SOSYAL HAREKETLER VE DEVRİMLER-6-SOSYAL HAREKETLERİN MEŞRUİYET ZIRHI

SOSYAL HAREKETLER VE DEVRİMLER-6- SOSYAL HAREKETLERİN MEŞRUİYET ZIRHI Devletler, meşruiyeti, siyasi alanda üretir ve bunu hukuki alanda tahkim eder. Sosyal alanda meşruiyet üretme ihtiyacı, teorik olarak demokrasi düşüncesine kadar hissedilmemiştir. Demokrasilerde siyasi meşruiyetin kaynağı sosyal meşruiyet olarak kabul edilmiş fakat bu düşünce tatbik imkanı bulamamıştır. Devasa insan kütlelerini (ABD’yi düşünün) zoraki siyasi mecralara mahkum etmiş, …

SOSYAL HAREKETLER VE DEVRİMLER-4-SOSYAL HAREKETLER SİYASİ HAREKETLERİN PİLOT UYGULAMASIDIR

SOSYAL HAREKETLER VE DEVRİMLER-4- SOSYAL HAREKETLER SİYASİ HAREKETLERİN PİLOT UYGULAMASIDIR Siyasi hareketlerin hedefi iktidarı ele geçirmektir. Siyasi iktidar yeryüzündeki en büyük bedellerden (mükafatlardan) biridir. Siyasi hareketler, bir dünya görüşüne dayansa ve samimi olarak insanların ihtiyaçlarını karşılama hedefine yürütse de, karşılığında iktidar gibi yeryüzü nimeti var. Karşılığında böyle bir mükafat olan siyasi hareketlerin fikri bağlılık ve …

SOSYAL HAREKETLER VE DEVRİMLER-1-SOSYAL ALAN SİYASİ ALAN TASNİFİ

SOSYAL HAREKETLER VE DEVRİMLER-1- SOSYAL ALAN SİYASİ ALAN TASNİFİ İçtimai vakıaların tasnifi, keskin hatlar ve ölçülerle yapılamıyor. Her hadise, birden çok alandan sebeplendiği gibi birden çok alanda da netice veriyor. Hadiselerin tasnifi net şekilde yapılamayınca, alanların tasnifi de zorlaşıyor. Bunun zıddı daha doğrudur, hayat alanlarını bir birinden keskin hatlarla tefrik edemeyince, hadiselerin tasnif ve tarifi …

SOSYAL MUHALEFET PROJEKSİYONU-16-İNSANİ ENDEKS MERKEZİ

SOSYAL MUHALEFET PROJEKSİYONU-16- İNSANİ ENDEKS MERKEZİ Sosyal iktidar sadece siyasi iktidara ve kamu kurumlarına karşı bir hassasiyet geliştirmez, sivil hayatta da hassasiyet geliştirir ve standart arayışına girer. Bu çerçevede, kamu kurumlarına yönelik olduğu kadar mesela işyerlerinde de “insani endeks” çalışması yapmalıdır. Çalışma hayatının her alanında bir endeks geliştirmeli ve bulunduğu şehirde bunun takipçisi olmalıdır. Nasıl …

YENİ BİR YAZI SERİSİ “SOSYAL HAREKETLER VE DEVRİMLER”

YENİ BİR YAZI SERİSİ “SOSYAL HAREKETLER VE DEVRİMLER” Devrim, siyasi muhtevalı büyük çaptaki hadisedir. Sosyal hareketlerin umumiyetle devrimle neticelendiğine az rastlanır. Fakat devrimlerin kahir ekseriyetinde sosyal hareketlerin katkısı küçümsenmeyecek çaptadır. Sosyal hareketler doğrudan siyasi hedefler gözetmedikleri (veya sahip oldukları siyasi hedefleri deklare etmedikleri) için, devrimlerdeki rolleri fazla tetkik edilmemiştir. Bu cihetten bakıldığında çok ciddi bir …

SOSYAL MUHALEFET PROJEKSİYONU-15-FİKİR ÜRETİM MERKEZİ

SOSYAL MUHALEFET PROJEKSİYONU-15- FİKİR ÜRETİM MERKEZİ Kamu kurumlarının halkın problemlerini çözmek, ihtiyaçlarını karşılamak için fikir üretmeleri gerekir. Fakat kamu kurumlarının siyasi alandan üretilen ve halktan bağımsızlaşmış iktidarlar tarafından yönetilmesi, halkı fazla umursamamalarına sebep oluyor. Türkiye gibi askeri vesayete dayalı ve siyasi rejimini (Kemalist rejimi) koruma düşüncesini halkın tüm menfaatlerine önceleyen ülkelerde, silahlı ve sivil bürokrasi …

SOSYAL MUHALEFET PROJEKSİYONU-14-HAKEMLİK MERKEZİ

SOSYAL MUHALEFET PROJEKSİYONU-14-HAKEMLİK MERKEZİ Mahkemelerin iş yükü mütemadiyen artıyor. Devlet yeni mahkeme açmakla baş edemiyor. Mahkemelerdeki iş yükü artışı, nüfus artış oranından çok fazla… Ya insanların ihtilafları artıyor veya insanlar mahkemeye daha fazla gitmeye başladı. Müşahedelerime göre bu ikisi de etkili, mahkemelerin iş yükünün artmasında. Öyleyse meselenin iki boyutu var. İhtilaflar artıyor, insanlar mahkemeye daha …

SOSYAL MUHALEFET PROJEKSİYONU-13-KARZ-I HASEN MÜESSESESİ

SOSYAL MUHALEFET PROJEKSİYONU-13- KARZ-I HASEN MÜESSESESİ Sosyal iktidarın üzerinde çalışması gereken en önemli konulardan birisi, borçlanma işlemini kolaylaştıracak ve ucuzlatacak (sıfır maliyete indirecek) bir müessese inşasıdır. Bu müessesenin ülkedeki para trafiğini yönetecek çapa ulaşana kadar devam ettirilmesi hedeflenmelidir. Daha önce hakkında yazı yazdığımız ve bir model denemesi yaptığımız “karz-ı hasen” müessesesi, bu ihtiyacı karşılamak için …

SOSYAL MUHALEFET PROJEKSİYONU-12- ANAYASA

SOSYAL MUHALEFET PROJEKSİYONU-12- ANAYASA Anayasa çalışmalarının yapıldığı şu sıralar gündeme getirilmesi gereken en önemli konu, sosyal iktidar… Yeni anayasa sosyal iktidarın kurulabilmesi ve geliştirilebilmesi için gereken hukuki alanı açmalıdır. Siyasi alanın iktidar tekelini elinde tutmasından kaynaklanan yanlış anlayışlar, anayasaya da yansımış durumda. Anayasa, ağırlıklı olarak siyasi alanı tanzim etmek ihtiyacı duyuyor. Sivil ve sosyal alanı …

SOSYAL MUHALEFET PROJEKSİYONU-11-SİYASİ İKTİDARIN MEŞRUİYETİ

SOSYAL MUHALEFET PROJEKSİYONU-11- SİYASİ İKTİDARIN MEŞRUİYETİ Siyasi iktidar sosyal iktidarın yolunu açmalı, teşvik etmeli, desteklemeli, ondan faydalanmalı, halkı ona sevketmeli… Siyasi iktidar, sosyal iktidardan faydalanma yolunu seçerse, ülkeyi yönetmekte fevkalade rahatlar ve başarılı olur. Siyasi iktidar aksi yöne döner ve sosyal iktidar ile rekabet veya mücadele etmek isterse, ülkeyi yönetme maharetiyle birlikte iktidarını da kaybeder. …

SOSYAL MUHALEFET PROJEKSİYONU-10-SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

SOSYAL MUHALEFET PROJEKSİYONU-10-SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI Türkiye’de sivil toplum kuruluşları içinde sivil özellik taşıyan fevkalade az. Sivil toplum kuruluşları, siyasi destek veya siyasi muhalefet için kuruluyor. Siyasi alanın iktidar tekeline sahip olması ve başka alanlara iktidarın paylaştırılmaması, cemiyetteki her oluşumu, siyasi nitelikli yapıyor. İktidar olmak isteyen de muhalefet yapmak isteyen de kendini siyasi alana ayarlı hale …

SOSYAL MUHALEFET PROJEKSİYONU-9-FAALİYET ÖRNEKLERİ

SOSYAL MUHALEFET PROJEKSİYONU-9-FAALİYET ÖRNEKLERİ Sosyal iktidarın nasıl faaliyet göstereceği, sosyal muhalefeti nasıl yapacağı hususu önemlidir. Konunun yeni olmasından bu meseleyi bazı misaller üzerinden anlatmaya çalışalım. Belediyenin yaptığı (yaptırdığı) imar uygulamalarında ciddi problemler yaşanıyor. İmar uygulaması ile insanların hakları gasp ediliyor, ihlal ediliyor, iğfal ediliyor. Tabii ki bu tür idari işlemlerin takibini mümkün kılacak hukuki yollar …

SOSYAL MUHALEFET PROJEKSİYONU-7-ÖRGÜTLENME PRENSİPLERİ

SOSYAL MUHALEFET PROJEKSİYONU-7- ÖRGÜTLENME PRENSİPLERİ Örgütlenmenin problemli noktaları var. Mesela örgütlenme ve faaliyetlerin giderlerinin karşılanması ciddi problemdir. Ticari faaliyet olmadığı için, giderlerin karşılanmasında önemli prensipler oluşturulması gerekir. Yine, örgütlenmede hiyerarşi konusu, problem kaynağıdır. Siyasi ve idari alandaki “yetkiye” yani kanuna dayalı hiyerarşi olduğu için fazla problem yaşanmaz. Keza ticari örgütlenmelerde hiyerarşiyi tayin eden mali güçtür …

SOSYAL MUHALEFET PROJEKSİYONU-6-HEDEFLERİ

SOSYAL MUHALEFET PROJEKSİYONU-6- HEDEFLERİ Sosyal iktidarın üç ana hedefi olmalıdır. Devletin işgal ettiği alanları geri almak, devletin ve idarenin çalışmalarına katkıda bulunmak ve muhalefet etmek, halka hizmet etmek… * Devletin işgal ettiği alanları geri almak… Modern devlet (demokrasiler de dahil) tarihte hiç olmadığı kadar fazla bir alanı işgal etti. Sığ şekilde bakıldığında bile olmaması gereken …

Sosyal Muhalefet Projeksiyonu-5-Sosyal İktidarın Mevzuat Problemi

SOSYAL MUHALEFET PROJEKSİYONU-5- SOSYAL İKTİDARIN MEVZUAT PROBLEMİ Sosyal iktidarın bir nizam içinde inşa ve idare edilebilmesi için mevzuata uygun örgütlenmesi gerektiği açık. Mevzuatın dışındaki örgütlenmeler her zaman problem üretir. Mevzuat dışı örgütlenmeler her zaman illegaliteye sahip olmasa da, illegaliteye kayma ihtimali kolay ve fazladır. Bu sebeple mevzuat içinde kalınması şarttır. Türkiye’deki mevcut mevzuat, sosyal iktidarın …

Sosyal Muhalefet Projeksiyonu-4-Anlayış ve Prensip

SOSYAL MUHALEFET PROJEKSİYONU-4- ANLAYIŞ VE PRENSİP Sosyal iktidar, halkın meseleleriyle karşılıksız olarak ilgilenecek bir yapıdır. Şahsi-ferdi menfaat gözetmeksizin halkın veya halkın bir kısmının meseleleriyle ilgilenecek ve onları yetkili merciler önünde dile getirecek, gerektiğinde bunun mücadelesini yapacaktır, yapmalıdır. Bu çerçevede geliştirilebilirse, cemiyetin hamiyetperver, diğerkam, derin ahlak sahibi insan kaynaklarını kendine çeker. Her halkın içinde bu tür …

Sosyal Muhalefet Projeksiyonu-3-Sosyal İktidarın Çerçevesi

SOSYAL MUHALEFET PROJEKSİYONU-3- SOSYAL İKTİDARIN ÇERÇEVESİ Hayatın temel alanları tasnif edilir. Bu alanların hangilerinin devlet tekeline verileceği tespit edilir. Zaruret dışındaki hiçbir alan devletin tekeline verilmez. Savunma, adalet, asayiş, imar ve benzeri zaruri alanlar devletin tekeline verilir. Zaruri olmayan tüm alanlar halka açılır. Halkın kendi organizasyonuyla tamamını veya bir kısmını yapamayacağı alanlarda devlet, halkın eksiklerini …

Sosyal Muhalefet Projeksiyonu-2-Sosyal Muhalefet İhtiyacı

SOSYAL MUHALEFET PROJEKSİYONU-2- SOSYAL MUHALEFET İHTİYACI Tayyip ERDOĞAN, cumhuriyet tarihinin en kudretli lideri oldu. Atatürk dahil bu zamana kadar siyaset sahnesinde boy göstermiş tüm liderlerden daha güçlü hale geldi. Atatürk çok partili serbest seçime girmediği için Erdoğan’ın elde ettiği demokratik güce sahip değildi. Şimdi soru, bir lider bu kadar güçlü olursa ne olur? Her olabilir. …

Sosyal Muhalefet Projeksiyonu-1- Cemiyet ve İktidar

SOSYAL MUHALEFET PROJEKSİYONU-1- -CEMİYET VE İKTİDAR- Bir ülkedeki iktidarı, sadece siyasi alanda aramak ve tüm gücü siyasi alana yığmak, cemiyet ve devleti anlamamaktır. Çünkü bu durum, totaliter siyasi rejim ve otoriter hükümet modelinin kaynağıdır. Totaliter ve otoriter yapıları engellemeyi, siyasi iktidarın dağılım denkleminde aramak, doğru değil. Siyaseti tek iktidar alanı olarak tespit etmekle zaten totaliter …