ÇATI KURULUŞ İHTİYACI-6-TAKİP MERKEZİ

ÇATI KURULUŞ İHTİYACI-6-TAKİP MERKEZİ
Çatı kuruluşun bünyesinde oluşturulacak takip merkezi, medeniyet şurası, istişare şurası, adalet divanı kararlarının tatbikatını, tatbikatta aksamalar olup olmadığını, aksamalar oluyorsa problemin ne olduğunu takip eder, tetkik eder, rapor hazırlar ve ilgili şuralara sunar.
Takip merkezinin en mühim vazifelerinden birisi, şuraların ve divanın verdiği kararların İslami guruplar ve ayrıca halk nezdinde nasıl karşılandığını, kabul ve riayet yoğunluğunu, tenkit açılarını ve malzemelerini tespit etmektir. Genel merkezde bazı heyetler oluşturup, bunların aldığı kararları uzaya saçar gibi kamuoyuna sunduktan sonra halkın neler düşündüğünü merak etmemek, halktaki makesini dikkate almamak doğru olmaz. Alınan kararların doğruluğu birinci mühim husustur ama bunların doğru anlatılıp anlatılamadığı, halkın doğru anlayıp anlamadığı, arada bir uçurum varsa neden oluştuğu ve nasıl kapatılacağı meseleleri hassasiyet dışı bırakılamaz.
Takip merkezi, işini teftiş anlayışıyla değil, kamuoyu araştırma usulüyle yapmalıdır. Takip merkezinin vazifesi, hesap sormak ve müeyyide tatbik etmek değil, alınan kararların “müşterek anlayış” inşa etmek için hüsn-ü kabul görmesini temin etmek, bunun için problem araştırmaları yapmaktır. Neden kabul görmediğini, hangi hassasiyetlere çarptığını, halktaki anlayış haritalarına aykırılığın hangi noktalarda olduğunu görebilmek ve rapor etmekle mükelleftir.
Takip merkezi bir anlamda, çatı kuruluşun tecrübe üretim merkezidir. Çatı kuruluştan aşağıya doğru inen her türlü bilgi, fikir ve kararların, halktaki müspet veya menfi tesirlerini tetkik ederek bir tecrübe müktesebatı oluşturur. Şuralardaki anlayış, dil ve üslup ile halkın anlayış seviyesi, dili ve üslubu arasındaki insicamı temin etmek, tecrübe üretiminin birinci hedefidir.
*
Takip merkezi, doğrudan çatı kuruluşun riyasetine bağlıdır. Bu merkezde, çatı kuruluşa dahil olan İslami gurupların temsilcileri yoktur. Takip merkezinin hem idari (icrai) hem de istişari salahiyeti olmadığı için, İslami guruplardan temsilci almak gerekmez. Bu merkez, yukarıda alınan kararların tatbik edilip edilmediğini, taban tarafından nasıl karşılandığını, tatbikattaki problemlerin neler olduğunu tetkik edeceği için, doğrudan riyasete bağlı olması sıhhatli ve lüzumludur. Böylece riyaset, yapılan işlerden elde edilmesi gereken maksadın hasıl olup olmadığını takip edebilir.
*
Takip merkezi kuruluşun riyasetine bağlı olarak kendisine verilen görevleri yapar, yaptığı işlerin raporlarını riyasete ve ilgili şuraya sunar.
Kuruluşa dahil (üye) olan İslami guruplar, kendi tabanı ile ilgili araştırma yapılmasını talep edebilir, başka bir gurubun tabanı hakkında araştırma yapılmasını talep edemez. Bir gurubun kendi tabanı hakkında araştırma yapılmasını talep etmesi dışında herhangi bir gurubun tabanı hakkında hususi bir araştırma yapılamaz.
*
Takip merkezi, kadrolarını açık veya gizli şekilde görevlendirebilir. Açıkça görevlendirilen kadrolar, işlerini açıktan yaparlar, doğrudan görüşmeler yoluyla bilgi edinirler. Gizli görevlendirilen kadrolar, sorumlular nezdinde değil, halka inerler, halktan bilgi edinirler.
*
Takip merkezi, kamuoyuna açıklama yapamaz, elde ettiği bilgileri, kuruluşun riyasetine, Medeniyet ve İstişare Şuralarına, Adalet Divanına verebilir. Herhangi bir guruba özel olarak bilgi servisi yapamaz, bilgi ve raporlar, riyasetten, şuralardan, divandan temin edilebilir. Herhangi bir guruba bilgi ve rapor servisi, sadece o gurubun kendi tabanı hakkında yaptırdığı araştırma hakkında mümkündür. Zaten bu araştırma neticelerini, sadece o araştırmayı talep edenlere sunar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.