KADRO VE HAREKET DERGİSİ

KADRO VE HAREKET DERGİSİ
Milyonlarca hamiyetperver insan hareket halinde… Ülke ve ümmet için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ne var ki, lider-kadro-teşkilat, fikir-müessese-tatbikat, itaat-itiraz-isyan, nüfuz-telkin-tesir, fikir hareketi-içtimai hareket-siyasi hareket, hareketin tabiatı-hareketin meşruiyeti-hareketin merhaleleri, şahsiyet-cemiyet-devlet, mücadele fikri-strateji fikri-taktik fikri, ricat fikri-manevra fikri-tedbir fikri, müdafaa fikri-taarruz fikri, gibi daha birçok mevzuda kitap ve dergi yok, yani tetkik ve telif çalışması yok. Fikri olmayan bir mevzuun fiili, tatbikatı, hareketi olur mu, olursa netice ne olur?
Dergi, müşterek fikir üretim ve neşir vasıtasıdır. Yukarıda sayılan ve sayılamayan yüzlerce mevzuda fikir üretmek, neşretmek, gerektiğinde talim ve terbiye müesseselerini ihdas etmek için öncelikle bir dergi çıkarılması şart. Dergiyle meselenin fikriyatı ortaya konulduktan sonra talimi ve tatbikatına dair Müslümanların yol alması mümkün olabilir.
Terkip ve İnşa dergisi kadrolarının fikir üretim hacmi ile bunları tatbik etme imkanı arasında uçurum var. İmkanlarımız fikrimizi taşıyacak kadar fazla değil. BU SEBEPLE, DERGİYİ ÜSTLENECEK, ŞAHSI VEYA KURULUŞU ADINA ÇIKARACAK OLANLARLA İŞBİRLİĞİ YAPMAK İSTİYORUZ.
Hazırladığımız mevzu haritasının bir kısmını teferruatlı, bir kısmını başlık olarak aşağıda yayınlıyoruz. Mevzu haritasının tamamı burada yayınlanandan ibaret değil, malum olsun. Tamamını teferruatıyla yayınlamıyoruz zira meseleden anlamayanlar alıyor, istismar ediyor ve en kötüsü muhtevasını tahrip ediyor.

MEVZU HARİTASI

BİRİNCİ YIL

1.SAYI-LİDER
*Lider nedir?
*Liderliğin vasıfları
*Liderliğin zuhur şartları
*Lider çeşitleri nedir?
*Fikri liderlik
*İçtimai liderlik
*Siyasi liderlik
*Manevi liderlik
*Lider ve mefkure
*Lider ve kuvvet
*Lider ve müeyyide
*Lider ve itaat
*Lider ve itiraz
*Lider ve istişare
*Lider şahsiyet terkibi
*Liderlik şahsiyetinin cem etme mahareti
*Liderlik ve tek adamlık
*Tek adamlığın tehlikeleri
*Liderliğin zarureti
*Tek adamlığın tedbirleri

2.SAYI-LİDER VE KADRO
*Lider ve kadro bütünlüğü
*Lider ve kadro ayrışmasının tehlikeleri
*Liderin kadroya bakışı
*Kadronun lidere bakışı
*Lider ve kadro arasındaki münasebet ağı
*Liderlik ahlakı-kadro ahlakı
*Kadrosuz liderlik, tek adamlıktır
*Kadrosuz liderlik, mistik mahiyet kazanır
*Kadrosuz liderlik, fikri bütünlüğünü sağlayamaz
*Kadrosuz liderlik, tatbikat bütünlüğünü sağlayamaz
*Kadrosuz liderlik, harekete yabancılaşır
*Kadrosuz liderlik, nefs putu haline gelir
*Kadrosuz liderlik, kumanda heyeti olmadan ordu yönetmektir

3.SAYI-LİDER VE TEŞKİLAT
*Lider-kadro-teşkilat bütünlüğü
*Lider-kadro-teşkilat bütünlüğündeki arızalar ve maliyetleri
*Lider-kadro-teşkilat-halk silsilesindeki tatbikat yolu
*Lider-kadro-teşkilat-halk silsilesindeki tatbikat arızaları ve maliyeti
*Halk-teşkilat-kadro-lider silsilesindeki veri akış yolu
*Halk-teşkilat-kadro-lider silsilesindeki veri akış yolundaki arızalar ve maliyetleri
*Liderin, teşkilatı kadrolarla idare etmesi
*Liderin, teşkilatı doğrudan idare etmesi
*Teşkilatın lidere, kadrolar üzerinden ulaşması
*Teşkilatın lidere, doğrudan ulaşma imkanının olması
*Liderin teşkilat üzerindeki hakimiyeti
*Teşkilatın lidere bağlılığının ölçüleri
*Liderin teşkilat üzerindeki murakabe esas ve vasıtaları
*Teşkilatın lideri halka ulaştırması

