GENERALLER VE KURTLAR

Generaller ve Kurtlar

“Aksakalın Dilinden Efsaneler” kitabı başucu kitabımdır. Aral ile Hazar arasındaki Oğuz Ülkesi’nde yaşamış bir aksakalın ihatalı üslûbuyla makbul oğluna anlattığı birbirinden ibretli efsaneler içinde “Generaller ve Kurtlar” efsanesini memleketin askerî bürokrasisinde ne zaman bir yozlaşma başlasa yeniden okuma ihtiyacı hissederim:

Bak oğul! Oğuz Ülkesi’nde uzun zamandır iktidar generallere aitti. Bu, değişmez biri nastı. Uzun yıllar ülkede kurtlaşan generallerin hâkimiyeti vardı. Devletin hâmî ve bânîsiydiler. Generallere devlet memuru demek hakaretti. Devletin ve milletin askeri değildiler; millet ve devlet onların tebaasıydı.

Generaller kurttan türediklerini söylerlerdi. Babamdan dinledim ki oğul, generallerin asil kökleri başlangıçta şüphesiz kurt değildiler. İktidar ve hegemonya hırsıyla zihnî evrim geçirerek kurtlaştılar. Kurtların üniformalı olanlarına general denirdi. Aynı zamanda bir general bir generalin kurdudur. Ruh ve zihniyetleri din-i mübin’den beslenmeyince kurtlaştılar.

Tanrının ulusalcı kurtlaşan generalleri diyor ki: “Biz, kurt atadan doğduk, soyumuz kurt soyudur, cinsimiz kurttur ve kurt olarak öleceğiz.”

Generaller, dişi kurttan türeyenlerin sulbündendir. Efsaneye göre generallerin ilk atası Kut Dağı’nda dişi kurttan doğmuş kurt insandır. Karakterleri kurtlara benzer. Kurt gibi haşin ve yırtıcıdırlar. En üstün kurdun başkanlığında hep muktedir olmak isterler. Aralarına başkalarını almazlar. Yalnızca kurtlaşan generallerin ve onlara tâbi olanların hegemonyası sürsün isterler.

Kurt, koyunların, yani mazlumların ezelî düşmanıdır. Generaller de, din-i mübin ve hürriyet içinde yaşamak isteyen Oğuz milletinin düşmanıdırlar. Kurtlaşan generaller, kurtlar gibi puslu havayı severler, günlük güneşlik havayı sevmezler. Siyasî olarak “açık toplum” dan nefret eder ve askerî militarizme bağlı toplumu severler.

KURTLAR PARANOYAKTIR, DOLAYISIYLA GENERALLER DE PARANOYAKTIR

Kurtlaşan generalliğin bir özelliği de darbeciliktir. Darbe yapmadan duramazlar. Sık sık darbeciliğe kalkışmaları çağdaş bir kurtlaşmadır. Kurtlar çobanın sürüsüne zarar verdiği gibi, kurtlaşan generaller de millete zarar verir.

Babam Tolunbay’ın dediğine göre, kurtlar paranoyaktır. Dolayısıyla generaller de paranoyaktır. Ormandaki her yaratığı “düşman” bilirler. Kurt için kendi cinsinden başkası daima “düşman”dır. Generaller gibi “iç düşman, dış düşman” kabusu görürler sürekli. Onun içindir ki kurt her vakit “teyakkuz” hâlindedir. Kurtlar da, generaller gibi iktidarı paylaşmak ve darbeyi sahiplenmek isteyen başka kurt sürüleri çıktığı zaman kendi içlerinde bir iktidar kavgası başlatırlar.

“KURTLUKTA DÜŞENİ YEMEK KANUNDUR” / GENERALLERDE DE DARBEDEN SONRA BİRBİRİNİ YEMEK KANUNDUR

Generallerin kanunları kurtların kanununa benzer. “Kurt kanunu” tabiri yahşi bir romancıya aittir: “Kurtlukta düşeni yemek kanundur. Generaller de darbe yaptıkları ve yapamadıkları zaman birbirlerini yerler. Kurtlar açlık dönemlerinde hiç av yapamadıkları zaman, hepsi bir araya toplanır ve kendi etraflarında bir daire oluşturarak dönmeye başlarlar. Bu dönme sırasında ilk yorulup yere düşen kurt diğer kurtların avı olur.”

Kurtlaşan generallerin ruhu Doğu’dan Batı’ya aynıdır. Oğuz Ülkesi’nde de hep böyle olmuştur. 1926’da, 27 Mayıs’ta, 71 Muhtırası’nda, Balyoz Darbesi’nde kurtlar gibi hegemonya yüzünden birbirlerini saf dışı etmişlerdir. Meselâ 1926’da İngilizci Kamalovist generaller kurt kanununa uyarak, Almancı-İttihatçı generalleri yemişlerdir. Kurtlar kuzuyu da kendinden pay isteyeni de yerler. Kurtlaşan generaller her halükârda iktidarı Hakk’a tapan Oğuz milletine bırakmazlar.

Kurtlar, açgözlü, kibirli, bencil, iktidar hırsı olan yırtıcı ve acımasız vasıflara sahiptirler. Bu yaratıklarda merhamet, sevgi, güvenirlik gibi meziyetler bulunmaz. Ormana, yani topluma aidiyet hissetmezler. Generaller, tartışılmaz olduklarına inanan kurtlar gibi üstün bir sınıf şuuru taşırlar. Kendi sınıf kimliği adına konuşurlar daima.

GENERALLERİN KURTLAŞMASI, ORDUNUN VE MİLLETİN ZARARINADIR

Generallerin kurtlaştığı bir ülkede dirlik düzen, barış ve huzur olmaz. Generaller, milletin kurdudur. Kurtlar, generaller gibi ezmenin, parçalamanın ve baskının sembolüdür. Kurtluk, generaller gibi kendi gücünü en üstün güç bilen, hak hukuk tanımayan bir karakterdir. Kurtlaşan generaller için Oğuz halkı dolgu maddesidir. İnsanlar itaat etmeli ve boyun eğmelidir. Düzen ve iktidarın kendi kontrollerinde olup olmadığına bakarak sık sık “balans ayarı” yaparlar.

Atalar sözüdür, “koyunun bulunduğu yerde kurt eksik olmaz.” Demek ki, millete rağmen kimi zaman kurtlaşan generallerle idare edilmek, onların zulmüne uğramak kader de varmış. Şüphesiz ki milletin huzura kavuşması için içimizdeki kurtların ayıklanması gerek. “Kurtlar birbirine düştüğü zaman, koyunlar rahat edermiş

Generaller niçin kurtlaşırlar? Generaller düşünen ve konuşan birer kurt mudur? Kurtlaşan generallerle iktidar olanlar da onlara benzerler. Kurtlaşmak, kendinden olmayanı sevmemek, kabullenmemek ve saldırmaktır. Ay dolunayken kurtlaşan kötü adamlar gibi bâzı generaller de “Hakk’a tapan millet” çoğalıp hayatı kuşattıkça krizleri tutup kurtlaşıyorlar. Generallerin kurtlaşması, ordunun ve milletin zararınadır.

Kimi generallerle kurtlar aynı vücutta yaşıyorlar. Eski Yunan’da cezalandırılacak kötü insana “kurt adam” cezası verilir ve ölünceye kadar kurt olarak kalırmış. Demek ki “kurt adamlık” lanete uğramışlığı temsil ediyor ve insanlıktan düşmüş olan mânasına geliyor.

Hz. Peygamberimiz (s.a.v), “insanlar öyle bir zamanla karşılaşırlar ki, herkes kurtlaşır ve kurt olmayanları ötekiler yer” buyuruyor.

KURTLAŞAN GENERALLERİN GEN VE RUH SULBÜNÜN DEVAM ETMESİ

Kurtlaşan generallerin en çok sevdikleri kelimeler: Laikcilik, devrimci cumhuriyetçilik, Kamalov ilke ve inkılâpları, ulusalcılık, atacılık, darbecilik, askerî konsey idaresi. En nefret ettikleri kelimeler: Hâkimiyet Kayıtsız Şartsız Oğuz Milletinindir, din- mübin, cemaat, tarikat, hoca, câmi, mescid, başörtüsü, namaz, oruç, hac, kurban bayramı, sakal, takke, imam-hatip.

Oğuz Ülkesi için en büyük tehlike İttihat’tan bu yana kurtlaşan generallerin gen ve ruh sulbünün devam etmesidir. Kamaloviç, Muğlalıoviç, Gürseloviç, Madanoğluoviç, Evrenoviç, Çevikbiroviç kurtlaşan azılı generalliğin yakın tarihteki şedit birer numunesidir. 28 Şubat’ın kurtlaşan generallerinin ruhunun hâlâ dolaştığını görür gibiyim.

Kurtlaşan generallerin akıbeti çok fenadır oğul. Hiç hayırlı ölen general var mı? İçlerinde huzur içinde ölen yok. Bunların çoğu, milletin âh’ı ve kanı tutarak akıl ve ruh sağlıklarını kaybedip akıl hastanesinde rezil bir vaziyette ölürler.

Generallerin kurtlaştığı bir ülkede yaşamak insanın âdemiyetine, yani din-i mübin üzere yaşamasına mânidir. Kurtlaşan generalleri diğerlerinden ayırıp temizlemek lâzım. Bu neviden generallere gönül veren insan var mıdır Oğuz ülkesinde?

Hz. Mevlâna’nın dediği gibi, “koyunun kurttan korkması şaşılacak bir şey değildir. Asıl şaşılacak şey koyunun kurda gönül vermesidir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir