ÇATI MÜESSESELER -1- KRİZ YÖNETİM MERKEZİ

Türkiye’deki İslami gelişmeler cemaat sınırlarını aştı ve cemiyet çapında faaliyetleri gerçekleştirebilir ve aynı çapta neticeler alabilir noktaya geldi. Hayatın her alanında tüm cemiyeti etkileyebilecek büyüklükte faaliyetler gerçekleştirebilmek, cemaat kavrayışının üstünde bir anlayış ve müesseseleşme gerektirmektedir. Cemaat kavrayışının üstüne çıkmak, “çatı müesseseler” ile mümkündür. Çatı müesseseleri ise herhangi bir cemaat kuramaz. Mümkün olan tüm cemaatlerden temsilcilerin katılımı ile kurulması gerekir. Bir veya birkaç cemaatin katılımı ile kurulacak müesseseler, “çatı müessese” olmayacak ve ancak cemaat müessesesi olacaktır.
Müslümanlar, “çatı müessese” kurma konusunda yeni değiller. Belki isimlendirme yenidir ve hatta bu konunun fikri yenidir ama pratik misalleri var. İktisadi ve siyasi alanlarda çatı müesseseler gerçekleştirildi. Basın-yayın alanında bunun misalleri kısmen de olsa görülebilir. En net göründüğü alanlardan birisi, “insani yardım” sahasındaki örgütlenmelerdir. Bu misallerin anlaşılması için isimlerini yazmaya sanırım ihtiyaç yok.
***
Çatı müessese, Müslümanların tamamı veya çoğunluğunu ilgilendiren alanlarda (konularda) faaliyet göstermek için lazımdır. Öyle ihtiyaçlar vardır ki, karşılanması için gereken faaliyetleri, bir veya birkaç cemaatin gerçekleştirmesi mümkün olmamaktadır. Özet olarak; Müslümanların çoğunluğunu ilgilendiren ve bir veya birkaç cemaatin altından kalkamayacağı faaliyetleri gerçekleştirmek için çatı müesseseler şarttır.
Çatı müesseseler kurulduğu ve işletilebildiği takdirde ortaya çıkacak verimler ve neticeler kısaca şunlardır.
*Cemaat taassubu aşılır ve birlikte yaşama ve çalışma itiyatları kazanılır.
*Her cemaatin kendi başına yapamayacağı faaliyetleri birlikte yapmak mümkün hale gelir.
*Cemaatlerin büyümesi ve İslami gelişmenin ivmesi artar.
*Cemiyet çapında faaliyetleri yapabilme mahareti ve tecrübesi gelişir.
*Cemaatlerin (Müslümanların) ufukları artar.
*Müslümanlar cemiyet ve ümmet ile ilgili devasa projeleri düşünebilme, üretebilme ve gerçekleştirebilme kapasitesine ulaşır.
***
Kriz Yönetim Merkezi, çatı müesseselerden biridir. Her cemaatin kendi bünyesinde kriz yönetim merkezi kurması lüzumu açıktır. Fakat burada bahsini ettiğimiz kriz yönetim merkezi, tüm cemaatleri ihtiva edecek olan “çatı müessese”lerden biridir.
*Kuruluş
Tüm cemaatlerden bir temsilcinin katılması ile kurulmalıdır. Böyle bir teşekküle temsilci vermek istemeyen cemaat veya guruplar olabilir. Onlarla hiçbir tartışmaya girmeden, merkezin çalışmalarına onları da katmak gerekir. Yani merkezin verimlerinden onları da faydalandırmak lazımdır. Çalışmalara katılmak istemediklerinde de kararlarında muhtar oldukları bildirilmelidir.
Kriz yönetim merkezinin dernek olarak teşkilatlanması, mevcut mevzuata göre en uygun olanıdır.
Merkezin kuruluş maliyeti ve mutat giderleri, temsilci veren cemaat ve guruplar tarafından karşılanmalıdır. Merkez, giderlerini karşılamak için çalışmak zorunda kalmamalıdır.
Nizamnamesi, temsilcilerin müşterek çalışmasıyla oluşturulmalıdır.
*Nizamnamenin esasları
Türkiye’deki Müslüman cemaatlerin en az bir kısmını ilgilendiren konularda yapılacak faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, organizasyon ve yönetimin değil, koordinasyonun sağlanmasıdır.
Türkiye’deki tüm halk ile ilgili bir faaliyetin koordinasyonunu sağlamak.
Dünyadaki Müslümanlar ile ilgili yapılacak faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak.
Oy çokluğu ile karar almak.
Hiçbir cemaat ve gurubun muhtariyetine zarar vermemek…
Cemaat, gurup ve kuruluşların amiri konumunu elde etmeye çalışmamak, sadece yardımcı birim olarak faaliyet yapmak.
Hiçbir ticari faaliyette bulunmamak ve aracılık yapmamak…
Hiçbir siyasi faaliyette bulunmamak ve aracılık yapmamak…
Arşiv tutmamak, isim listesi yapmamak.
*Faaliyet tarifleri
Doğru ve sağlıklı bilgi edinmek, bilgi akışını sağlamak, dezenformasyona ve manipülasyonlara mani olmak.
Faaliyet birimleri (cemaat, gurup ve kuruluşlar) arasında koordinasyonu sağlamak
Emek, enerji, kaynak israfını önlemek ve azami faydayı temin etmek.
Kriz senaryoları üzerinde çalışmak ve altyapısını kurmak.
Kriz masaları oluşturmak ve yönetmek.
Kriz yönetimi konusunda eğitim çalışmaları yapmak.
*Çalışma usulü
Bir temsilcinin (merkezdeki cemaat, gurup veya kuruluşun temsilcisinin) teklifi ile bir konu gündeme alınabilir.
Merkez kendi inisiyatifi ile bir konuyu gündemine alabilir.
Gündeme alınan konu, iki boyutuyla en ince noktasına kadar değerlendirilir. Koordinasyon ve kriz boyutları…
Gündemine aldığı konuyu değerlendirdikten ve bir faaliyet çerçevesi oluşturduktan (kendi alanına giren noktalarda) sonra bunları tüm cemaat, gurup ve kuruluşlara bildirir.
Faaliyete katılacak olan birimleri tespit ederek, koordinasyonu sağlar ve kriz masasını (gerekiyorsa) oluşturur.
Faaliyet birimleri, bilgi akışını kriz merkezindeki temsilcilerinden alırlar.
***
Bu yazı, konu ile ilgili teferruatlı bir çalışmayı ihtiva etmez. Sadece konunun “ön fikri” olarak kabul edilmelidir. Bu haliyle fikri bile tamamlanmış değildir. Maksadı ise dikkatleri bu konuya çekmektir. Çatı örgütü olarak “kriz yönetim merkezi”nin öncelikle fikri, daha sonra projesi geliştirilmelidir. Burada dile getirdiğimiz “ön fikir”, konuyu tartışmaya açmak için vesile kabul edilmeli ve üzerinde çalışılmalıdır. Keza ben de çalışmaya devam edeceğim.
HAKİ DEMİR
demirhaki@gmail.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.