RAPOR-10-KEŞİF ÜNİVERSİTESİ

TAKDİM

Keşif Üniversitesi, mevcut üniversitelerden çok farklıdır. Derslerinden tedrisat usulüne, bilgi haritasından talebe kabul şartlarına kadar tamamen başka bir üniversiteden bahsediyoruz. Bu sebeple, Keşif Üniversitesini, mevcut üniversite şablonlarıyla değerlendirmek doğru olmaz.
Keşif Üniversitesi; varlık alemindeki (kainattaki) tabii ve inşai her ihtimal ile insan ve hayattaki tabii ve ahlaki tüm ihtimalleri keşfetmek, keşfi ilme tahvil etmek, ilmi hayata nakletmek üzere kurulan üniversitedir. Mevcut üniversitelerle mukayeseli olarak değerlendirmek ve tenkit etmek kabil değildir.
*
Dünyada nevi şahsına münhasır bir “Keşif Üniversitesi” kurmalıyız. Hiçbir ülkenin üniversitelerini esas alma ihtiyacı duymadan, kadim müktesebatımıza istinat eden, beynimizi çatlatırcasına düşünüp her meselesini derinliğine izah ettiğimiz bir üniversite…
Dünyada emsal olacak, kendi mecrasını açacak, o mecranın prototipi olacak ve yüksek itibarla insanlığın kaşiflerini kendinde toplayacak bir üniversite kurmalıyız. Emsal (prototip) inşa etmek, misaller ve teşbihlerle yürütülecek bir tefekkür ve tatbikat süreci değildir.
Keşif Üniversitesi, emsalsiz olur, olmalıdır. Emsalsiz bir üniversite kurmak, yüksek tefekkür mahareti ve faaliyetiyle mümkündür. Akademya’nın, bugüne kadar tahsil ve iktisap ettiği bilgi ve bilim yekunu, en fazla batıdaki misallerini taşır, oysa Keşif Üniversitesi kurmamızın sebebi, batı kopyacılığını bitirmek içindir. Muhakkak ki Akademya’nın içinde; Keşif Üniversitesinin kuruluş sürecine ve kurulduktan sonra çalışmalarına katılacak kıymetli akademisyenler mevcuttur. Fakat bunların sayısının fazla olmaması, dikkatli seçilmelerini şart kılar.

*
Millet olarak kendimize itimat etmenin çekirdeği, ilim ve tefekkür alanıdır. İlim ve tefekkürde kendimize itimadımız yoksa ve bilgiyi ithal ediyorsak, hiçbir sahada kendimize itimat etme imkanımız yoktur. Zira ilim ve tefekkürde kendimize itimat etmemek, kendi aklımızın olmadığı anlamına gelir, yabancı kültür iklimlerinin akıl çeşidine (mesela pozitif akla) mahkum oluruz. Mesela kahraman bir millet olabiliriz, iyi savaşıyor olabiliriz ama başkalarının aklı ve bilgisiyle savaşıyorsak, zafer kazanma ihtimalimiz yoktur, zira öyle ya da böyle onların istediklerini yapıyoruzdur. Onların istediklerini yaptığımız müddetçe, bir takım maddi menfaatler elde etsek bile manevi kıymetler bakımından derin bir hezimet yaşamaktan kurtulamayız.
Türkiye’deki ilim ve tefekkür adamları toplanıp bir Keşif Üniversitesi gibi bir maarif müessesesi kuramıyorsa, kuramayacaksa, bu ülkede yapılacak hiçbir şey kalmamış demektir. Keşif Üniversitesi, bu zaviyeden bakıldığında ülke ve ülkenin müktesebatı bakımından bir ölçüdür aynı zamanda…
Keşif müfredatını bizim (ülkemizin) hazırlayacağı, keşif tedrisatını ülkemizin geliştireceği, hocalarını ülkemizin seçeceği, talebelerin seçim ölçülerini ülkemizin tespit edeceği bir üniversite… Sadece bazı ülkelerin değil, tüm dünyanın gıpta edeceği bir “itibar müessesesi” inşa etmeliyiz. İtibar müesseselerinin maarif alanında inşa edilmeye başlanması ise doğru bir hamledir.
*
Keşif üniversitesi, ülkenin kaşif ve keşif üssüdür. Önce kaşif yetiştiren, sonra keşif faaliyetlerini yürüten ve takip eden, nihayet keşifleri tertip ve tanzim eden ve bunların tatbikat şartlarını hazırlayan maarif üssüdür. Sadece kendi bünyesinde istihdam ettiği kadrolarla sınırlı olmayan bir alaka ve faaliyet alanına sahiptir; ülkedeki keşif faaliyetlerinin (araştırma-geliştirme merkezlerinin ve çalışmalarının) tamamı üzerinde yoğun veya seyrek olmak üzere takip, tarassut, teftiş veya idare salahiyetlerine sahip üst merciidir.
Keşif üniversitesini sadece yüksek tedrisat müessesesi olarak görmek, bu şekilde tanzim etmek doğru değildir. Keşif üniversitesinin çalışmaları arasında bulunan tedrisat ve keşif faaliyetlerinin oranı, keşif faaliyetleri lehine ağırlıklıdır. Zaten tedrisat faaliyetleri de, keşif faaliyetlerinin hazırlık kısmıdır.
*
Keşif Üniversitesi; öncelikle “Akli İlimler”, “Beşeri İlimler” ve “Müspet İlimler” olmak üzere üçlü bir tasnife tabi tutulur. Keşif Üniversitesi, esas olarak bu üç sahadan mürekkeptir. Bu üç sahaya tekabül eden üç fakülte kurulur; Akli İlimler Fakültesi, Beşeri İlimler Fakültesi, Müspet İlimler Fakültesi…
Beşeri ilimlerin devamı mahiyetinde “Müesseseler” ve müspet ilimlerin devamı mahiyetinde “Teknoloji” başlıkları da eklenerek beşli bir tasnife tabi tutulur. Fakat bu tasnif, ana tasnife muarız ve muhalif değildir.
Nihayet, üniversitenin yapacağı çalışmalar için ihtiyaç duyacağı muhtelif kütüphaneler, Araştırma Merkezleri, Laboratuvarlar eklenir. Bunlar, ilmi tasnifle ilgili değildir.
*
Keşif Üniversitesindeki tedrisat; akli ilimlerden başlar, bu tedrisat iki yıl sürer. İki yıl süresince sadece akli ilimler tahsil edilir. İki yıllık tedrisattan mezun olanlar, beşeri ilimler ve müspet ilimlerden birine sevk edilir. Buradaki tedrisat, dört yıl sürer. Beşeri İlimler ve Müspet İlimler fakültelerinde, aynı zamanda akli ilimler tedrisatı dört yıl daha devam eder. Akli İlimler müfredatı; Beşeri İlimler ve Müspet İlimler müfredatı ile mütenasiptir. Beşeri İlimler ve Müspet İlimler fakültelerindeki akli ilimler tedrisatı, Akli İlimler Fakültesi tarafından yürütülür ve o fakülte tarafından dört yıllık tedrisat neticesinde ayrı bir diploma (Akli İlimler Fakültesi diploması) verilir.
*
Keşif Üniversitesinde talebeler, maaş alır. Maaşları, evlenmeleri esas alınarak, bir ailenin maişetini temin edecek miktara baliğ olmalıdır. Keşif Üniversitesine kabul edilen talebeler, aynı zamanda istihdam edilmişlerdir, yani kamu kadrosudurlar, mezun olduklarında çekip gidemezler. Üniversitede kalmaları münasip olanlar kalır, gerisi ilgili kuruluşlara tayin edilir.
Tayinler genellikle, üniversite bünyesinde bulunan birimlere yapılır. Beşeri İlimler Fakültesinden mezun olanlar, Beşeri İlimlerin tatbikat sahası olan Müesseseler merkezine, Müspet İlimlerden mezun olanlar, Müspet ilimlerin tatbikat sahası olan Teknoloji merkezine tayin edilir. Müesseseler merkezi ile Teknoloji merkezinin bünyesinde ihtiyaç kadar Araştırma merkezi ve laboratuvar bulunur.
*
Keşif Üniversitesinde ilmi rütbeler (veya mevkiler); muhakkik, kâşif, keşşaf şeklinde aşağıdan yukarıya doğru bir seyir izler.
Muhakkikler; kâşiflerin sevk ve idaresinde çalışırlar, hem onların yardımcılarıdır hem de onların murakabesi altında müstakil keşif faaliyetlerini sürdürürler. Kendi keşiflerini yapabilme imkanı tanınan muhakkikler, belli bir süre keşif yapamadıklarında azledilirler. Muhakkikler, eser ve fikir sahibidir, esersiz muhakkik olmaz. Eserleri ise literatürün taranmasıyla elde edilen bilgi yığını değil, kendi telif ettiği yeni fikir taşımalıdır.
Kâşifler; keşif yapan ilim ve tefekkür adamlarıdır. Bunlar bir meselede keşif yapmış kadrolardır, keşif çalışmasına devam etmektedir. Muhakkiklerin keşif yapanları kâşif olacağı için eser sahibi olması gerektiği ifadesi zaittir.
Keşşaflar; sistem çapında keşif yapanlar, keşifleriyle yeni çığır açanlar, yeni ilim dalı kuranlardır. Sadece bu sayılanlardan ibaret değildir, kâşiflerden farkları, bir meselede keşif yapmanın ötesine geçen, yaptıkları keşifle en azından bir ilmi saha, bir bilgi sahası açan veya yeni bir usul getirenlerdir.
Keşif Üniversitesinin ilmi rütbeleri, mevcut üniversitelerin ilmi rütbeleri (akademik unvanları) olursa ve aynı ölçülere tabi kılınırsa, “Keşif Üniversitesi” mahiyeti ve kıymeti kazanamaz. Keşif Üniversitesinin ilmi rütbeleri, mevcut üniversitelerin akademik rütbelerinden çok yüksektir. Mesela muhakkik, mevcut üniversitelerin doçentinden yukarıda bir seviyedir. Gerçi mevcut üniversitelerdeki “esersiz profesörlerin” de çoğundan daha yüksek bir ilmi seviyeyi temsil eder.
Keşif Üniversitesini, baştan itibaren bu seviyeye raptetmek ve bu hususta keskin bir hassasiyet sahibi olmak şart… Aksi takdirde hızlı şekilde yozlaşır ve anlamsızlaşır.
*
Keşif Üniversitesinin her fakültesi için ayrı raporlar hazırlanmaktadır. Sadece fakülteler değil aynı zamanda “müesseseler”, “teknoloji”, “tedrisat usulü”, “kütüphane”, “araştırma merkezleri”, “laboratuvarlar” gibi başlıklar için de müstakil raporlar hazırlanmaktadır.
*
Keşif Üniversitesi ile ilgili çalışmalar, talep olması halinde yoğunlaştırılacaktır. Keşif Üniversitesi kurma niyet ve iradesi zuhur ettiğinde, meselenin ehemmiyetinden dolayı listenin önüne alınacağını hatırlatırız.

FİHRİST

Takdim
M-D-3-2-1-AKLİ İLİMLER FAKÜLTESİ
M-D-3-2-1-1-Tefekkür
M-D-3-2-1-2-Riyaziye
M-D-3-2-1-3-Mantık
M-D-3-2-1-4-Dil
M-D-3-2-1-5-Akli İlimler Heyeti

M-D-3-2-2-BEŞERİ İLİMLER FAKÜLTESİ
M-D-3-2-2-1-Temel İlimler
M-D-3-2-2-2-Tatbikat ilimleri
M-D-3-2-2-3-Beşeri İlimler Heyeti

M-D-3-2-3-MÜESSESELER
M-D-3-2-3-1-Müessese fikri
M-D-3-2-3-2-İnşa fikri
M-D-3-2-3-3-Müesseselerin inşaı
M-D-3-2-3-4-Müesseseler heyeti

M-D-3-2-4-MÜSPET İLİMLER FAKÜLTESİ
M-D-3-2-4-1-Temel İlimler
M-D-3-2-4-2-Tatbikat İlimleri
M-D-3-2-4-3-Müspet İlimler Heyeti

M-D-3-2-5-TEKNOLOJİ
M-D-3-2-5-1-Akli İlimler ve teknoloji
M-D-3-2-5-2-Beşeri İlimler ve teknoloji
M-D-3-2-5-3-Müspet İlimler ve teknoloji
M-D-3-2-5-4-Teknoloji Heyeti

M-D-3-2-6-TEDRİSAT USULÜ
M-D-3-2-6-1-Tefekkür tedrisatı
M-D-3-2-6-2-Terbiye tedrisatı
M-D-3-2-6-3-İlim tedrisatı
M-D-3-2-6-4-Tatbikat tedrisatı
M-D-3-2-6-5-Keşif tedrisatı

M-D-3-2-7-KÜTÜPHANE
M-D-3-2-7-1-Keşif Üniversitesi kütüphanesi
M-D-3-2-7-2-Akli İlimler Fakültesi kütüphanesi
M-D-3-2-7-3-Beşeri İlimler Fakültesi kütüphanesi
M-D-3-2-7-4-Müspet İlimler Fakültesi kütüphanesi

M-D-3-2-8-ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
M-D-3-2-9-LABORATUVARLAR
M-D-3-2-10-MİLLİ GÜVENLİK MESELELERİ

EK-1-KURULUŞ VE GEÇİŞ SÜRECİ

EK-2-ÜNİVERSİTENİN TESİRİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir