BAŞYÜCELİK HÜKÜMETİ-İHTİYAT HÜKÜMETLERİNİN KURULUŞU-

BAŞYÜCELİK HÜKÜMETİ-İHTİYAT HÜKÜMETLERİNİN KURULUŞU-

İhtiyat hükümetlerinin sayısının on ile tahdit edilmesi, Yüceler Kurultayının teşri vazifesini aksatmamak içindir. On adet Yüce, hükümet reisi olarak naspedildiğinde, geriye kalan doksan bir adet Yüce, teşri vazifesini teferruatlı şekilde ve hassasiyetle yapabilir. Tabii ki hükümet reisleri de teşri faaliyetinin içindedirler lakin onların icrai vazifeleri ve işleri de olduğu için verimlerinin düşmesi ihtimali mevcuttur. Her Yüce’nin ihtiyat hükümeti kurma salahiyetine sahip olması (yani yüz bir ihtiyat hükümeti kurulabilmesi hakkı) tanınırsa, Yüceler Kurultayının icra dışında ve üstünde kalma imkanı kalmaz. Teşri faaliyeti her zaman icra faaliyetinden daha mühim ve kıymetlidir. Üstadın, Başyücelik Hükümetinin reisi dışındaki hiçbir azasının Yüceler Kurultayından olmama şartını getirmesi, teşri faaliyeti ile icra faaliyeti arasındaki kıymet ve ehemmiyeti muhafaza hassasiyet ve gayretidir.

***
İhtiyat hükümeti tertip etmek isteyen Yüce, bu iradesini ve izahını ihtiva eden dilekçeyi Yüceler Kurultayına arzeder. Dilekçesinde hükümet azalarının listesi de mevcuttur. Yüceler Kurultayı, aynı icrai hükümetin tasdik süreçlerini burada da işletir, mutlak ekseriyetle reddedilen talep ihtiyat hükümeti kuramaz. Yüceler Kurultayı talebi kabul ettiğinde, dilekçe ve kabul kararını Başyüce’ye gönderir. Başyüce’nin de tasdik etmesiyle ihtiyat hükümeti kurulur.

***
Yüceler Kurultayı, herhangi bir aza tarafından talepte bulunulmaması halinde bile, kendinin naspedeceği bir azanın ihtiyat hükümeti kurmasına karar verebilir. Bu halde de, talep kısmı hariç aynı süreçler işletilir,

***
Başyüce, herhangi bir Yüce’nin ihtiyat hükümeti kurmasını talep edebilir. Bu talebini Yüceler Kurultayına tebliğ eder, Yüceler Kurultayı bu talebi reddetmek salahiyetine sahip değildir.

***
Yüceler Kurultayı veya Başyüce tarafından hükümet kurma vazifesi verilen Yüce, hükümet heyetini teşkil ederek Yüceler Kurultayına sunar, bu halde Yüceler Kurultayının ve Başyüce’nin hükümeti tasdik salahiyeti, hükümet reisi cihetiyle değil, hükümet azaları cihetiyledir. Yüceler Kurultayı veya Başyüce tarafından tasdik edilmeyen vekil listeden çıkarılır ve heyetin bakiyesi tasdik edilir, hükümet reisi reddedilen vekil yerine yenisini naspeder ve sunar.

***
Yüceler Kurultayında hükümetler merkezi (müessesesi) bulunur. Tüm hükümet heyetlerinin kayıtları orada muhafaza edilir.

***
Hangi usulle olursa olsun, Yüceler Kurultayı bir ihtiyat hükümetinin kurulmasına karar verdiğinde, hükümetler merkezi resen faaliyetine başlar ve hükümet teşkilinin altyapısını kurar. Bunlar; hükümet azalarının zat işleri, hükümetin mekan ihtiyacı, hükümetin alt teşkilat imkanları gibi işlerdir.

***
İki adet hükümet binası mevcuttur, Yüceler Kurultayı binasının iki tarafına yerleştirilmiş haldedir. Birisi icrai hükümete tahsis edilmiştir, diğeri ise dokuz adet ihtiyat hükümetine…

***
İhtiyat hükümetlerinin reisi, hükümet binasında bulunmaz, o, Yüceler Kurultayındadır. Hükümet binasında Başvekil naibi bulunur. Hükümet reisi olan Yüce, her zaman hükümet binasına gider, faaliyetleri murakabe eder, emirlerini verir, talep ve teklifleri değerlendirir. Nihayetinde Yüceler Kurultayı binasında bulunur ve teşri faaliyetine iştirak eder.

***
Kurulacak ihtiyat hükümetlerinin tüm azaları, icrai hükümet azalarının “zat işleri” kanununa tabidir. İcrai vekiller gibi maaş alırlar, icrai vekiller gibi harcırah alırlar. İhtiyat hükümeti reisi, Yüce olduğu için o, Yüceler Kurultayının zat işleri kanununa tabidir. İhtiyat hükümeti başvekilinin naibi ise başvekil gibidir, başvekilin zat işleri kanununa tabidir.

***
İhtiyat hükümeti reisi, hükümet teşkilinin tamamlandığını bir dilekçeyle Yüceler Kurultayına arzeder, Yüceler Kurultayı, ihtiyat hükümetinin vazifelendirildiğine dair kararını resmi gazetede yayınlar, ihtiyat hükümeti, kuruluşunun resmi gazetede yayınlamasıyla tüm salahiyetlerine sahip şekilde faaliyetlerine başlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.