RAPOR-7-PARTİ İL TEŞKİLATI-Siyasi Hedefler-

TAKDİM

Meselenin özü, otuz milyonu örgütlemektir. Teşkilattan maksat, otuz milyon insanı bünyesine alacak bir irtibat örgüsü kurabilmektir.
Kamil manada teşkilat kurabilen partiler, teşkilat mensuplarından bahseder; kuşatıcı çapta teşkilat kuramayanlar ise sürekli “parti tabanı” üzerinde durur. Başarılı ve hacimli bir teşkilat kuran partiler, taban diye ifade ve tarif edilen halk kesimini teşkilat bünyesine alarak, teşkilat mensubu yapabilir. Mesele tam olarak budur; otuz milyonluk teşkilat…
Milyonlarca insan var, hem de tankın altına yatacak, namlunun üzerine yürüyecek kadar sadık ve fedakar… Ama teşkilat, sadece seçim zamanında bu insanların binde birine bile ulaşamıyor. Oysa teşkilat bunların tamamını bünyesine almalı ve bunları harekete geçirerek diğer yüzde elliyi ikna etmeye çalışmalı.
Taraftar var ama teşkilat yok… Taraftar hacmince teşkilat yok… Allah Allah… Anlaşılır gibi değil… Asgari yirmi milyon insan kütlesi, teşkilatın kendilerine ulaşmasını bekliyor. Teşkilat bunlara ulaşmadığı gibi, kendi kendine teşkilatlanan insanları da “fitne çıkarmakla” itham ediyor. Hem milyonlarca insanı atıl halde bırakıyor hem de harekete geçen insanları engellemeye çalışıyor. Akıl alır gibi değil…

Hal böyle olunca, kaçınılmaz olarak çözülme ve dağılma başlıyor. Teşkilat yetkililerinin cahilliği ve ahlaksızlığı; insanları toplamak yerine dağıtıyor, bağlamak yerine çözüyor. Birilerinin beş yılda bir gelip oy istemesi çok tahkir edici… Teşkilat, 365 gün çalışmalı, her gün yeni birimler kurmalı, yeni irtibat ağları örmeli, sürekli genişlemeli ve derinleşmelidir.
Otuz milyon insanı sadece parti teşkilatı bünyesine almak şart değildir, bu durumda teşkilat obezliği söz konusu olur ki, sevk ve idaresi fevkalade zordur. Buna mukabil parti teşkilatı, içtimai teşkilatlarla oluşturacağı irtibat haritasıyla otuz milyon insanı kuşatabilir.
İçtimai ve iktisadi teşkilatlar, siyasi görüş farklılıklarını aşacak şekilde kurulabilir ve halkı kuşatabilir. Bu imkanın kullanılmaması tabii ki akıllıca olmaz. İçtimai ve iktisadi teşkilatlarla kurulacak irtibat ağı, aynı zamanda farklı siyasi görüş mensuplarını (farklı parti tabanlarını) faaliyet alanına taşıma imkanı verir.

Mesela belediyelerin öncülüğünde başlatılacak MEDENİYET ŞEHRİ inşa süreci, bu süreci yürütecek içtimai müesseseler, özellikle de ŞEHİR ŞURASI, şehirde yaşayan halkın kahir ekseriyetini bünyesine alacak çaptadır. Şehir Şurası, Parti il teşkilatı ve belediye ile oluşturulacak teşkilat haritası, vilayette yaşayan insanların yüzde seksen ile doksan nispetindeki çoğunluğunu irtibat ağı içine alır.
Medeniyet Şehri projemiz, “Medeniyet Araştırmaları Merkezi” tarafından yürütülmektedir. Bu çerçevede bir seri rapor hazırlanarak ilgili yerlere iletilmektedir.

Siyasi, içtimai, iktisadi sahalarda teşkilatlanmak, bu teşkilatların kesişme alanında bulunan teşkilat mensupları için ayrıca önemlidir. Birçok teşkilatta bulunan mensuplar, farklı hayat ve teşkilat alanları arasındaki irtibat ağının kurulmasına vesile olurlar.
*
İl teşkilatı, partilerin, merkez ile halk arasındaki irtibatı sağlayan temel kuruluşlarıdır. Merkez teşkilat ne kadar iyi kurulursa kurulsun, il teşkilatları hakkıyla kurulamadığı ve hakkıyla faaliyet gösteremediği takdirde parti teşkilatı kuruluşunu tamamlamış olamaz.
Muhakkak ki il teşkilatının kamil manada kurulabilmesinin ilk (ve ön) şartı, merkez teşkilatın kamil manada kurulma-sıdır. Zira il teşkilatı, merkez teşkilatının, il çapındaki tezahürüdür. Merkez teşkilattaki eksiklik, zafiyet, maraz gibi menfi hususiyetlerin tamamı il teşkilatına yansır, buna mani olmak kabil değildir.
Bu dosyada il teşkilatı bahsiyle ilgilendiğimiz için, merkez teşkilatın kamil manada kurulmuş olması ihtimali üzerinde duracağız. Böyle yapmazsak, her meselede merkez teşkilata da atıf yapmak zorunda kalırız ki, meseleyi izah etme imkanı kalmaz.
*
İl teşkilatı, o ildeki halkın tamamından haberdar olmak, tamamının meselelerine vakıf olmak, tamamının ihtiyaçla-rını anlamış olmak gibi kuşatıcı maharet sahibi olmalıdır. Şehrin nabzı, il teşkilatında atmalıdır, bu kadar yaygın ve bu kadar derin olmalıdır. İl teşkilatı, şehrin tamamına ulaşamadığı takdirde, teşkilat olmaktan çıkar ve menfaat mahfili haline gelir. Menfaat mahfili haline gelen il teşkilatı, gurupların kavgasını sürdürdüğü bir arena olur. Arena, yani hayvanların kavga alanı… Milletin meselelerinin konuşulmadığı il teşkilatı, şahısların menfaatinin çatıştığı bir ticari kuruluş olmaktan kurtulamaz.
*
İl teşkilatının kamil manada kurulabilmesi için fikriyat, kadro ve halkı kuşatacak çapta teşkilat örgüsüne sahip olması şarttır. Fikriyat olmadığında teşkilatın; menfaat manivelası, menfaat temin vasıtası, menfaatlerin çatışma merkezi olmaktan kurtulma ihtimali yoktur. Keza fikriyat olmadığında kadro oluşmaz, yetiştirilemez. Zira fikriyat olmadığında kadro tedrisatının muhtevası yok demektir, kadro tedrisatının muhtevası yoksa teşkilat, önüne gelenin girdiği bir kahvehaneden ibaret hale gelir. Kadro yoksa teşkilat, hem fikriyatı taşıyamaz hem de fikriyatı halka ulaştırma çabasına sahip olmaz. Bu ihtimalde teşkilat, bir partinin il şubesi olmaktan çıkar ve istismarcıların kulübü olur. Halkı kuşatacak tüm şube ve birimleri kuramayan il teşkilatı, milletle meşgul olmayı bırakır ve sırtlanların aleti haline gelir.
*
Bir partinin il teşkilatı, öncelikle “partinin fikriyatı”nı, “parti özellikleri”ni ve “parti teşkilat özellikleri”ni bünyesinde taşır, taşımalıdır. Merkez teşkilatının kamil manada kurulmuş olması ihtimalinde böyledir, aksi ihtimalde gerçek bir teşkilatın nasıl olması gerektiğini gösterecek bir il teşkilatı kurulması ve model olarak merkeze teklif edilmesi lüzumu hasıl olur.

FİHRİST

TAKDİM /5/
1-Parti fikriyatı /7/
2-Parti özellikleri /8/
3-Teşkilat özellikleri /9/
4-Devam eden çalışmalar /9/

A-SİYASİ HEDEFLER
A-1-Fikir-lider-teşkilat-halk /11/
A-2-Fikri taban oluşturmak /15/
A-3-Siyasi taban oluşturmak /19/
A-4-İçtimai taban oluşturmak /24/
A-5-Rakip partilerin tabanını etkilemek /30/
A-6-Seçim kazanmak /39/
A-7-Siyasi tasavvurunu hakim kılmak /48/

B-TEŞKİLAT ALTYAPISI /57/
B-1-Bilgi havuzu /59/
B-2-Kadro havuzu /62/
B-3-Tenkit-tashih-tamir koridoru /65/

C-TEŞKİLAT HARİTASI /69/
C-1-Şehir şurası (istişare meclisi) /70/
C-2-Resmi teşkilat /73/
C-3-İçtimai irtibat haritası /74/
C-4-Mahalle ve köy irtibatı /75/
C-5-Vazife tarif ve taksimi /76/
C-6-Ehliyet ve liyakat dosyası /77/

D-TEŞKİLAT YOĞUNLUĞU /79/
D-1-Yüksek yoğunluklu teşkilat /80/
D-2-Orta yoğunluklu teşkilat /83/
D-3-Düşük yoğunluklu teşkilat /84/

E-FAALİYETLER /85/
E-1-Teşkilat içi eğitim faaliyetleri /86/
E-2-Seçim dışı faaliyetler /87/
E-3-Seçim faaliyetleri /89/
E-4-Seçim teşkilatlanması /89/
E-5-Aday tespit süreci /89/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir