Kur’ân’a Nutuk’tan sözler eklensin diyen azılı Atatürkçü

Kur’ân’a Nutuk’tan sözler eklensin diyen azılı Atatürkçü

“Cennetse bu yurt, sen onu buldun harabe / bir gün olacaktır anıtın, Türklüğe Kabe! / Zindan kesilen ruhlara bir nur gibi doldun / Türk ırkının en son bir peygamberi oldun!” mısralarıyla M. Kemal’i ilahlaştıran azılı Kemalist yazar Osman Nuri Çerman, 1949’daki Chp kurultayında devlet ve hükümet başkanları ile milletvekillerinin huzurunda “Dinde Reform ve Kemalizm” başlıklı elli üç maddelik protestan, yâni Kemalist islâm projesini takdim eder.

Chp’nin ilçe başkanlığını da yapan Çerman daha sonra, İslâm’ın vecibelerini, ibadetlerin tarzını değiştiren projesini “Dinde Reform” adlı kitapta toplar ve kitabını, İslâm’ı protestanlaştıracak elli üç maddelik kısmının kanunlaşması için1961 Temsilciler Meclisi’ne gönderir. Malûmdur ki 27 Mayıs’ın kaatil darbecileri 1961 Kurucu ve Temsilciler Meclisi üyelerinin ezici çoğunluğunu darbe yanlısı Chp’lilerden teşekkül ettirmişlerdi.

“KUR’ÂN, KEMALİZMİN ÇIKARLARINA UYGUN HÂLE GETİRİLECEK”

İslâm’ı ifsad etme gayesi taşıyan bu mel’un kitaba göre, Kur’ân ve ibadet dili Türkçe olacak ve özeti çıkarılacak. Bütün ibadetlerde bu özetten pasajlar okunacaktır. Kur’ân’ın yazılışı ve ibadetlerin muhtevasında Kemalizm’e, bilime ve devlet çıkarlarına uygunluk esas alınacak. Hâfızlık ve Arapça okuma-yazma Türkiye sınırları içerisinde yasaklanacak.
Yeri gelmişken, Allah’ın dinini bozma fiili laikçi Cumhuriyetin 1928’de lâ-dinî devrimleriyle namazdaki rüku, secde ve kıyamı kaldırmayı teklif etmekle başladığını hatırlatalım.

“M. KEMAL’İN SÖZLERİ ÂYET VE SÛRELERE EKLENECEK”

Kur’ân’a Kemalizm’e uygun yeni âyet ve sûreler eklenecek. M. Kemal’in Nutuk ve demeçlerinden derlenecek olan vecizeler âyet ve sûrelere ilâve edilecek. Laik Cumhuriyet’in medenî ve cezaî kanunları sûre olacak ve câmilerde okunacak. “Temizlik sûresi, istiklal ülküsü sûresi, askerlik ve
kahramanlık sûresi, turizm ve ticaret sûresi, kanunlara saygı sûresi, vergi sûresi… gibi birçok sûre namazlarda, cuma hutbelerinde ve diğer ibadetlerde okunacak.
“NAMAZLAR SABAH VE AKŞAM İKİ VAKİT KILINACAK”

Câmide cemaat kılınan namazlar günde iki vakit sabah ve akşam olmak üzere iki vakit kılınacak. Namaz rekatları sekizi geçmeyecek. Oruç tutmak ya da tutmamak serbesttir. Askerler, öğretmenler, çiftçiler gibi devlet ödevleri olan kimseler için oruç tutmak yasaktır.

Kur’ân Kursları kapatılacak, imam hatipler halk eğitim lisesi hâline getirilecek, din derslerinin adı “Görgü ve ahlâk dersleri” olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, “Halkı eğitim ve yetiştirme başkanlığı” adını alacak.

Dinle ilgili kararlar diyanet işleri, ilahiyat fakültesi, sosyoloji profesörleri ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan bir komisyon tarafından yürütülecek ihtilaf halinde tek yetkili MillÎ Eğitim Bakanlığı olacak.

“CÂMİLERE M. KEMAL’İN ADI DA KONACAK”
Sıkı durun, zındıklığın dahası var; Câmilere Allah, Hz. Muhammed ve diğer İslâm büyüklerinin adlarının yanına “Türk büyüğü Mustafa Kemal’in adı da konacak. Umuma açık yerlerde gayr-i medenî kılık ve kıyafetle, yâni çarşaf, sarık, türban ve benzeri kıyafetlerle dolaşılması yasaklanacak.

ANITKABİR’İ ZİYARET MİLLÎ BİR HAC OLACAK

Hacca gitmek yasaklanacak. Kaçak gidenlere on bin lira ceza verilecek. Atatürk’ün kabri olan Anıtkabir’i ziyaret millî bir hac olacak ve millî bayramlar hac’dan daha kıymetli millî birer ibadet olarak kutlanacak.
Zındıklığın bütün alâmetlerini taşıyan bu hâdiseyi bir de kaynağından, yâni “TC. Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi, Altmış Dokuzuncu Birleşim, Birinci Oturum, 5.cilt, 17 Mayıs1961” tarihli nüshasından okuyalım:

“Başkan Rıfat Cini: Muhterem arkadaşlar, hafta tatilinden bilistifade gittiğim Kütahya’da kaldığım müddetçe pek çok vatandaş 8.5.1961 tarihli Tercüman gazetesinde intişar eden (Dinde Reform tasarısı) adlı yazıyı gösterip ‘Dinimizi değiştiriyormuşsunuz, bu hususta Meclise bir tasarı verilmiş’ diye devamlı ve içten gelen bir kırgınlıkla şikâyet ederek hakikati öğrenmek istediler. Tercümanı hiçbir vakit okumadığım için, hâdise hakkında o ana kadar malûmatım yoktu… Yazıyı tetkik ettim. Hakikat şudur: Osman Nuri Çerman adlı kimse (Dinde Reform) isimli bir kitap neşrederek 15 gün evvel Meclis üyelerine göndermiş bulunmaktadır. (…) İslâm dininde reform yapılmasını Temsilciler Meclisine tavsiye eden ve bu hususta bir kanun tasarısı önergesi düzenleyen Osman Nuri Çerman’nın bu tasarıdaki bâzı fikirlerine diyeceğim yok; fakat bâzı fikirleri var ki, diğerlerinin değerini ve sıhhatini âdeta hiçe indiriyor. Yirmi yedi madde ve yedi buçuk sayfa tutan tasarının başlıca kısımlarını, reformun mahiyetini belirtmek bakımından sunuyorum:

“Bu kanun (Dinde Reform kitabının kanunlaşması hâlinde) Resmî Gazete’de yayınlandığı günden itibaren Türk sınırları içinde bulunan câmilerde ezanlar Türk diliyle yapılacaktır. Ezanda ‘Tanrı elçisidir Muhammed’ şeklinde söylenecektir.’ Namaza imamlar Kur’an’ın yalnız hakikat ve ahlâk esaslarını bildiren ayetlerini seçeceklerdir. Yeni bir Türkçe Kur’an düzenlenecek, Kur’an’a Medenî Kanunla hükümden kalkmış olan şeriat hükümleri konmayacak, onun yerini tutan Medenî Kanun ve Atatürk demeçlerinden parçalar konacak, bundaki dil, Dil Kurumu tarafından öztürkçeye çevrilecektir. Evkaf Genel Müdürlüğü câmilerdeki halı ve kilimleri kaldırarak sıralar koyacak. Her câmide birer kitaplık bulunacak ve gündüzleri namaz kılınacak, kitap okunacak, konferanslar verilecek, cemaatle namaz ancak sabahlan ve akşamlan kılınacaktır. Din mevzuatının fenne, ilme, mantığa, Atatürk ilkelerine uygun olmak şartiyle her türlü münakaşası serbesttir. Süleyman Çelebi’nin mevlidinde tarihî vesikalara dayanmayan iddialar, mübalâğalar kaldırılacaktır. Atatürk’e vatan ve millet duygusuna ait şiirler, güzel sözler mevlitlerde okunacaktır. Câmiye girmeyenlere, ibadet yapmayanlara dinî inançların bâtıl olanlarına ait söz söyleyen veya yazı yazanlara, oruçsuzlar hakkında kâfir veya zındık diyenlere üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir.”

“Gerek kurslarda gerek câmilerde yapılacak halk eğitiminde Millî Eğitim organlariyle iş birliği yapılacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında görüş ayrılığı çıkarsa Bakanlığın görüşü kabul edilecektir. İmam Hatip okulları, halk öğretmen okulları haline getirilecek; fıkıh, kelâm, hadis gibi dersler kaldırılacak, bunlara ait kısa bilgi din tarihi derslerinde verilecektir. Camilerde Ali, Ömer gibi Arap halifelerinin isimleri yanında başta Atatürk olduğu halde Türk vatanına, ilmine, güzel sanatlarına üstün hizmetleri dokunanların isimleri yazılacaktır. Cenaze başında ‘merhumu nasıl bilirsiniz?’ denilemeyecek, cenazenin gömülmesinden sonra mezar başında talkın yapılmayacaktır. Çarşıda, pazarda, sokakta ve umumi yerlerde kadınların çarşaf, cepken, şalvar giymeleri katiyen yasaktır. Türk vatandaşlarının Hacca gitmeleri yasaktır.”

YENİ BESMELE: “ATATÜRK’Ü YARATAN TANRI’NIN ADI İLE BAŞLARIM”

Her Atatürkçü ve Chp’linin kitaplığında bulunan Osman Nuri Çerman adlı azgın Atatürkçü’nün dinde reform maddelerinin yazılı olduğu “Modern Türkiye için Dinde Reform” (İstanbul, 1956) kitabında zındıklığın ve şenaatin her türlüsü var. “Besmelemiz şöyle olmalıdır” diyor: “Atatürk’ü yaratan Tanrı’nın adı ile başlarım.”

YENİ FÂTİHA SÛRESİ: “…ATATÜRK’Ü YARATAN TANRIYA ŞÜKÜRLER OLSUN…”
Bu şarlatanlıkla yetinmiyor, Fatiha sûresinin şu şekilde yeniden yazılmasını istiyor: “Bütün Alemler’in Rabbi olan, esirgeyen, yargılayan ve Atatürk’ü yaratan Tanrı’ya şükürler olsun. Tanrım, Seni severiz, Senin yarattıklarını severiz, Sen’den yardım dileriz. Bizi, Atatürk’ün gösterdiği dosdoğru yola ilet, nimetine erenlerin, gazabına uğramayanların, Atatürk yolundan sapmayanların dosdoğru yoluna…”

“HER İŞİMİZE BAŞLARKEN ATATÜRK’ÜN KUTSAL RUHUNDAN KUVVET ALMALI” İMİŞİZ

Bununla da yetinmiyor. Her işin başında M. Kemal’in adının zikredilmesinin bir ayin hâline getirilmesinin şart olduğunu söylüyor: “Atatürk’e inanmak, O’nun yolunda yürümek bir ibadetten başka bir şey değildir. Artık her türlü işimize başlarken, her türlü müşkülatla karşılaşırken Atatürk’ün mânevî ve kutsal ruhundan da kuvvet alabiliriz.”

Hâsılı, bunları anlatmamdaki sebep şudur ki millet çocukları bu pespâye zihniyetin pusuda bekleyen günümüzdeki mensuplarına aldanmasınlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir