YÜCELER KURULTAYI-NAMZET RİYASETİNİN HUSUSİ VAZİFESİ

YÜCELER KURULTAYI-NAMZET RİYASETİNİN HUSUSİ VAZİFESİ

Namzet riyasetinin, namzetler ile alakalı tahkikat vazifesinin haricinde, hususi vazifeleri mevcuttur. Namzet riyaseti teşkilatı içinde, aynı riyasetin tasarrufu altında fakat müstakil bir iş vahidi teşkil olunur. Bu şube, kendi dışındaki iş vahitlerinden müstakil faaliyet gösterir, müstakil müdüriyeti mevcuttur ve doğrudan riyasetin emri altında ve ona karşı mesuldür. Bu şubeden gelen faaliyet raporları ve teklifler, namzet riyasetine, oradan da sadece Yüceler Kurultayı Riyasetine ve Başyüce’ye intikal eder, bunların dışında herhangi bir mercie veya şahsa, mesela Yüceler Kurultayı azalarına intikal etmez.

Bu iş vahidine emir ve vazife verme salahiyeti sadece Yüceler Kurultayı ve Başyüce’ye aittir, her ne kadar Namzet Riyaseti altında teşkil olunmuş ve teşkilatlandırılmış olsa da, Namzet Riyaseti, Başyüce veya Yüceler Kurultayı Riyasetinden yazılı olarak gelmeyen bir emri veremez.

Başyüce veya Yüceler Kurultayı Riyaseti, bir hususta tahkikat iktiza ettiğinde, o mesele için teşkil olunacak tahkikat kadrosuna, Yücelerden birini, Namzet Riyasetine refakaten veya Namzet Riyasetinden müstakil olarak tayin edebilir. Yazılı emir, ister Başyüce’den isterse Yüceler Kurultayı Riyasetinden gelsin, bu şube, yaptığı tahkikatın neticelerini her iki riyasete de arzeder.

*
Bu iş vahidinin vazifeleri, Yüceler Kurultayı Azalarını, Başyüce’yi, Başyücelik Akademyası Riyasetini, Yüce Din Dairesi Riyasetini, Temyiz Mahkemesi Riyasetini, Hükümet Riyasetini (Başvekili) ve lüzum görülen ve makamı bunlara muadil kabul edilen devlet erkanı hakkında tahkikat yapar.

Mezkur şube, asla resen harekete geçemez, tahkikat açamaz, ön hazırlık dahi yapamaz. Harekete geçmesi, faaliyete başlaması, mutlak surette iki riyasetten birinin yazılı emrini muhtevi olmalıdır.

Tahkikat yapılmasını iktiza eden bir hal zuhur ettiğinde, kendisine intikal eden, başka bir faaliyet içindeyken tasarrufu altına giren malumatı, sadece tasnif ve tertip ederek, Yüceler Kurultayı Riyasetine ve Başyüce’ye arzeder, tahkikata ihtiyaç olup olmadığı hususunda rey ve fikir beyan edemez, ancak malumata dair soruları cevaplandırır. İki riyasetten birinden veya her ikisinden tahkikat talimatı geldiği takdirde tahkikatı başlatır.

*
Bu şubenin tüm faaliyetleri mahremiyet seviyesinde mahfuzdur. Bu şubede tahkikat neticelendikten sonra hazırlanan dosyanın bir sureti zapt edilemez, kaydı yapılamaz, sicili tutulamaz, sureti çıkarılamaz. Dosya salahiyetli riyasete arzedilir ve orada hususi arşivde muhafaza edilir.

*
Tahkikat raporu Yüceler Kurultayı ve Başyüce’ye arzedildikten sonra, üç karardan biri verilir; tahkikat keenlemyekun sayılır (yapılmamış sayılır), azalığın düşürülmesi için Yüceler Kurultayına sevkedilir, hem azalığın düşürülmesi için Yüceler Kurultayına sevkedilir hem de muhakeme edilmesi için İçtihat Şurası Riyasetine sevkedilir. Birinci ihtimalde tahkikat evrakının imhasına karar verilir ve karar derhal infaz edilir. İkinci ihtimalde mesele Yüceler Kurultayında görüşülür ve kabul veya ret kararı verilir. Üçüncü ihtimalde Yüceler Kurultayı dosyayı kayda alır, dosya sahibinin Yüceler Kurultayı Azalığını askıya alır ve İçtihat Şurasının kararını bekler, İçtihat Şurasının kararı ceza ikamesi istikametindeyse Yüceler Kurultayı Azalığı resen iskat olunur, Şuranın kararı beraat ise Yüceler Kurultayı, dosya sahibinin azalığının düşürülmesi mevzuu ile toplanır, leh veya aleyhte karar verir.

*
Namzet Riyasetindeki bu şube, İçtihat Şurasının yapacağı muhakemede, adli inzibat vazifesini yerine getirir. Bu hallerde şubenin amiri İçtihat Şurasının Riyasetidir, İçtihat Şurası Riyasetinin talebini yerine getirmek için kendi riyasetinden, Başyüce’den, Yüceler Kurultayı Riyasetinden emir beklemez, emir almaz, bu istikametteki tüm tesir ve telkinlere kapalıdır.
İçtihat Şurası Riyaseti, bu şubenin bir tahkikat yürütmesini talep ettiğinde, şubeye, kendi bünyesinden bir hakim tayin eder, tahkikat, bu hakim riyasetinde şube kadrosuyla yürütülür.

*
Namzetlik teşkilatı bünyesinde bu cinsten bir şube ihdası, devlet erkanı hakkındaki iddia ve tahkikatın kıymet ve hassasiyetindendir. Yüceler Kurultayı Azalarını, Başyüce’yi, Başyücelik Akademyası Riyasetini, Yüce Din Dairesi Riyasetini, Temyiz Mahkemesi Riyasetini, Hükümet Riyasetini (Başvekili) tahkik etmek, rapor hazırlamak ve salahiyettar mercilere intikal ettirmek, alelade bir usule tabi kılınamaz. Bu devlet erkanının hangi cürümlerden dolayı İçtihat Şurasında muhakeme edileceği hususu, “İçtihat Şurası Teşkilat ve Esasları Hakkında Kanun ile Tanzim ve Tadat Edilir”. Herhangi bir adi suç münasebetiyle Başyüce dahi mahallindeki mahkemede muhakeme olunur, İçtihat Şurasının muhakeme salahiyetine dahil cürümler, bu şahsiyetlerin vazifelerinden kaynaklanan suçlardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.