RAPOR-9-YENİ ÜNİVERSİTE ANLAYIŞI

TAKDİM
Bizim üniversitemiz yok, bize ait üniversite yok, bizimle ilgilenen üniversite yok, bizim için üreten üniversite yok… Tafsilatıyla birlikte ortaya konulduğunda bu tespitler, aynı zamanda çok ağır tenkitlerdir. Fakat durum o kadar vahim ki, mesele bu kadar ağır tenkitlerle ortaya konulmadığında yeni üniversite anlayışını teklif etmek muhal… Bu ağırlıkta bir tenkit ve itham, tercih değil, zarurettir; netice alıcı başka bir ihtimal olsa onu tercih ederdik.
Meseleleri en çetin tenkitlerle ortaya koyma zarureti, kültürel (zihni) işgalin derinliğinden ve yerleşik hale gelmesinden kaynaklanıyor. Kültürel işgal, neredeyse betonlaşmış (ve tabii ki kanıksanmış) durumda, yani naif tenkitlerle mesele halledilecek gibi değil. Bu sebeple, bu çalışmanın (raporun) sonuna kadar okunmasını tavsiye ederiz.
*
Üniversitede arıza varsa, her şeyimizde arıza vardır. Her şeyimizde arıza olsa ama üniversite sıhhatli olsa, arızaları gidermek mümkündür. Özet olarak üniversite, marazi bir yapıya sahipse her sahayı hasta etmek, sıhhatliyse her sahayı tedavi etmek imkanına sahiptir. Üniversitenin sıhhati de müessirdir, marazı da…
Üniversiteyi batıya teslim edemeyiz. Üniversite anlayışını batıdan alamayız. Her şeyi batıdan alsak bile temel birkaç meseleyi batıdan almamalıyız. Umumi manada maarif, hususi manada üniversite bunlardan birisidir.

*
Üniversite, istiklal meselesidir. Üniversiteleri, üniversite sistemi, üniversite anlayışı başka bir kültür iklimine bağlı olan ülke, işgalin en derin şekline maruz kalmış demektir. Kültürel işgal, bilim ve bilgi işgali, sanat işgali, hayat işgali ila ahir…
Bir ülkenin üniversitelerinin, yabancı bir kültür evrenine bağlanması, kültürel işgalin kanıksanması ve benimsenmesidir. Bu mesele, sadece Türkiye ile sınırlı değildir, dünyanın kahir ekseriyeti böyledir. Kültürel işgali kanıksayan halklar, maddi kaynakların paylaşımı için savaşmaktadır. Maddi değerler için savaşabilen dünya halklarının, kültürel işgale ses çıkarmaması, tam da batının istediği insan anlayışının (evrimci, materyalist ve homo-ekonomikus) yerleştiğini ve yaygınlaştığını gösterir. Dünyada “insanlık” için mücadele eden bir millet ve ülkenin kalmaması, dikkat çekicidir.
Batıyla rekabet eden, batıya karşı mücadele eden, hatta batıyla savaşan halkların kahir ekseriyeti, batının insan tasavvuruna mahkum olmuş fakat maddi değerler için canını namlunun önüne atan bir varlık çeşidi haline gelmiştir. Dünyanın ve dünya halklarının, “insanlık” için savaşmak bir tarafa, kılını bile kıpırdatmamasının temel sebebi üniversitelerdir ve üniversitelerinin bağlı olduğu kültür iklim ile o iklimin temel tasavvurlarıdır.
İnsanlık, ağır bir işgal altındadır ve bu işgalin merkez üssü, batı bilgi sistemine ve temel tasavvurlarına bağlı olan üniversiteleridir. İnsanlığın en acil ihtiyacı istiklaldir ve istiklal cephelerinin ilki, üniversitelerdir.
*
Türkiye; üniversitelerinin naklettiği batılı değerler dışında kalmış kıymet ölçüleriyle, dünyada “insanlık” için mücadele eden ülkedir. Bu mücadelenin kalıcı hale gelmesi ve dünyada yaygınlaşması için üniversite altyapısının kurulması şarttır.
Türkiye’nin bu mücadelesi, insanlık için hayati derecede mühim ve kıymetlidir. Ne var ki, ön cephedeki bu mücadeleyi; ilim, irfan, hikmet, tefekkür gibi cephe gerisinde bulunan ama mücadelenin karargahını oluşturan merkeze taşıması gerekiyor. Aksi takdirde mücadele, cephede kazanılsa bile cephe gerisinde kaybedilecektir.
*
Tüm üniversite sistemini, hızlı şekilde baştan sona değiştirmek mümkün değildir. Bu sebeple mevcut üniversite sisteminin dışında birkaç üniversite kurarak başlayabiliriz. En azından hayati kıymet ve tesire sahip bazı üniversiteleri, mevcut üniversite sisteminin dışında kurmak, istiklalin de istikbalin de zaruretlerindendir. Keşif Üniversitesi, Maarif Üniversitesi, Enderun Üniversitesi, Milli Müdafaa Üniversitesi, İslam Üniversitesi gibi…
Bu şekilde başlayacak bir süreç, hem yeni maarif müesseselerini (üniversitelerini) test edecektir hem de zaman içinde tüm sistemi yeniden inşa edecek muhteva ve kadro ihtiyacını karşılayacaktır. Büyük çaplı değişim hareketlerinin tedrici yapılması lüzumu, böyle bir çalışmayı zaruret haline getirmektedir.
*
Bu raporda meseleleri tafsilatlı şekilde izah tabii ki kabil değildir. Yüksek tedrisatın bidayeti (ve dibacesi) mahiyetindeki bu raporda bahsi geçen yeni üniversite teklifleri için müstakil raporlar hazırlanmaktadır. Bunun misali olması bakımından “Keşif Üniversitesi” raporu da bu ay basılmıştır.
Üniversitelerin tamamı için ayrı raporlar hazırlandığı gibi her fakülte ve kısım içinde müstakil raporlar hazırlanmaktadır. İlerleyen zamanlarda bunlar basılıp ilgili mercilere dağıtılacaktır.

FİHRİST

TAKDİM

A-TENKİT
A-1-Türkiye’deki mevcut üniversiteler, “yüksek lise” mahiyetindedir.
A-2-Türkiye’deki üniversiteler, “yüksek meslek lisesi” mahiyetindedir.
A-3-Türkiye’deki üniversiteler, kopyalanmış şablonlara bağlıdır.
A-4-Türkiye’deki üniversiteler, batı bilgi sistemine bağlıdır.
A-5-Türkiye’deki üniversiteler, batının laboratuvarıdır.
A-6-Türkiye’deki üniversiteler, batının zihni-kültürel işgal istasyonlarıdır.
A-7-Türkiye’deki akademisyenler, batının talebeleridir.
A-8-Türkiye’deki akademisyenler, batının bilgi tedarikçisidir.
A-9-Türkiye’deki akademisyenler, batının raportörleridir.
A-10-Sistem mahkumiyeti ve yeni sistem teklifi

B-TEKLİF
B-1-Yeni üniversite anlayışı
B-1-1-Üniversite, temel anlayışların müessesesidir
B-1-2-Üniversite, ilim ve tefekkür müessesesidir
B-1-3-Üniversite, yüksek tedrisat müessesesidir
B-1-4-Üniversite, keşif merkezidir
B-1-5-Üniversite, inşa mercidir
B-1-6-Üniversite, tatbikat karargahıdır

B-2-Temel hedefler
B-2-1-Türkiye’nin ihtiyaçları
B-2-2-Türk ve İslam dünyasının ihtiyaçları
B-2-3-İnsanlığın ihtiyaçları
B-3-Talebe kaynakları

C-ÜNİVERSİTE ÇEŞİTLERİ
Giriş

M-D-3-2-KEŞİF KÜLLİYESİ-ÜNİVERSİTESİ
M-D-3-2-1-Akli ilimler Fakültesi
M-D-3-2-2-Beşeri ilimler Fakültesi
M-D-3-2-3-Müesseseler Merkezi
M-D-3-2-4-Müspet ilimler Fakültesi
M-D-3-2-5-Teknoloji Merkezi
M-D-3-2-6-Tedrisat usulü
M-D-3-2-10-Milli Güvenlik Meseleleri

M-D-3-3-MAARİF KÜLLİYESİ-ÜNİVERSİTESİ
M-D-3-3-1-Maarif Fakültesi
M-D-3-3-2-Yüksek İstidat Fakültesi
M-D-3-3-3-İslami İlimler Fakültesi
M-D-3-3-4-Beşeri İlimler Fakültesi
M-D-3-3-5-Müspet İlimler Fakültesi
M-D-3-3-6-Mektep ve Meslekler Fakültesi

M-D-3-4-ENDERUN KÜLLİYESİ-ÜNİVERSİTESİ
M-D-3-4-1-Siyasi İlimler Fakültesi
M-D-3-4-2-Türkiye Fakültesi
M-D-3-4-3-Türk Dünyası Fakültesi
M-D-3-4-4-İslam Dünyası Fakültesi
M-D-3-4-5-Osmanlı Fakültesi
M-D-3-4-6-Dünya Fakültesi
M-D-3-4-7-G-Tedrisat Usulü

M-D-3-5-MİLLİ MÜDAFAA KÜLLİYESİ-ÜNİVERSİTESİ
Giriş

M-D-3-6-SANAT KÜLLİYELERİ-ÜNİVERSİTELERİ
Giriş

M-D-3-7-MESLEK KÜLLİYELERİ-ÜNİVERSİTELERİ
Giriş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir