RAPOR-15-BEŞERİ RİYAZİYE VE SİYASET

TAKDİM

Beşeri Riyaziyenin tatbik edilebileceği sahalardan birisi de siyasettir. Siyasetin her sahasında tatbik edilebilir mahiyettedir. Başarılı tatbikatları hayal bile edilemeyecek çapta neticeler ve faydalar doğurur.
Beşeri riyaziye, mevcut matematik gibi sadece “tespit” yapmaz, aynı zamanda siyasi faaliyetleri mümkün kılan muhteva ve usullere sahiptir. Denklemlere müdahale etmek demek, mevcut siyasi haritada, ilerleme (dostlar için), geriletme (hasımlar için), harekete geçirme, sevk ve idare etme anlamına gelir. Siyasi sahanın tamamı, belli bir karargahtan tetkik ve idare edilebilir.
*
Muhakkak ki beşeri riyaziyenin siyasetteki tatbikatı; yeni ruhiyat ilmi ve yeni içtimaiyat ilmi ile birlikte gerçekleştirilir. Zaten meselenin özü, bu üç ilmin tatbikatta birleşmesini gerektirir. Her biri nazari olarak ayrı ilimler olsa da, tatbikatta üçünün birlikte kullanılması zarurettir. Aksi takdirde, bu üç ilmin her birinden ayrı ayrı beklenen netice ve fayda elde edilemez.
*

Beşeri riyaziye yeni bir ilim dalıdır, bu raporun anlaşılması için temel dosyalar (raporlar) tetkik edilmelidir. “Medeniyet Akademisi Rapor Haritası-Rapor 1” isimli raporda çalışmalarımızın tamamının listesi yayınlanmıştır. Orada yeni riyaziye ilmi, yeni ruhiyat ilmi, yeni içtimaiyat ilmi için hazırlanmış mevzu haritaları da mevcuttur. Meselenin toplamı oradadır ve Beşeri Riyaziyenin de toplam içindeki yeri o haritadan görülebilir.
*
Siyasette hesap yapmanın zorluğu malumdur, denklem kurulamadığı için planlama yapmak da fevkalade zordur. Planlama yapmanın zorluğundan maksat, hedefleri tutturabilme maharetidir. Bu zorluk, temelde iki sebebe dayanır; birincisi doğru tespit usulüdür, ikincisi doğru işlem usulüdür. Mevcut kültür evreni, siyasette doğru tespit yapma imkanına nispeten sahiptir fakat doğru işlem yapma usulünü hiç bilmez. Beşeri riyaziye, siyasette doğru tespit ve doğru işlem yapmanın ilmi altyapısına sahiptir.
Özet haliyle tespit ve işlemden bahsetmek meselenin anlaşılmasını sağlamaya kafi değildir. Burada bahsini ettiğimiz tespit; mevcut kültür evreninde faaliyet gösteren “Kamuoyu Araştırma Kuruluşlarının” yaptıkları tespit değildir. Bunlar çok sığdır ve kolay yapılabilir işlerdir. Siyasi tespit, meselenin özüdür ve altyapısıdır. Çünkü içtimai evreni oluşturan hassasiyet ve alakasızlık, kuvvet ve zafiyet, muhabbet ve husumet haritası çıkarmak, bunların menfi ve müspet katsayılarını keşfetmek, nihayet siyasi denklemleri kurmak gibi fevkalade işler, “tespit” başlığı altında tanzim edilmiştir. Mevcut kültür evreninde (anlayış seviyesinde), bunların bir kısmı nispeten ve el yordamıyla yapılabilmekte, bir kısmı ise başlık olarak dahi bilinmemektedir.
İçtimai, iktisadi ve siyasi denklemler kurulamadığı veya böyle bir meselenin başlığı bile mevcut kültür evreninde bulunmadığı için “işlem” yapmak tamamen yeni bir mevzudur. İşlem yapmak, zaten denklem kurmakla başlar, denklemlere müdahale etmekle devem eder. Denkleme müdahale etmek, denklem unsurlarını değiştirerek istenen neticeyi almaktır ki, maksada giden yol burasıdır.
*
Beşeri riyaziyenin siyasette kullanılması, umumi manada “Yeni İçtimaiyat İlmi” ile birliktedir ama o ilmin tatbikat cüzlerinde birisi olan “İçtimai Kodlama” dosyası ayrıca mühimdir. İçtimai Kodlama dosyası olmadan beşeri riyaziye siyasette kullanılabilir ama içtimai kodlama dosyası, “işlem” yapma maharetini zirveye çıkarır.
*
Bu raporun kullanılması, tatbikat planlarının hazırlanmasıyla mümkündür. Birbiriyle irtibatlı olmak ve birbirini tekzip etmemek şartıyla, birçok tatbikat planının hazırlanması şarttır. Yeni bir saha olduğu, yeni kurulan ilim dallarına dayandığı için, bu dosyayı doğrudan tatbik edecek veya tatbikat planını hazırlayacak kadro yoktur. Tatbikat planlarını hazırlamak ve tatbikatın sevk ve idaresini yapmak, münhasıran müelliflerinin, yani Medeniyet Akademisi kadrolarının ihtisas ve tasarrufundadır. Bu sebeple, Beşeri Riyaziyeyi siyasette kullanmak isteyen şahıs ve kuruluşlar (mesela partiler), tatbikat planlarının hazırlanması ve tatbikatın idare edilmesi için Medeniyet Akademisine başvurmalıdır. Uygun görülen talepler değerlendirilecek ve müzakere edilecektir.
Bu raporun tatbikat planının hazırlanması için içtimai verilerin tespit edilmesi gerekiyor. Yapılacak çalışma planlarından birisi bu meseleye matuftur. İçtimai veriler tespit edildikten sonra denklemlerde yerli yerine oturtulacak ve işlemler yapılmaya başlanacaktır.
İçtimai verilerin belli periyotlarla yenilenmesi gerektiği izahtan varestedir.

FİHRİST

A-DENKLEMLER

A-1-Basit denklemler
A-1-1-Asli unsurlardan oluşan denklemler
A-1-2-Müspet basit denklemler
A-1-3-Menfi basit denklemler
A-1-4-Basit denklemler kolay kurulur
A-1-5-Basit denklemler kolay kullanılır
A-2-Zengin denklemler
A-2-1-Asli ve tali unsurlardan oluşan denklemler
A-2-2-Çok unsurlu denklemler
A-2-3-Denklemlerden oluşan denklemler
A-2-4-Zengin denklemlerin kurulması nispeten zordur
A-2-5-Zengin denklemlerin kullanılması nispeten zordur
A-3-Girift denklemler
A-3-1-Girift denklemler, büyük denklemler
A-3-2-Çok sayıda denklemden oluşan denklemdir
A-3-3-Çok katmanlı denklemdir
A-3-4- Müspet ve menfi denklemlerin toplamından oluşur
A-3-5- Katsayıların maharetle kullanıldığı denklemdir
A-3-6- Kurulması zor denklemlerdir
A-3-7-Kullanılması zor denklemlerdir
A-4-Tabii denklemler
A-4-1-İnsanın ve hayatın tabiatında bulunan denklemlerdir
A-4-2-Tabii denklemler kuvvetlidir
A-4-3-Siyasi faaliyetler, tabii denklemler üzerine bina edilmelidir
A-4-4-Tabii denklemlere karşı mücadele imkansızdır
A-4-5-Kültürel tabii denklemler
A-5-İnşai denklemler
A-5-1-İnsan ve hayatın tabiatına dayanarak hazırlanır
A-5-2-Tabii denklemlerin aleyhe olması halinde lazım olur
A-5-3-Tabii denklemlerin kafi olmadığı durumda lazım olur
A-5-4-Kültürel tabii denklemlerin değiştirilmesi için lazım olur
A-6-Sürat denklemleri
A-6-1-Sürat denklemleri nedir
A-6-2-Hayatın akış hızı ve anlamı
A-6-3-Hayatın akış hızının denklemleri
A-6-4-Yüksek hız denklemleri
A-6-5-Düşük hız denklemleri
A-6-6-Orta hız denklemleri
A-6-7-Hız denklemlerine müdahale
A-6-8-Hızın yavaşlatılması ve artırılması
A-6-9-Zaman denklemleri
A-7-Müspet katsayılar
A-7-1-Müspet katsayı nedir?
A-7-2-Müspet katsayının denklemdeki yeri ve tesiri
A-7-3-Tabii müspet katsayı
A-7-4-İnşai müspet katsayı üretimi
A-8-Menfi katsayılar
A-8-1-Menfi katsayı nedir?
A-8-2-Menfi katsayının denklemdeki yeri ve tesiri
A-8-3-Tabii menfi katsayı
A-8-4-İnşai menfi katsayı üretimi
A-8-5-Müspet katsayının zararlarına karşı tedbirler
A-8-6-Menfi katsayıdan rakiplerin faydalanmasına karşı tedbirler
A-8-7-Menfi katsayılardan müspet fayda temin etmek
A-9-Denklemlere müdahale
A-9-1-Denklem unsurlarını artırma
A-9-2-Denklem unsurlarını azaltma
A-9-3-Denklem unsurlarını güçlendirme
A-9-4-Denklem unsurlarını zayıflatma
A-9-5-Katsayı ekleme
A-9-6-Katsayı artırma
A-9-7-Katsayı azaltma
A-9-8-Katsayı iptali
A-9-9-Katman sayısını artırma
A-9-10-Katman sayısını azaltma
A-9-11-İstikametini değiştirme
A-9-12-Mahiyetini değiştirme
A-9-13-Hızını artırma
A-9-14-Hızını azaltma
A-9-15-İşlemi değiştirme

B-ALELADE ZAMANLARDA KULLANILMASI

B-1-Milletin sevk ve idaresinde kullanılması
B-2-Müspet katsayıların tahkim edilmesi programı
B-3-Müspet katsayıların güçlendirilmesi programı
B-4-Müspet katsayılardan başkalarının faydalanmasına karşı tedbirler

C-FEVKALADE ZAMANLARDA KULLANILMASI

C-1-Katsayıların ani yükseltilmesi-katsayı sıçraması
C-1-1-Katsayı sıçramasını mümkün kılacak fikriyat üretilmeli
C-1-2-Katsayı sıçramasını mümkün kılacak hadise altyapısı oluşturulmalı
C-1-3-Mevcut halin ve hadiselerin izahı, katsayı sıçramasını mümkün kılacak şekilde yapılmalı
C-1-4-Tabii seyrinde yükselen katsayılar beslenmeli
C-2-Yüksek katsayı ikliminin sürdürülmesi
C-2-1-Yüksek katsayı iklimine ne kadar ihtiyaç olduğu bilinmeli
C-2-2-Yüksek katsayı ikliminin tabii ömrü tespit edilmeli
C-2-3-Yüksek katsayı iklimi beslenmeli ve ömrü uzatılmalı
C-2-4-Yüksek katsayı ikliminde işler hızlı yapılmalı
C-3-Yüksek katsayılı denklemlerin hazır olması
C-4-Yüksek katsayılı denklemlerin kullanılması
C-4-1-Yüksek katsayı, yüksek verim
C-4-2-Yüksek katsayı, hızlı iş
C-4-3-Yüksek katsayı, teferruatlaştırıcı tesir
C-4-4-Yüksek katsayı, merkeze taşıyıcı tesir
C-4-5-Yüksek katsayı, yıkıcı tesir
C-4-6-Yüksek katsayı, yapıcı tesir
C-4-7-Yüksek katsayı, kalıcı tesir
C-4-8-Yüksek katsayı, kaynaştırıcı tesir
C-4-9-Yüksek katsayı, problem çözücü tesir
C-5-Fevkalade halin sonunda, katsayının yükseltildiği kadar indirilmemesi
C-5-1-Yüksek katsayılı denklemin kalıcı tesirinin tespiti
C-5-2-Katsayı indiriminin kalıcı tesir sınırında tutulmalı
C-5-3-Kalıcı tesir sınırındaki katsayının, tabii hale getirilmeli
C-6-Yüksek katsayılı denklemlerden düşmanların faydalanmasına karşı tedbirler

D-SEÇİMLERDE KULLANILMASI

D-1-Seçim denklemlerinin hazırlanması
D-1-1-Mevcut şartların seçim denkleminin hazırlanması
D-1-2-Hedeflenen seçim denkleminin hazırlanması
D-1-3-Hedeflenen seçim denkleminin şartlarının oluşturulması
D-2-Katsayıların yükseltilmesi
D-2-1-Katsayı yükseltme imkanlarının tetkiki
D-2-2-Kolay yükseltilebilir katsayıların tespiti
D-2-3-Katsayı yükseltme ihtiyacının tespiti
D-2-4-İhtiyacın, en kolay yükseltilebilir katsayılarla karşılanması
D-3-Yüksek katsayılı denklemlerin kurulması
Seçim hedeflerine uygun denklemlerin kurulması
D-4-Yüksek katsayılı denklemlerden rakiplerin faydalanmasına karşı tedbirler
D-4-1-Katsayılar üzerinde fikri mülkiyet kurulması
D-4-2-Katsayılar üzerinde siyasi mülkiyet
D-4-3-Katsayılar üzerinde içtimai mülkiyet
D-4-4-Katsayılar üzerinde medeniyet mülkiyeti kurulması
D-4-5-Rakip partilerin mülkiyet dışı bırakılması
D-5-Seçim denklemlerinin kullanılması
D-5-1-Mevcut seçmenin muhafazası
D-5-2-Yeni seçmen kazanılması
D-5-3-Seçim denkleminin seçim iklimine hakim olması
D-6-Rakip partiler için ters denklem kurulması
D-6-1-Rakip partilerin siyasi alanını daraltma
D-6-2-Rakip partileri siyasi meşruiyet baskısı altına alma
D-6-3-Rakip partilerin içtimai alanını daraltma
D-6-4-Rakip partileri içtimai meşruiyet baskısı altına alma
D-6-5-Rakip partilerin ideolojik alanını daraltma
D-6-6-Rakip partileri ideolojik meşruiyet baskısı altına alma

E-TÜRKİYE’NİN KATSAYI DEPOLARI

E-1-Siyasette katsayı depoları
E-1-1-İslami katsayı depoları
E-1-2-Milli katsayı depoları
E-1-3-İnsani katsayı depoları
E-2-Katsayıların güçlendirilmesi
E-2-Katsayıların güçlendirilmesi
E-2-1-Ferdi katsayıların güçlendirilmesi
E-2-2-Aile katsayılarının güçlendirilmesi
E-2-3-Cemaat katsayılarının güçlendirilmesi
E-2-4-Cemiyet katsayılarının güçlendirilmesi
E-2-4-1-İçtimai katsayılarının güçlendirilmesi
E-2-4-2-İktisadi katsayılarının güçlendirilmesi
E-2-4-3-Siyasi katsayılarının güçlendirilmesi
E-3-Yeni katsayıların keşfi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir