseti, bir de faaliyet ihtiyaçlarını karşılayacak teşkilat müdürü mevcuttur.

***
Akademya bünyesinde, azaların faaliyet ihtiyaçlarını karşılamak için dünyanın en büyük kütüphanesi kurulur.

***
Akademya bütçesini kendisi oluşturur, bütçeyi doğrudan Başyüce’ye sunar. Başyüce, Akademya bütçesini Yüceler Kurultayına, tasdik edilmesi için gönderir, Yüceler Kurultayı, yıllık bütçe kanunu içindeki “münakaşa edilemez” kalemler listesindeki Akademya bütçesini sadece tasdik etme salahiyetine, aslında ise mesuliyetine sahiptir. Akademyanın bütçesi, hiçbir devlet kuruluşu tarafından teftiş ve murakabe edilemez, sadece Nakibü’l Eşraf tarafından tetkik edilebilir ve müeyyideye muhatap kılınır.

Akademyanın bütçesi yıl içinde biterse, Başyüce’ye müracaat ederek ek bütçe talebinde bulunur. Başyüce, durumu hükümete bildirir ve bütçe kalemlerinden tasarruf yapılarak Akademyanın ihtiyacı karşılanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.