MARAŞ’A HEYKEL DİKENLER, BÜYÜK DOĞU VE DİRİLİŞ FİKRİNİ UNUTTULAR MI?

Maraş’a Heykel Dikenler, Büyük Doğu ve Diriliş Fikrini Unuttular mı?

Şehr-i Maraş’ı heykellerle çirkinleştirenler ve İslâm-Türk şehri suretini Frenk şehirlerine benzetenler, Büyük Doğu ve Diriliş’in sanat dâvasını unutup,“Kemalistler kendi heykellerini diktiler, bundan böyle biz de kendi kahramanlarımızın heykellerini dikelim…” mi dediler?

Eğer böyle ise, İslâm medeniyet sanatlarını bilemeyecek kadar fikirsiz bir Müslüman olduklarını âşikar etmiş olurlar. Demek ki cumhuriyetin seküler-pozitivist sanat anlayışından rahatsız değiller. Heykelin ve insan suretinin İslâm’da yasak olduğunu, Hz. Peygamberimiz s.a.v’ın hadisleri ve ulemanın fetvaları bulunduğunu biliyorlardı da icraat makamına geçince Müslümanca sanat dâvasından vazgeçmeyi mi düşündüler?

Yoksa kendi kararları değil de, hâlâ laikçi-Batılı değerlerden sıyrılamayan devlet ve hükümetin umumen aldığı bir karar ve proje gereğince mi bu heykeller dikildi?

NECİP FAZIL VE SEZAİ KARAKOÇ’UN FİKİRLERİNDE HEYKEL VAR MIYDI?

Yetmişli yıllarda Büyük Doğu ve Diriliş okuyup İslâmca bir dünya görüşünün sahibi olanlar bugün şehr-i Maraş’ı heykellerle “modern uygarlığın” taklitçisi yaparken, yüreklerinde hiç sızı duymadılar mı?

Fikir ve dâva şuurları kehkaşanlara mı kaçtı yoksa? Yüreklerinde o günlerden kalma bir cehd ve fikrin ateşi kalmadı mı? Atatürkçü ve Batıcı değerlere yaslanan heykelleri dikerken Büyük Doğu ve Diriliş’ten kazandıkları fikirler onları rahatsız etmedi mi? Üstad Necip Fazıl ve Sezai Karakoç’un sanat anlayışlarında tek satır heykel tavsiyesi var mıydı?

Necip Fazıl’ı dinleyelim?: “Fânileri putlaştırmaktan ve toprak altında kalmış tek tel kaşı kalmamış şahısları taş hâlinde dondurmaktan ibaret olan heykel, İslâmî yasağı içinde bu derin hilkat sırrına karşı da gülünç ve iğrenç bir nümayiş olarak, zatı ve asliyle bizim güzellik ve doğruluk ölçümüze sığmayacak bir ‘kaba’dır. (…) Şeytanî insan benliğinin madde üzerinde putçuluk sanatı olan heykelin bizim sanat telâkkimizde hiçbir yeri yoktur. Ve bizim heykellerimiz, (…) suratsız âbidelerimiz ve kitabelerimiz olacaktır.”

Heykel dikmeye karar verirken, Diriliş’in düşünceleri hiç mi aklınıza gelmedi?: “ İslâm’a yakışanı soyut resimdir.(…) Figüratif resim, açıkça İslâm inanışlarına ve sanat görüşüne, genel dünya anlayışına ve ifade üslûbuna aykırıdır. Başlangıçta Batı sanatına tam cephe alan çevremiz, sonradan bir alışkanlık ve zamanla tepki gücünü kaybedişinden olacak, Batı sanatlarını benimsemekte… Meleğin bile ürkerek uzaklaştığı figüratif resme, (…) putlaştırılan kişilerin portrelerine sanat adına paydos!”

Şimdi de hatadan dönmek için kulağınızı Bediüzzaman Hazretleri’ne verin: “Heykel, aslâ şeriat’a uymayan taş hâline döndürülmüş ve put şeklinde çizgileştirilmiş bir benlik ve nefsaniyet âbidesidir. Büyük Ku’rân’ımızın bütün hücumu heykellerle putlaradır. Müslümanların heykelleri ise, hastaneler, mektepler, yetimleri koruyan yurtlar, mabetler ve yollar gibi âbideler olmalıdır.”

ŞEHR-İ MARAŞ’A HEYKEL DİKENLER, BÜYÜK DOĞU VE DİRİLİŞ’E İHANET ETMİŞLERDİR

Şehr-i Maraş’ı heykellerle çirkinleştirenler, dünün Büyük Doğucu ve Dirilişçileriydi. Bu dergilerden öğrendikleriyle “kucağında yaşadıkları cemiyetin” mânevî damarlarına girmeyi öğrenip idareci oldular. İslâmca fikirlerin neşet ettiği ve bir devirde millete mal’olmuş bu dergilerin heykele karşı olduğunu unutmak gaflettir. Dahası, Şehr-i Maraş’a heykel dikenler, Büyük Doğu ve Diriliş fikrine ihanet etmişlerdir.

Paganlığın sembolü olan heykelleri, İslâm-Türk şehri olarak kalması gereken Şehr-i Maraş’a dikmekle modernizmin ve seküler Batı sanatının taklitçisi durumuna düştüklerini bilmemek ne fena!

“Ben, şehr-i Maraş’ımı heykellerle kirletemem, şehrimin suretini Avrupa şehirlerine benzetemem. Böyle bir karar bana ar getirir, İslâm medeniyet dâvama zarar verir…” diyebilmek zor muydu?

HEYKEL DİKERKEN İSLÂMCA FİKİRLERLE YETİŞMİŞLİĞİNİZ AKLINIZA GELMEDİYSE VEYL SİZE!

Bu heykelleri yaptırırken Büyük Doğucu ve Dirilişçi fikirlerle yetişmişliğiniz aklınıza gelmediyse, içinize bir sızı düşmediyse veyl size? Sizde mi eklektik Müslüman aydınlar kafilesine katıldınız? Heykeli meşrulaştırmaya ve sözde tarihî şahsiyetlerimizi yaşatıp unutturulmamasına çalıştıklarını söyleyen ebleh Müslüman aydınlardan mısınız?

Batılılaşma mâceramızın başından bu güne halkının zihnini iğdiş eden ve kirletenler aydınlarıdır. Şimdi de İslâmî çizgileriyle makamlarda olan bir kısım İslâmcı idareciler ve “çakma” entellektüeller halkının, yani Maraşlıların zihnini kirletiyorlar. Nasıl mı?

“HEYKELLERİN YERİNİN YANLIŞ OLDUĞUNU” SÖYLEYEN CEHL-İ MÜREKKEPLER

Biz, “Müslümanların yaşadığı beldelerde heykelin yasak olduğu” dâvasındayken, içimizden vurulduğumuza ne demeli? Bazılarına sordum: Heykeller hakkında ne diyorsunuz? Bir kısmının, heykelin İslâm medeniyetinde yasak olduğu aklına gelmediği gibi, idarecilere sitem edercesine bir bilgiçle “Rıdvan Hoca ve kahramanların heykellerinin yanlış yere dikildiğini, Ulu Câmii’nin külliyesi dahilindeki Taş Medresenin yanında olması gerektiğini…” beyan ettiler ki, düvel-i muazzama ve bilumum laikçi-Kemalistler duymasın.

Hayret ki hayret! Tertemiz insanların idrakleri nasıl da kirlenmiş. “Cahilliklerinin farkında değiller ve medeniyet değerlerini bilmiyorlar Ya Rabbi!” diye acıyarak, üzülerek haykırmak geldi içimden.

ÇATLAYIN ATATÜRKÇÜLER! PATLAYIN LAİKÇİLER! GEÇENLER GEÇTİ SİZİ HEYKELCİLİKTE

Demek ki cemiyet, aydınına, kılavuzuna bakarak istikâmet çiziyor. Zamanın problemleri karşısında münevveranı uyarmadıkça veya tavır göstermedikçe, heykelin yasak olduğunu ve İslâm medeniyetinde yerinin olmadığını akıl edemiyor, dahası dikilen heykellerin yerinin yanlış olduğunu söyleyerek acınacak halimizi daha da beter hâle sokuyor.

Üstâdın mısralarından uyarlama yaparak bir nâra atsam, pişman olurlar mı acaba?: Çatlayın Atatürkçüler! Patlayın laikçiler! Geçenler geçti sizi heykelcilikte. Dâvasından kopan İslâmcı idareciler heykel dikme yarışına girdiler. Heykellere kurban ettiler Büyük Doğu ve Diriliş düşüncesini.

“Bizi aldatan bizden değildir” buyuran hadis-i şerifin ikaz ettiği bir insan durumuna düşmek ne fena!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.