“BİR” MATEMATİĞİ VE VAHDET DENKLEMİ

*“Bir” matematiği ve vahdet denklemi (NOT: Bu yazı, “Riyaziye-2-Riyaziye ilmi” isimli eserimizden nakledilmiştir) “Bir” matematiğinin vahdet denklemi de aslında terkip denklemidir fakat aynı cinsten birler arası işlemlerle sınırlı olan “bir” matematiğinin terkip denklemi de aynı cins birler arasındadır. Aynı cins birler arasındaki terkip denklemi, farklı cinsler arasındaki terkip denklemine nispeten çok kolaydır. Bu sebeple “bir” …

DÖRT ADET KİTAP BASILDI

Fikirteknesi yayınevi kitap basmaya devam ediyor, ayda dört adet kitap basma programımız aksamadan sürüyor. Temmuz ayındaki dört adet kitap basıldı, kitapların isimleri şöyle; 1-Aklın sınırları (Haki DEMİR) 2-İnsan ahlak hukuk (Haki DEMİR) 3-Matematik-1-Matematik ve Varlık (Haki DEMİR) 4-Müslüman şahsiyetin yeniden inşası (Haki DEMİR) Haziran ayında basılan dört kitabımız şunlardı; 1-Modernist saldırı gelenekçi direniş (Atilla Fikri …

*Matematik, varlığı tüm özelliklerinden tecrit etmiştir

(NOT:Bu yazı, “Matematik-1-Matematik ve Varlık” isimli eserimizden nakledilmiştir) Matematiğin merkezi hususiyeti tecrittir. Tecrit, tabiatı itibariyle irtifa kesbetmektir. İrtifa kazanmayan, kazandırmayan tecrit faaliyeti, varlığın hakikatine giden güzergahı bulamamıştır. Mevcut matematik, tecritte irtifa kesbini (yani dikey tecrit faaliyetini) gerçekleştirememiştir. Mevcut matematik, dikey tecrit faaliyetini, yukarıya doğru irtifa kesbetmek maksadına (istikametine) tevcih edememiş, aksine dikey tecrit faaliyetini aşağıya …

Mevcut matematik, sıfır ile bir arasına sıkışmıştır

*Mevcut matematik, sıfır ile bir arasına sıkışmıştır (Not: Bu yazı, “Riyaziye-1-Yeniden Riyaziye” isimli kitabımızdan nakledilmiştir) Batının bizden yarım olarak aldığı ve tam muamelesi yaptığı riyaziye, matematik haline geldikten sonra, eksikliği görülemediği için, sıfır ile bir arasına sıkıştırılmıştır. Riyaziyenin ufku, sıfır ile bir arasındaki sahadan ibaret değildi, ikmal edilemediği için orada kalmıştı. Riyaziye tecrit ve terkip …

İKİNCİ MATEMATİK VEYA BEŞİNCİ İŞLEM-2-

Beşinci işlem bir denklem olarak ele alındığında eşitliğin sağ tarafı her zaman birdir. Bu denklem, mevcut matematikteki denklemlerin aksine neticesi belli olan denklemdir. Bu sebeple gerçektir. Gerçektir zira sistem geriye doğru işler. Geriye doğru işlemek, varolanı tahlil etmektir. Varolmuş olanın varolabilme mekanizmasını teşhis etmektir. Varolanı izah etmek doğrudan gerçekle ilgilenmektir. Gerçek olanı anlamanın metodu üretildiğinde …

İKİNCİ MATEMATİK VEYA BEŞİNCİ İŞLEM-1-

İKİNCİ MATEMATİK VEYA BEŞİNCİ İŞLEM Mevcut matematiğin eksikliklerinden birisi de farklı varlıklar (mesela elma ile armut) arasında işlem yapamamasıdır. Varlığı sadece sayı ve şekillerle ifade etmek, fazla mücerret kalmakta ve “matematik kavrayış” varlık ve hayattan uzaklaşmaktadır. Hayatın matematiğinin kurulamayacağı düşüncesi yanlış değildir. Hatta hayatı bir takım sayı, çizgi ve kodlarla ifade etmeye çalışmak hayatın tabiatına …

GÖLGE MATEMATİĞİ

GÖLGE MATEMATİĞİ Mevcut matematik, negatif sayıları bulmuş ve kabul etmiştir ama bundan daha önemli olan gölge matematiğini kuramamıştır. Matematik, gölge alanının matematiğini geliştiremeyince fizik bilimi gölge fiziğini gündemine bile alamamıştır. Gölge, asıl ile hem aynı ve hem de farklıdır. Bir uçağın gölgesinin kendinden daha fazla yol almasına karşılık aynı zamanda menzile varması problemi, mevcut matematiğin …

İKİNCİ MATEMATİK İHTİYACI

İKİNCİ MATEMATİK İHTİYACI Mevcut matematiğin temel özelliklerinden birisi tecrit olduğu için varlığın oluş mekanizmasına dönük bir faaliyet içine girmemiştir. Tecrit bir anlamda, aradaki süreçlerin tamamını atlayarak neticeye ulaşmaktır. Mevcut matematik bunu yapmış ve aradaki süreçleri fizik bilimlere bırakmıştır. Neticede tecrit imkânı, matematik tarafından doğru kullanılamamıştır. Mevcut matematiğin diğer önemli bir özelliği, sabit olmasıdır. Kendini sabitlemekle …

MATEMATİK KAVRAYIŞ VE VAROLUŞ-2-

*Müphemlik özelliği Matematik, tecrit imkânıyla kesin kurallara ulaşırken aynı zamanda müphemliği de formüle etmektedir. Matematikteki kesinlik ne kadar dikkate çarpıyorsa müphemlik o kadar dikkatlerden kaçmaktadır. Kesinlik hususiyetini farketmek ne kadar kolaysa, müphemlik hususiyetini farketmek o kadar zordur. Bu sebeple olmalı, matematiğin müphemlik hususiyeti pek bilinmez ve konuşulmaz. “Bir koyun” ifadesindeki kesinlik, “bir” ifadesinde müphemliğe döner. …

MATEMATİK KAVRAYIŞ VE VAROLUŞ-1-

MATEMATİK KAVRAYIŞ VE VAROLUŞ Matematiğin iki zıt özelliği var; hem kesinlik ifade eder hem de müphemlik… Katiyet mefhumu ile müphemlik mefhumunun birbirinin zıddı olması, bir arada bulunmasına manidir. Mevcut matematik bu iki hususiyeti de taşır. Zıt iki hususiyeti de taşıması, bir taraftan zaruret gereğidir diğer taraftan matematik kavrayışın zafiyetidir. Zaten zaruret, zafiyetinden kaynaklanır, zafiyet içinde …

AKIL İNŞASINDA MATEMATİK-6-MATEMATİK SOYUTLMA KABİLİYETİ KAZANDIRIR

AKIL İNŞASINDA MATEMATİK-6- MATEMATİK SOYUTLAMA KABİLİYETİ KAZANDIRIR Matematiği akli ilimlerden sayarlar. Akıl ile ulaşılan, akıl ile anlaşılan, akıl ile tatbik edilen ilim. Hangi ilim böyle değil ki diyenler çıkabilir, her ilim akıl ile anlaşılır belki ama matematik akıl ile inşa edilmiştir. Mesela fizik bilimi, elma, dalından koptuğunda yere düşmezde havada kalırsa, yer çekim kanununu keşfetmez …

AKIL İNŞASINDA MATEMATİK-4-MATEMATİK, AKLI KELİMEYE HAPSOLMAKTAN KURTARIR

AKIL İNŞASINDA MATEMATİK-4- MATEMATİK, AKLI KELİMEYE HAPSOLMAKTAN KURTARIR Çocuğun (ve tabii ki insanın) ilk öğrendiği dil, lisandır. Hayata bu dil (lisan) ile başlar, hayatı anlamayı ve anlamlandırmayı bu dil ile yapar. İlerleyen yaşlarda öğretilmezse, başka dillerin olduğunu, olabileceğini bilmez. Oysa hayattaki dil çeşidi ne kadar fazladır. Dil denince sadece lisanı anlayanlar, dilin ne olduğunu bilmiyor. …

AKIL İNŞASINDA MATEMATİK-3-

AKIL İNŞASINDA MATEMATİK-3- Matematiğin bir özelliği de bir sayıyı, sonsuz şekilde ifade edebilme imkanını öğretmesidir. Mesela bir (1) sayısı, sonsuz şekilde ifade edilebilir, (2-1), (5-4) vesaire gibi. Aslında tamamında ifade edilen sadece birdir ama ifade şekilleri başkadır. Hayatın bir çok alanında, bir düşünceyi başka şekilde ifade edemediğimiz için çok dar bir akılla yaşamak zorunda kalıyoruz. …

AKIL İNŞASINDA MATEMATİK-2-

AKIL İNŞASINDA MATEMATİK-2- Matematik hem yüzeyde hem de derinde anlama imkanı verir. Bu iki boyutu birden içermesi, matematiği akıl inşasında çok önemli bir noktaya taşır. Matematikte birden sonsuza kadar farklı aralıklarla (mesela birer birer veya ikişer ikişer…) saymak öğrenilir. Bu bir düzendir. Fakat aynı zamanda sıfır ile bir arasında sonuz adet sayı olduğu da öğretilir …