BAŞYÜCELİK HÜKÜMETİ-İHTİYAT HÜKÜMETLERİNİN FAALİYETLERİ-

BAŞYÜCELİK HÜKÜMETİ-İHTİYAT HÜKÜMETLERİNİN FAALİYETLERİ-

İcrai hükümetin istişare taleplerine cevap verir, istişare yapar, fikirlerini beyan eder. Temel hükümet siyasetlerinin tayininde tüm ihtiyat hükümetlerinin katılacağı istişare toplantıları tertip edilir, tamamının fikir ve teklifleri kayda geçirilir.

***
İhtiyat hükümetleri her sahada paralel hükümet olarak faaliyet gösterir, tek eksikleri icrai salahiyete sahip olmamasıdır. İhtiyat hükümetlerinin vekilleri, resmi hükümet terkibini oluşturan vekilliklerdeki tüm bilgilere ulaşabilir, her safhada fikir ve tekliflerini arzeder, yanlış tatbikatlar gördüklerinde ikaz eder, kayıt altına alır, rapor hazırlar.

***
İhtiyat hükümetlerinin azaları, icrai hükümetin yurtiçinde ve yurtdışındaki görevlendirmelerine katılmak mecburiyetindedir. Gündemin yoğun olduğu, aynı zaman dilimlerinde çok sayıda işle ilgilenmek gerektiği devirlerde, devlet ve hükümet işlerini idame ettirmek için icrai hükümetin azaları kafi gelmeyebilir, bu hallerde icrai hükümet riyaseti, ihtiyat hükümeti azalarına vazife verme salahiyetine sahiptir ve ihtiyat hükümetleri azaları da bu vazifeleri yerine getirmekle mükelleftir.

***
Hükümet riyaseti, ihtiyat hükümetleri azalarını, icrai sahalarda muvakkat vazifelendirme salahiyetine her zaman sahiptir. Hükümet, kendi vekilinin yanında ve birlikte karar almak salahiyetiyle ihtiyat hükümeti azalarını görevlendirebilir. İhtiyat hükümeti azaları, ülkenin hükümet kadrosunun deposu mahiyetindedir, demokrasilerdeki partiler gibi birbirini sadece tenkit etmek için değil, esas olarak birbirine yardım etmek için vardır.

***
İhtiyat hükümetleri, icrai hükümetin faaliyetlerini takip ederek rapor hazırlar, bu raporlar Yüceler Kurultayına ve Başyüce’ye sunulur. İhtiyat hükümetinin her azası, kendi vekaleti ile ilgili hazırlayacakları raporları kendi “başvekil”lerine sunarlar, aynı zamanda Yüceler Kurultayı azası olan başvekil, raporları hem Başyüce’ye hem de Yüceler Kurultayına arzeder.

***
İhtiyat hükümetleri, aynı zamanda kendi hükümet programlarını hazırlarlar, kesintisiz olarak bu programlarını geliştirirler ve yenilerler. Bu program ve bilgiler halka açıktır ve halkın ücretsiz olarak ulaşacağı şekilde yayınlanır. Herhangi bir fevkalade halin zuhurunda, ülkenin birden fazla hükümet kadrosu ve hükümet programı hazır halde bekler.

***
İhtiyat hükümetleri azaları, halkı takip eder, halkla münasebet kurar, halkın hükümet tatbikatları ile ilgili hissiyat ve fikriyatını, tenkit ve teklifini, memnuniyet ve şikayetini tahkik ve tespit eder. Hükümetin tatbikatlarının doğru olduğu noktalarda halkı ikna eder, ikna etmek için gayret gösterir. Halkın şikayetlerini yerinde görür, hükümetin tatbikatlarının yanlış olduğunu farkederse, bu halde hazırlayacağı raporu ve teklifi, hem icrai hükümete arzeder hem kendi hükümet reisine arzeder hem Yüceler Kurultayına arzeder hem de Başyüce’ye arzeder. Bu işler bir müfettiş salahiyeti ve anlayışı ile yapmaz, bir hükümet azası anlayışı ile yapar. Çünkü halkın ihtiyat hükümeti azalarına şikayeti, aynı zamanda gelecek seçim için istikamet tayinine yardımcı olacaktır. Halk, ihtiyat hükümeti azalarına şikayetlerini bildirirken, karşısında herhangi bir amme memuru değil, bizatihi “vekil” gördüğünü düşünür, düşünmelidir.

***
İhtiyat hükümetleri, hükümet ile halk arasındaki köprü veya tampon değil, devlet ile halk arasındaki köprüdür. Halk her zaman için karşısında başka hükümetler olduğunu bilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.