4.SAYI-LİDER VE HALK
*Halkın lidere ihtiyacı var
*Liderin halka karşı vazife ve mesuliyetleri
*Liderin halkı değiştirme vazifesi
*Liderin halkı geliştirme vazifesi
*Lider olmadığında halk harekete geçmez
*Lider halkın hareket kaynağıdır
*Lider, halkı tek şahsiyet haline getiren insandır
*Lider halkın toplu hareketini mümkün kılar
*Lider halkın itimat kaynağıdır
*Lider halkın itibar kaynağıdır
*Lider halkın gözünde meşruiyet kaynağıdır
*Lider halk nezdinde en tesirli kanaat önderidir
*Lidersiz halk, kaosa sürüklenir
*Halk kendini liderle özdeşleştirir
*Halk liderle mukavemet gücü kazanır
*Halk liderin şahsında cesaret üretir
*Halk liderle hamle ve hareket istidadı kazanır

5.SAYI-KADRO
*Kadro nedir?
*Kadroların vasıfları
*Kadroların mesuliyeti
*Kadroların vazifeleri
*Fikir kadrosu
*Talim ve terbiye kadrosu
*Sevk ve idare kadrosu
*Kadroların fikri talim ve terbiyesi
*Kadroların ilmi talim ve terbiyesi
*Kadroların tatbikat talimi
*Kadroların lidere bakışı
*Kadroların liderliği tahkim etmesi
*Kadroların liderin veri ihtiyacını karşılaması
*Kadroların liderliği halka kabul ettirmesi
*Kadroların lideri çerçeve içinde tutması
*Kadroların lideri tek adamlıktan alıkoyması
*Kadroların lider ve teşkilat arasında köprü olması
*Kadroların lider ile halk arasında köprü olması
*Kadroların teşkilatı sevk ve idare etmesi

6.SAYI-KADRO DERECELERİ
7.SAYI-KADRO VE TEŞKİLAT
8.SAYI-KADRO VE İDARE
9.SAYI-KADRO VE HALK
10.SAYI-TEŞKİLAT
11.SAYI-TEŞKİLAT VE MENSUBİYET
12.SAYI-TEŞKİLAT VE HALK

İKİNCİ YIL

13.SAYI-TEŞKİLAT FİKRİ
14.SAYI-KÜÇÜK TEŞKİLAT FİKRİ
15.SAYI-ÇATI TEŞKİLAT FİKRİ
16.SAYI-MÜESSESE FİKRİ
17.SAYI-İNŞA FİKRİ
18.SAYI-TATBİK FİKRİ
19.SAYI-TELKİN FİKRİ
20.SAYI-NÜFUZ FİKRİ
21.SAYI-TESİR FİKRİ
22.SAYI-İDARE FİKRİ
23.SAYI-BÜYÜME FİKRİ
24.SAYI-DERİNLEŞME FİKRİ

ÜÇÜNCÜ YIL

25.SAYI-FİKİR HAREKETİ
26.SAYI-İÇTİMAİ HAREKET
27.SAYI-SİYASİ HAREKET
28.SAYI-MİLLETLERARASI HAREKET
29.SAYI-HAREKETİN TABİATI
30.SAYI-HAREKETİN MEŞRUİYETİ
31.SAYI-HAREKETİN MERHALELERİ
32.SAYI-HAREKET VE HAYAT
33.SAYI-HAREKET VE ŞAHSİYET
34.SAYI-HAREKET VE CEMİYET
35.SAYI-HAREKET VE DEVLET
36.SAYI-DOST VE HASIM HAREKETLER

DÖRDÜNCÜ YIL

37.SAYI-MÜCADELE FİKRİ
38.SAYI-STRATEJİ FİKRİ
39.SAYI-TAKTİK FİKRİ
40.SAYI-MÜDAFAA FİKRİ
41.SAYI-TAARRUZ FİKRİ
42.SAYI-RİCAT FİKRİ
43.SAYI-MANEVRA FİKRİ
44.SAYI-TEDBİR FİKRİ
45.SAYI-İTTİFAK FİKRİ VE AHLAKI
46.SAYI-İHTİLAF FİKRİ VE AHLAKI
47.SAYI-MUVAZENE FİKRİ
48.SAYI-HAKİMİYET FİKRİ VE AHLAKI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir