İSLAM CEZA HUKUKUNA GİRİŞ -2-

Suç ve Cinayet

İslam hukukunda suç demek cinayet demektir. Suçu cinayet olarak izah eden İslam hukukçuları suçu umumiyetle cinayet terimiyle ifade ederler. Arap dilinde cinayet kişinin işlediği veya kazandığı kötülükler manasına gelir. Mastar olarak kötülük işlemek manasında kullanılışı yaygındır. Fakat daha çok yasaklarla alakalı olup diğer fiilleri ihtiva etmez. İslâm hukuku terminolojisine göre cinayet şeriat tarafından yasaklanmış olan bir işi işlemektir. Yapılan şey ister cana, ister mala, ister başka bir şeye tecavüz şeklinde olsun değişmezdir. Fakat İslam hukukçularının çoğunluğu cinayet ıstılahını (terimini) umumiyetle insanın canına veya uzuvlarına yapılan tecavüz olarak ifade etmişlerdir. Bu durumda öldürme, yaralama, vurma ve sindirme [1] manalarını taşır. Bazı kerreler de cinayet terimiyle hadler ve kısasların suçları ve cezaları kastedildiği olur. [2]

Fakat İslam hukukçularının cinayet lafzıyla bir takım suçları ifade edip diğer bir takımını ifade etmemiş olmaları konusunu bir yana bırakacak olursak diyebiliriz ki islâm hukukunda terminolojik olarak cinayet sözü suç ıstılahının aşağı yukarı bir benzeridir. [3]

Mısır ceza hukukunda cinayet teriminin manası İslâm hukukçularınkinden farklı olarak kabul edilir. Mısır ceza hukukuna göre bir fiilin cinayet olabilmesi için onu işleyenin idamla yahut ağır ceza ile müebbet olarak cezalandırılması, yahut muvakkaten (belirli bir süre için) hapsedilmesi kastolunmaktadır. Mısır ceza kanununun onuncu maddesi aynen şöyledir; Bir fiilin bir haftadan fazla hapisle cezalandırılması veya yüz kuruştan fazla bir para cezasına çarptırılması halinde işlenen bu fiil cinayettir. Ama eğer hapis cezası bir haftadan fazla olmazsa ve verilen para cezası da yüz kuruşu geçmezse burada işlenen suç kanuna muhalefettir. Mısır ceza hukukunun 11. ve 12. maddesi de aynen bu şekildedir. Ve verilen cezanın bu maddelere uygun olması gerekir.

İslam hukukuna gelince her suç bir cinayettir. İster hapis, ister para cezası ile cezalandırılmış olsun, ister dağa ağır bir cezaya çarptırılmış olsun. Bu durumda İslâm hukukuna göre kanunlara karşı gelmek veya muhalefet etmek bir cinayet sayılır. Suç işlemek bir cinayettir. Günümüz hukuk kanunlarının cinayet olarak tarif ettiği fiillerde İslâm hukukuna göre cinayettir.

İslâm hukukuyla beşerî  hukuk arasındaki temeli şuradan gelmektedir: İslâm hukukunda cinayet; büyüklüğü veya küçüklüğü ne olursa olsun suç olan her şeydir. Ama Mısır ceza kanununa göre cinayet büyük ve ağır suçlar manasındadır, diğerleri cinayet sayılmaz. [4]

[1] El Bahr’ür-Raik, c.8, s 286, Zaylaî, cilt 6, s.97

[2] Tabsiret’ül hükkâm, c.2, s 210

[3] Abdulkadir Udeh, İslam ceza hukuku ve beşeri hukuk, İhya Yayınları, c.1, s.107

[4] A.g.e, s. 107-108

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir