İNŞAVE MUHAFAZA-12-

İNŞA VE MUHAFAZA-12- Vasıta sistem, bir cihetten bakıldığında da, başka sistemler içinden İslam’a yol aramak ve açmak meselesine karşılık gelir. Yukarıdaki misalden hareketle, para trafiğini yönetecek bir müessese inşa ve tatbik etmek, mevcut siyasi ve iktisadi rejim içinde yapılabilmelidir. Ki, bu yolla hayat yavaş yavaş (ve tabi ki mümkün olduğu kadar hızlı) İslam’a doğru taşınabilsin …

İNŞA VE MUHAFAZA-3-

İNŞA VE MUHAFAZA-3- Bir milyonluk şehir, binaları eskidi diye yerle bir edilmez. Orada yaşayan bir milyon insanın, yeni şehir kurulana kadar (ki kuracak kaynaklarınız varsa) nerede iskan edileceğini umursamadan böyle bir iş yapılmaz. Buna tecdit hareketi değil yıkım hareketi denir. Kaldı ki bahsini ettiğimiz “din”dir. On dört asırlık müktesebatın içinde milyonlarca konu var. Temel konulardan …

İNŞA FİKRİ-6-

İNŞA FİKRİ-6- İnşa fikri, en zor fikir çeşitlerindendir. Şekillendirilemez, denklemi kurulamaz, nakli fevkalade zor, en önemlisi de ferdi ve enfüsi olmasıdır. Umumi çerçeveler oluşturulması kabil, belli belirsiz bir sistem geliştirilmesi mümkün fakat net bir harita, sarih bir denklem, açık bir şekil üretmek zordur. En tayin edici hususiyeti, medeniyet tasavvurundan süzülmesidir. Medeniyet tasavvuru, inşa edilecek şeyin …

İNŞA FİKRİ-5-

İNŞA FİKRİ-5- İnşa fikrinin mühim hususiyetlerinden birisi de, dünya görüşünün (ve medeniyet tasavvurunun) “gerçeklik kavrayışını” üretmektir. Gerçeklik kavrayışını üretmeden “gerçekliği” kompoze etmek kabil olmaz. Gerçeklik ve gerçeklik kavrayışı olmadan, dünya görüşünün “gerçekleştirilmesi” imkansızdır. İnşa fikri oluşturulsa fakat gerçeklik kavrayışı üretilemese, inşa faaliyeti başlamaz, başlatılamaz, başlatılabilirse de neticeye ulaşmaz. Bir müessese inşa etmenin ilk şartı, o …

İNŞA FİKRİ-4-

İNŞA FİKRİ-4- İslam medeniyetinin sıfır noktasında olduğu bugünün dünyasında inşa fikri için tecrit marifeti ve faaliyeti şarttır. Tüm hayatımız batı medeniyeti tarafından işgal edildiği için, yeni bir medeniyet inşası, öncelikle tecrit ile kabildir. Tüm hayat alanlarımızın nazari ve ameli sahalarda yabancı işgaline maruz kaldığı bugün, batı, ferdlerin ruhi derinliklerine kadar nüfuz etmiş, cemiyetin tüm münasebet …

İNŞA FİKRİ-2-

İNŞA FİKRİ-2- İçinde yaşadığımız çağda, İslam coğrafyası, Müslümanların hüküm ve tasarrufunda değildir. Arsa yoksa inşaat da yok. Bu sebeple inşa fikrinin hazırlık devresi ihtilal sürecidir. İhtilal süreci, arsayı temellük etmektir. İhtilal sürecini yönetecek bir ihtilal fikri şarttır. Bu sebeple çağımızdaki silsile, ihtilal-inşa-muhafaza-tecdittir. İnşa fikrinin yolunu açan ihtilal fikridir, ihtilal fikri olmadığı takdirde inşa fikri meydana …

İNŞA FİKRİ-1-

İNŞA FİKRİ-1- İslam medeniyetinin yeniden inşası için ihtiyaç duyduğumuz fikir, “kurucu fikir”, ihtiyaç duyduğumuz şahsiyet ise “kurucu şahsiyet”tir. Kurucu, ihdas edici, tesis edici, teşkil edici, inşa edici şahsiyetler… İhtiyacımız bu… İslam’ı anlamanın bu günkü şekli, “inşa fikrini” geliştirmek, üretmek, sistemleştirmek ve tatbik etmektir. İslam medeniyetinin mevcut olduğu dönemlerde de inşa fikri lazımdır, medeniyetin sürekli taze, …

İNŞA-MUHAFAZA-TECDİT-5-

İNŞA MUHAFAZA TECDİT-5- Tecdit ihtiyacı iki ihtimalde ortaya çıkar. Birincisi (umumiyetle bu ihtimal caridir) muhafaza sürecinde, zaman ayarı hakkıyla yerine getirilememiştir. Zaman ayarı kaçırıldığında “donma” başlar. Donma başladığında tecdit zaruret haline gelir. İkincisi, muhafaza sürecinde zaman ayarı dikkatle takip edilmektedir ama uzun süre geçtiği için müesseselerin zaman ayarı yapılamaz olur. Gerçekten de bir müessese ne …

İNŞA-MUHAFAZA-TECDİT-4-

İNŞA MUHAFAZA TECDİT-4- İnşa sürecinde bünye muhafaza edilmez, merkez muhafaza edilir. Müessese muhafaza edilmez, “kıymet” muhafaza edilir. Ameli olan değil, nazari olan muhafaza edilir. İnşa sürecinin başlarındaki iptidailik muhafaza edilmez, inşa fikri muhafaza edilir. Kemal seviyesine ulaşana kadar inşa süreci devam eder. İnşa süreci, hem derinliğine doğru hem de genişliğine doğru ilerler. Genişliğine doğru ilerlemesi, …

İNŞA-MUHAFAZA-TECDİT-3-

İNŞA MUHAFAZA TECDİT-3- Yaşadığımız çağda İslam medeniyetini yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Son İslam medeniyeti olan Osmanlı medeniyetinin bakiye eserlerine “tarihi eser” muamelesi yapılan bu gün, medeniyet inşasına baştan başlamamız mecburiyet. Baştan başlamak… İşte bu çok zor… Müslümanların idrak ufkunda hala medeniyet inşası bir tarafa herhangi bir İslami müessese inşası bile yok. İslam’ı anlamaya çalıştıklarını söyleyenler …

İNŞA-MUHAFAZA-TECDİT-2-

İNŞA MUHAFAZA TECDİT-2- Batı dünyası, Roma imparatorluğundan sonra şimdiki seküler medeniyetine kadar vahşi bir hayat yaşadı. Yani iki medeniyeti arasındaki zaman dilimi bin yıldan fazladır. Dolayısıyla mevcut batı medeniyeti Roma medeniyetinin (bazı kaynaklarını kullanmış olsa da) devamı değildir, hem kaynak bakımından hem de zaman bakımından… Vakıaya bu cihetten bakılınca, batıda, medeniyet geleneği olmadığı açıkça görülür. …

İNŞA-MUHAFAZA-TECDİT-1-

İNŞA MUHAFAZA TECDİT-1- Batının felsefe tarihi ile İslam’ın irfan tarihi arasındaki temel farklardan birisi, her filozofun kendinden öncekiler ve dışındakileri reddetmesine mukabil, İslam irfanındaki her veli, hakim ve alimin kendi dışındakileri ve öncekileri reddetmemesidir. Müslüman fikir ve ilim adamları, kendilerinden öncekilerin eserlerini reddetmediği gibi, kendi üretimlerini onların eserleri üzerine bina etmişlerdir. Felsefedeki ana kaynak insanın …